Toelatingsnummer 8960 N

Actisan-5 L††

 

8960 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 UITBREIDING TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 17 augustus 2006 (20060531 VUB) van

 

Veip B.V.

Molenvliet 1

3961 MTWIJK BIJ DUURSTEDE

 

tot uitbreiding van de gebruiksdoeleinden van de toelating voor de biocide, op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat

 

Actisan-5 L

 

gelet opartikel 121, eerste lid, jo. artikel artikel 44, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden(Stb. 2007, 125),

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1Uitbreiding

1.      Het gebruiksgebied van het middel Actisan-5 L wordt met ingang van datum dezesuitgebreid met de toepassing als middel ter conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

2.      De toelating geldt tot 1 november 2010.

 

1.2Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 50, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15d van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Tablet

 

werkzame stof:

gehalte:

natriumdichloorisocyanuraat

85 %

 

 

 

op verpakkingen die (mede)bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)†††††††††

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen:

Schadelijk bij opname door de mond.

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

Verpakking droog houden.

Niet roken tijdens gebruik.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

1)      Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

2)      Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

3)      Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

-††

 

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge≠schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

-

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van het gebruiksgebied van het middel Actisan-5 L (8960 N), een middel op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat. Het middel is reeds toegelaten als middel ter bestrijding of afwering van:

1. bacteriŽn en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, inclusief melkwinningsapparatuur.

2. bacteriŽn en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3. bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4. bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:

klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5. micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in

a. therapeutische baden.

b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,

en internaten.

Het middel is toegelaten tot 1 november 2010. Met onderliggende aanvraag wordt toelating als middel ter conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen aangevraagd.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat is genotificeerd voor productsoort 2 (desinfecterende middelen voor privť-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg en andere biociden) en wordt door het Verenigd Koninkrijk beoordeeld. Er is nog geen beslissing over de plaatsing van de stof op Annex I van biociderichtlijn 98/8.

 

2.3 Karakterisering van het middel

Het betreft een desinfectiemiddel op basis van de oxidant natriumdichloorisocyanuraat. De conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen vindt plaats door het afweren en bestrijden van bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 17 augustus 2006 ontvangen; op 30 augustus 2006 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 12 juli 2007 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 7 maart 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENBIOCIDEN,

(voorzitter)

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 maart 2008 tot uitbreiding van de toelating van het middel Actisan-5 L, toelatingnummer 8960 N

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van:

1.        bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

2.        bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3.        bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4.        bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:
klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5.        micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in
a. therapeutische baden
b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,
en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:

-          het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal
5 mg/l bedraagt.

-          het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.

6.      bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

 

De verpakking koel en donker bewaren.

Het middel niet mengen met reinigingsmiddelen.

Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.

 

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

 

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

 

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

1 tablet weegt 2,7 gram en bevat 1,5 gram actief chloor.

 


Toepassingsgebieden en doseringen

 

1a.Apparatuur en materialen, welke al dan niet in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen.
Dosering: 2 tabletten per 10 water.

 

1b.Melkwinningsapparatuur op de boerderij.
Dosering: 1 tablet per 10 liter water.

 

2.        Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

 

 

Gebruiksverdunning

Minimale inwerkingstijd

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) m.u.v. tbc-afdelingen

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Toiletten en overig sanitair

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Oppervlakken in tbc-afdelingen

4 tabletten op 1 liter water

5 min.

Oppervlakken en apparatuur in keukens

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Was- en beddegoed van tbc-afdelingen

2 tabletten op 5 liter water

1 tablet op 1 liter water

2 tabletten op 1 liter water

6 uur

4 uur

1 uur

Instrumentarium (m.u.v. cystocopen en andere medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie

1 tablet op 5 liter water

 

 

3.††† Dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
Dosering:
4 tabletten per 10 liter water

 

4.        Transportmiddelen voor dieren
Dosering: 10 tabletten per 10 liter water

 

De ontsmetting is vooral gericht op de bestrijding van een aantal besmettelijke veeziekten, zoals bedoeld in de Veewet. Voor de ontsmetting moet grondig worden gereinigd.

De ontsmettingsoplossing wordt gemaakt door 10 tabletten per 10 liter water op te lossen. Deze oplossing over de gereinigde oppervlakken (vloeren en wanden) verspreiden en minimaal 5 minuten laten inwerken.

