Toelatingsnummer 12519 N

Fusilade Max  

 

12519 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 16 april 2013 (20130469 NLWATG) van

 

Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 A

4611 AP  BERGEN OP ZOOM

 

 

tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45, eerste lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl

 

Fusilade Max

 

gelet op artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009,

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het middel Fusilade Max is toegelaten tot 1 januari 2014. De toelating van het middel
Fusilade Max wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage 2.1 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

fluazifop-P-butyl

125 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R38                 -Irriterend voor de huid.

R50/53            -Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R63                 -Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S21                 -Niet roken tijdens gebruik.

S36/37            -Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S46                 -In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S60                 -Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I.

  2. bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.3.

 

 

1.5 Respijtperiode

In dit geval kennen wij voor etiketten met een W.1 aanduiding een respijtperiode toe op grond van artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG:

De etiketten met de aanduiding W.1 mogen:

1.      voor de periode tot 1 juli 2015 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.      voor de periode tot 1 juli 2014 nog op de markt worden gebracht.

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Fusilade Max  (12519 N), een middel op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl.

 

Bij de uitvoeringsverordening 788/2011 d.d. 5 augustus 2011 is de werkzame stof fluazifop-P-butyl opgenomen is in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG, overeenkomstig het overgangsrecht.

De goedkeuring omvatte de bijzondere bepaling “De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide op fruitbomen onderaan de stam, eenmaal per jaar”.

Het middel Fusilade Max op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl voldeed niet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden.

Op grond hiervan is de toelating van Fusilade Max aangepast en beperkt tot alleen de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel op fruitbomen.

 

Bij uitvoeringsverordening 201/2013 d.d. 8 maart 2013 is uitvoeringsverordening 788/2011 gewijzigd en het gebruik waarvoor de werkzame stof fluazifop-P-butyl is goedgekeurd is uitgebreid door de Europese Commissie onder 91/414/EEG. De werkzame stof mag worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

 

Dit betekent dat het WG kan worden hersteld en weer worden toegelaten voor de toepassingen van voor de uitvoeringsverordening 788/2011 d.d. 5 augustus 2011.

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 26 april 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,ir. J.F. de Leeuw

voorzitterHET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 26 april 2013 tot wijziging van de toelating van het middel Fusilade Max, toelatingnummer 12519 N

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Veiligheidstermijn in dagen

Aardappel

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 2 L/ha

1 per teeltcyclus

75

Bieten

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Peulvruchten

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

90

Roodzwenkgras

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

49

Hardzwenkgras

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

49

Blauwmaanzaad

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

-

Karwij

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

-

Koolzaad

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

-

Veldbonen (voor ensilage)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

90

Cichorei

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Witlof (pennenteelt)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Appel

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

28

Peer

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

28

Kers (onbedekte teelt)

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

28

Pruim (onbedekte teelt)

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

28

Aardbei (onbedekte teelt)

Over het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

42

Aalbes (onbedekte teelt)

Tussen het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

45

Kruisbes

Tussen het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

45

Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt)

Tussen het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

45

Boon met peul (onbedekte teelt)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Boon zonder peul

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Erwt zonder peul

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Wortelen

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Koolraap

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Rode biet

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Knolselderij (onbedekte teelt)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Schorseneer

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

56

Uien

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

28

Sjalotten

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

28

Asperge (onbedekte teelt)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

-

Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt)

Na opkomst

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per teeltcyclus

-

Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)

Over het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

-

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

Over het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

-

Houtige beplanting

Over het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

-

Akkerranden

Over het gewas

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1 per 12 maanden

-

 

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

 

Toepassingsvoorwaarden

 

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

 

Voor de teelt van aardbei (onbedekte teelt), aalbes (onbedekte teelt), kruisbes, braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (onbedekte teelt), geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vσσr de bloei en/of na de oogst

 

Voor de teelt van boon met peul (onbedekte teelt), boon zonder peul en erwt zonder peul geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vσσr de bloei

 

Voor asperge (onbedekte teelt) geldt dat de toepassing uitsluitend is toegestaan na de oogst.

 

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.