MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 10211 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

gelet op artikel 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 228),

BESLUIT:

Enig artikel

Het besluit tot toelating van het middel SUMICIDIN SUPER onder nr. 10211 N d.d. 15 februari 1989 , laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 februari 1993 wordt met ingang van datum dezes gewijzigd als volgt:

In het gestelde onder § IV.2.e wordt in plaats van “W.4.” gelezen: “W.5.”

De bijlage I van bovengenoemd besluit wordt met ingang van datum dezes gewijzid als volgt:
In het gestelde onder “A. WETTTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT” komt de zin “Niet toegestaan is gebruik op bloeiende gewassen en planten, die door bijen worden bevlogen.” te vervallen en in het gestelde onder “ B. GEBRUIKSAANWIJZING” komt onder “Attentie” de zin “Het middel is gevaarlijk voor bijen, derhalve niet toepassen als schade aan bijen toegebracht kan worden.” te vervallen.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 3 februari 1995

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

SUMITOMO EUROPE B.V.
WEENA-ZUID 108
3012 NC ROTTERDAM