 

Het middel is ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking Ontsmetting Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J. 4510 d.d. 19 juli 1985) toegelaten.

 

5.        Voor gebruik in zwembaden gelden de volgende richtlijnen:
Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriŽn, algen en andere micro-organismen, die de hygiŽnische gesteldheid van het water nadelig kunnen beÔnvloeden. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur.
De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor. Wanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt.
Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; deze blijft in het water achter.
Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen.
Aangezien de toepassen hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven.
Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een minimale concentratie aan te beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor de zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie aan cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dienen te bedragen.
Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met daarvoor bestemde testsets. Onder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan die met D.P.D.1 (diŽthylparaphenyleendiamine) een kleurreactie geven.
Als richtlijn kan voorts worden aangegeven, dat 1 gram van dit middel per m3 water een beschikbaar chloorgehalte levert van ten hoogste 0,6 mg/l en een gehalte aan cyanuurzuur van 0,65 mg/l.

 

6.        Het middel is bestemd voor het onderdrukken van de bacteriegroei in het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

Dosering: 1 tablet per 50 liter water (30 mg/l actief chloor)

 

Het middel is in staat om afhankelijk van de temperatuur en de belasting de bacteriegroei gedurende 3 tot 7 dagen effectief te onderdrukken.HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 7 maart 2008 tot uitbreiding van de toelating van het middel Actisan-5 L, toelatingnummer 8960 N

 

Het betreft een aanvraag tot vereenvoudigde uitbreiding van het middel Actisan-5 L, 8960 N, een middel op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat. De aanvraag betreft het gebruik als middel ter conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

Het middel Actisan-5 L is reeds toegelaten als middel ter bestrijding of afwering van:

1. bacteriŽn en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, inclusief melkwinningsapparatuur.

2. bacteriŽn en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3. bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4. bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:

klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5. micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in

a. therapeutische baden

b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,

en internaten

 

 

Stand van zaken met betrekking tot de aanvraag

 

De aanvraag is op 14 september 2006 ontvangen; op 30 augustus 2006 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. De aanvraag is op 22 september 2006 en

26 februari 2007 niet in behandeling genomen wegens het ontbreken van gegevens. Op
17 oktober 2006 en 5 april 2007 zijn ontbrekende gegevens ontvangen. De aanvraag is op 12 juli 2007 in behandeling genomen. Op 13 augustus 2007 werden de verschuldigde beoordelingskosten ontvangen. De 34-weken termijn eindigt op 7 april 2008.

 

Volgens de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden dient bij een vereenvoudigde uitbreidingstoelating beoordeeld te worden volgens artikel 126 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. In de beoordeling van de vereenvoudigde uitbreidingsaanvraag van het middel Actisan-5 L wordt dit ingevuld door de risicoís te vergelijken met de reeds toegelaten toepassingen van het middel Actisan-5 L. Aangenomen wordt dat indien de risicoís vergelijkbaar of lager zijn, de aangevraagde toepassing, net als de reeds toegelaten toepassingen, voldoet aan de toelatingscriteria.

 

Voor de aspecten, fysische en chemische eigenschappen, risico voor de toepasser en volksgezondheid en risico milieu is de aanvraag beoordeeld volgens het regime van vereenvoudigde uitbreidingen. Voor het aspect werkzaamheid is de aanvraag beoordeeld volgens het reguliere toelatingsregiem.

 

Karakterisering van het middel

Het betreft een desinfectiemiddel op basis van de oxidant natriumdichloorisocyanuraat. De conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen vindt plaats door het afweren en bestrijden van bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

De toepassing als middel ter conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen is een biocide aangezien de primaire werking het desinfecteren van het water is.

 

Toepassingsoverzicht

Tabel 1. Dosering middel in bestaande en gevraagde toepassingen

Bestaande toepassingen

 

Uitbreidingstoepassing

bloemenwater

1 tablet / 5 L gebruiksoplossing tot

4 tabletten / 1 L gebruiksoplossing

1 tablet / 50 L gebruiksoplossing

1 tablet = 2,30 g natriumdichloorisocyanuraat 1,48 g actief chloor

 

 

Profiel fysische en chemische eigenschappen

De aangevraagde uitbreiding wordt gebruik gemaakt van de bestaande fysische en chemische gegevens. In het kader van de vereenvoudigde uitbreiding zijn geen nieuwe gegevens nodig.

