Toelatingsnummer 7774 N

DECIS EC  

 

7774 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 28 oktober 2005 (20050352 THG) van

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125) voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof deltamethrin

 

DECIS EC

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

§ I  Verlenging toelating

1.  De toelating van het middel DECIS EC is laatstelijk bij besluit d.d. 6 april 2001 verlengd tot

het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

2. De toelating van het middel DECIS EC wordt ter afronding van de besluitvorming
verlengd. De toelating wordt verlengd tot 1 augustus 2010.


 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel DECIS EC (7774 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin. Het middel wordt aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

N.v.t gelet op de aard van het verzoek

 

2.3 Karakterisering van het middel

N.v.t gelet op de aard van het verzoek

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 28 oktober 2005 ontvangen; op 31 oktober 2005 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

De werkzame stof is deltamethrin is per 1 november 2003 opgenomen in bijlage 1 van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG.

 

De einddatum van de werkzame stof deltamethrin is vastgesteld op 31 oktober 2013.

Dit middel heeft een van rechtswege toelating (artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962). Het middel is toegelaten tot het moment dat de toelating in overeenstemming moet zijn gebracht met hetgeen wordt bepaald in de besluitvorming over plaatsing op bijlage 1 van de gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG. De uiterste datum voor herregistratie is
31 oktober 2007.

 

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. Dit is niet te wijten aan de aanvrager. De termijn van opschorting van de vervaltermijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort.

  

De termijn van de opschorting van de vervaldatum van de toelating is zo kort mogelijk gekozen en gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van de middelen volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

Actie

Doorlooptijd

Stellen van aanvullende vragen

3 maanden

Uitvoeren en rapporteren gevraagde studies

24 maanden

Samenvatten en evalueren studie

3 maanden

Opstellen risicobeoordeling, opstellen Collegebesluit, administratief afhandelen aanvraag

3 maanden

 

 

Totaal

33 maanden

 

Conclusie

De vervaldatum van de toelating wordt opgeschort tot 1 augustus 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 26 oktober 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

(voorzitter)