Toelatingsnummer 8733 N

TACHIGAREN 70 WP  

 

8733 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Op d.d. 18 januari 2012 (20120071 WGGAG) werd van

 

Sumi Agro France

25 Blvd de l'Amiral Bruix

F-75016 PARIS

FRANKRIJK

 

een wijzigingsverzoek ontvangen voor het wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame hymexazool

 

 

TACHIGAREN 70 WP

 

Op dit verzoek is artikel 45 Verordening 1107/2009/EG van toepassing.

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het middel TACHIGAREN 70 WP is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage 2.1 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Artikel 31, tweede lid Verordening 1107/2009/EG biedt de basis voor het stellen van voorschriften.

 

Concreet betekent dit dat,

 

 1. De volgende classificatie moet verplicht op de verpakking vermeld blijven.

 

aard van het preparaat: Spuitpoeder

 

werkzame stof:

gehalte:

hymexazool

70 %

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xi

Irriterend

F

Licht ontvlambaar

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R11                 -Licht ontvlambaar.

R41                 -Gevaar voor ernstig oogletsel.

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S07                 -In goed gesloten verpakking bewaren.

S26                 -Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S33                 -Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

S37/39a          -Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

 

c.  bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

 

1.2 Respijtperiode

In dit geval kennen wij een respijtperiode toe op grond van artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG:

1.      voor de periode van 10 februari 2012 tot 1 juni 2013 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.      voor de periode van 10 februari 2012 tot 1 juni 2012 nog op de markt worden gebracht.

 

De toelatinghouder wordt in de gelegenheid gesteld om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken.

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP  (8733 N), een middel op basis van de werkzame stof hymexazool. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten.

 

Bij Richtlijn 2011/5/EU d.d. 20 januari 2011 is de werkzame stof hymexazool opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG. De datum van de compliance check was
1 december 2011. De datum van herregistratie is 31 mei 2015.

Het middel TACHIGAREN 70 WP op basis van de werkzame stof hymexazool voldoet nu niet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden, nl. de specifieke bepaling met betrekking tot hymexazool die luidt dat de stof alleen mag worden toegelaten als  schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van suikerbieten.

 

Op grond van deze Richtlijn verzoekt de toelatinghouder de toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van voederbieten te laten vervallen.

 

Het College gaat akkoord met dit verzoek.

De toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van voederbieten komt te vervallen.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof hymexazool is bij Richtlijn 2011/5/EU d.d. 20 januari 2011 geplaatst op
Annex I van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG.

De werkzame stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011 (No. 157).

 

2.3  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel TACHIGAREN 70 WP op basis van de werkzame stof hymexazool voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 10 februari 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. P.A.E. van Erkelens

Plv. voorzitter

 

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 10 februari 2012 tot wijziging van de toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP, toelatingnummer 8733 N

 

 

A.

WETTELIJKE GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van suikerbieten.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Suikerbieten, ter bestrijding van kiem- en bodemschimmels een zaadbehandeling met het middel uitvoeren. De gebruikelijke behandeling met een thiram-bevattend zaadontsmettingsmiddel mag niet achterwege blijven.

Dosering:                           gepilleerd zaad   : 21 gram middel + 8 gram thiram 50% per eenheid zaad.