 

 

Profiel werkzaamheid

 

Werkzaamheid

 

Actisan-5 L is toegelaten als middel ter bestrijding of afwering van:

1.        bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. Bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

2.        bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. Bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3.        bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4.        bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren: klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5.        micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in
a. therapeutische baden
b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,
en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:
- het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal 5 mg/l bedraagt.
- het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.

 

De vereenvoudigde uitbreidingsaanvraag betreft de toepassing:

6.        de bestrijding of afwering van bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen (conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen).


Voor het aspect werkzaamheid wordt deze uitbreiding als een reguliere aanvraag behandeld, omdat de nieuwe toepassing wezenlijk verschilt van de vorige.

 

Beoordelingsmethodiek

Voor deze toepassing zijn geen specifieke dossiereisen en criteria vastgelegd in het HTB voor biociden. Aan de hand van de geleverde gegevens zal worden beoordeeld of het middel voldoende werkzaam is en niet fytotoxisch is.

 

Geleverd

Er is een studie geleverd waarin de werkzaamheid van het middel is getest op 10 verschillende bloemsoorten onder praktijkomstandigheden en in een ketensimulatie.

 

In de test onder praktijkomstandigheden (bij 3 bloemenhandelaren) is het middel getest in een 3 l fust met 50 tot 100 stelen en 35 mg/l actieve stof in het water. Dit is iets hoger dan de 30 mg/l die in het WG/GA wordt aangegeven. Na ťťn dag bij 5įC is de werkzaamheid goed voor alle bloemsoorten: 0 kve (kolonievormende eenheden) t.o.v. ~106 kve in de blanco met alleen water en ~102 kve met CVB (een voorheen toegelaten middel op basis van natrium-p-tolueensulfonchlooramide).

 

In de ketensimulatie-test werden fusten behandeld en vervolgens werd een bewaar en temperatuur regime uitgevoerd alsof de behandeling bij een kweker werd uitgevoerd, waarna de fusten werden getransporteerd en vervolgens geŽtaleerd in een winkel. Dit komt neer op ťťn dag bij 5įC (kwekersbehandeling), 4 dagen bij 5įC (transport) en 2 dagen bij 20įC (winkel). Er zijn 3 doses gebruikt, 19, 38 en 76 mg/l. Zelfs bij de laagste concentratie, die lager is dan de in het WG/GA voorgestelde doses, is een goede werkzaamheid te zien: 0 kve met Actisan-5 L t.o.v. 106 kve in water en 107 kve met CVB na 7 dagen. Er wordt geen verklaring gegeven voor de hoge waarde bij CVB.

 

Er is een toets naar fytotoxiciteit uitgevoerd met een hogere dosis (39 en 59 mg/l) dan de praktijk dosis 30 mg/l. In beide gevallen treedt na 5 dagen bij 20įC geen fytotoxiciteit op bij 20 verschillende soorten bloemen. Ook in de ketensimulatie was geen fytotoxiciteit waar te nemen.

 

Beoordeling

Uit de resultaten van de proeven blijkt een goede werking van Actisan-5 L tegen bacteriŽn in water in bloemenfusten. Hoewel in een proef de dosis wat hoger is dan de in het WG/GA voorgestelde dosis, blijkt uit de tweede proef dat de werkzaamheid ook bij een lagere dosis prima is. Uit twee proeven blijkt dat zelfs na 5 of 7 dagen geen fytotoxiciteit kan worden waargenomen.

 

Conclusie werkzaamheid

Het middel Actisan-5 L is bij gebruik volgens het voorgestelde Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing in voldoende mate werkzaam tegen bacteriŽn voor het conditioneren van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

 

Beoordeling van het risico voor de toepasser (beroepsmatig)

 

Actisan-5 L is een middel in de vorm van tabletten. De tablet wordt voor gebruik opgelost in een voorgeschreven hoeveelheid water. De wijze van toepassen is niet verschillend voor de uitbreidingsaanvraag ten opzichte van de reeds toegelaten toepassingen. De gebruiksconcentraties van 0,03 gram actief chloor/L zijn lager voor de vereenvoudigde uitbreiding dan de meeste van reeds toegelaten toepassingen (toepassing 1-4: 0,15 Ė 6 g/L, de gebruiksconcentratie voor de toepassing in zwembaden is lager 0,002 Ė 0,005 g/L actief chloor). Derhalve zal de blootstelling van de toepasser gelijk of lager zijn bij de aangevraagde uitbreiding dan bij de reeds toegelaten toepassingen.

 

Conclusie risico voor de toepasser

Er wordt als gevolg van de uitbreiding van de toelating van Actisan-5 L met de toepassing als middel ter conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen geen extra risico voor de toepasser ingeschat.

 

 


Beoordeling van het risico voor de volksgezondheid

 

Actisan-5 L is reeds toegelaten voor de toepassing op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met voedingswaren en ter bestrijding van micro-organismen in zwemwater, beide in hogere doseringen dan de aangevraagde toepassing. In vergelijking met deze 2 toepassingen, zal de indirecte blootstelling door gebruik van Actisan-5 L bij de aangevraagde toepassing in bloemenwater gelijk of zelfs lager zijn. Het risico voor de volksgezondheid zal derhalve vergelijkbaar of lager zijn.

 

Conclusie risico voor de volksgezondheid

Er wordt als gevolg van de uitbreiding van de toelating van Actisan-5 L met de toepassing als middel ter conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen geen extra risico voor de volksgezondheid ingeschat.

 

 

Profiel milieuchemie en -toxicologie

 

Voor de vereenvoudigde uitbreidingsbeoordeling wordt het risico bepaald door de vergelijkbaarheid tussen de gerefereerde toepassing en de gevraagde toepassing getoetst op de volgende aspecten:

  1. De gebruiksconcentraties;
  2. De emissie naar lucht, RWZI, oppervlaktewater en bodem voor de toepassingsfase, de gebruiksfase en afvalfase;
  3. De omvang van het gebruik;
  4. Risicobeperkende maatregelen;
  5. Risicobeoordeling;

 

Vergelijkbaarheid uitbreidingstoepassingen met moedertoepassing

Bij de bepaling van de vergelijkbaarheid is uitgegaan van de bestaande toepassing in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg.

 

1.      De gebruiksconcentraties;

Vergeleken wordt de bestaande toepassing van het middel in zorginstellingen met de uitbreiding de toepassing voor conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten.

Tabel M.1†† Dosering middel in bestaande en gevraagde toepassing

Bestaande toepassing

In zorginstellingen

 

 

 

Uitbreidingstoepassing

bloemenwater

1 tablet / 5 L gebruiksoplossing

 

 

 

1 tablet / 50 L gebruiksoplossing

1 tablet = 2,30 g natriumdichloorisocyanuraat 1,48 g actief chloor

 

Conclusie: De gebruiksconcentratie is in de uitbreidingstoepassing lager en in vergelijking met de bestaande toepassing van het middel.

 

2.      De omvang van het gebruik;

In de geleverde motivatie waarin ingegaan wordt op de vergelijkbaarheid voor het aspect milieu is de verwachtte emissie van de werkzame stof op veilingen vergeleken met de bestaande emissie bij toepassing in zorginstellingen. Het geschatte verbruik voor de uitbreidingstoepassing is 0.7% van het geschatte verbruik voor de bestaande toepassingen.

 

Conclusie: De uitbreidingstoepassing betreft een specifieke, relatief kleine toepassing ten opzichte van de bestaande toepassing. De omvang van gebruik in de gevraagde uitbreiding leidt tot een verwaarloosbare emissie, zie punt 3.

 

3.      De emissie naar lucht, RWZI, oppervlaktewater en bodem voor de toepassingsfase, de gebruiksfase en afvalfase;

Voor de toepassing van het middel in de bestaande toepassing en de uitbreidingstoepassing zijn de emissieroutes naar RWZI en oppervlaktewater relevant:

1.      toepassingsfase en gebruiksfase: Het middel wordt toegepast in een bedrijfsmatige omgeving in de bestaande toepassing in zorginstellingen en in de uitbreiding bij kwekerijen, veilingen en bloemisten. In beide situaties vindt emissie plaats door afvoer van de gebruiksoplossing naar het riool.

2.      afvalfase: Emissie in de afvalfase betreft de lozing op het riool naar de RWZI en vervolgens het oppervlaktewater voor zowel de bestaande als uitbreidingstoepassing.

 

Veilingen van Aalsmeer en Naaldwijk lozen op rioolwaterzuiveringsinstallaties met een dagdebiet van respectievelijk 6200 m3/dag en 18600 m3/dag (Jaarverslag 2002 Waterschap Rijnland). Uitgaande van een lozing van 1,99 kg NaDCC/dag en een dagdebiet op de zuivering van 6200 m3 kan berekend worden dat de voorspelde concentratie in het influent van de RWZI zonder afbraak 0,32 mg/L bedraagt. Uitgaande van een verbruik van 0.58 kg NaDCC per dag per zorginstelling, 1 zorginstelling per RWZI van 10000 ie (standaard instellingen USES 2.0) kan berekend worden dat de geschatte concentratie in het influent van de RWZI zonder afbraak 0.29 mg/L bedraagt. Uit deze gegevens blijkt de concentratie van de werkzame stof bij het innamepunt van de RWZI voor de gevraagde toepassing vergelijkbaar met de toepassing in zorginstellingen.

 

N.B. Aangezien de hoeveelheid organische stof in het afvalwater een veelvoud bedraagt van de concentratie NaDCC, kan worden aangenomen dat de sterk oxiderende verbinding NaDCC in het afvalwater volledig weg reageert.

 

Conclusie: De emissieroutes in de toepassingsfase, gebruiksfase en afvalfase in de uitbreidingstoepassing zijn vergelijkbaar met de bestaande toepassing.

 

4.      Risicobeperkende maatregelen;

Aanvullende maatregelen zijn niet van toepassing.

 

5.      Risicobeoordeling;

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de risicoís van de gevraagde uitbreiding in vergelijking met de huidige toepassing. Per deelaspect wordt het risico uitgewerkt.

 

Tabel m2 overzicht van risicoís per aandachtspunt

Deelaspect Milieu

Aandachtspunt

Vergelijkbaar of lager risico

Motivering

Persistentie

 

Nvt

Geen belasting bodem

Uitspoeling

Dosering

Nvt

Geen belasting bodem

 

Frequentie

Nvt

Geen belasting bodem

 

Fractie op bodem

Nvt

Geen belasting bodem

Waterorganismen

Directe / indirecte blootstelling

Ja

Geen directe belasting oppervlaktewater. Omvang van gebruik vergelijkbaar met bestaande toepassing

 

Dosering

Ja

Concentratie lager

 

Frequentie

Ja

Toepassing op werkdagen. Vergelijkbaar met bestaande toepassing

Vogels, zoogdieren

Directe / indirecte blootstelling

Ja

Directe en indirecte blootstelling wordt verwaarloosbaar geacht

 

Dosering

Ja

Concentratie lager

Bodemorganismen

(bodemmicro-org.

Regenwormen,

Planten)

Directe / indirecte blootstelling

Nvt

Geen belasting bodem

 

Dosering

Nvt

Geen belasting bodem

 

Frequentie

Nvt

Geen belasting bodem

Emissie naar RWZI

Dosering (kg w.s. / RWZI)

Ja

Omvang van gebruik vergelijkbaar met bestaande toepassing

 

 

Conclusie risico voor milieu

De uitbreiding van de toepassing van Actisan-5 L als middel ter conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen betreft een uitbreiding waarvoor het risico voor het aspect milieu vergelijkbaar of lager is dan het risico van de bestaande toegelaten toepassingen.

 

Derhalve wordt de uitbreiding van het toepassingsgebied van het middel Actisan-5 L voor het aspect milieu toelaatbaar geacht.

 

 

Conclusie

 

Bij gebruik volgens het voorgestelde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/ Gebruiksaanwijzing is voor de gevraagde uitbreiding van de toepassing van het middel Actisan-5 L, 8960 N, op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat aangetoond dat het product voldoende werkzaam is. Tevens is aangetoond dat de aangevraagde uitbreiding geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu met zich meebrengt. Derhalve wordt de vereenvoudigde uitbreidingsaanvraag voor het middel Actisan-5 L als middel ter conditionering van het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen toelaatbaar geacht.

 

 

Besluit

 

       Het College besluit de vereenvoudigde uitbreidingsaanvraag van het desinfectiemiddel, Actisan-5 L, 20060531 VUB, op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat, te honoreren voor de toepassing conditionering van water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen, op basis van artikel 126 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.