Toelatingsnummer 7774 N

DECIS EC  

 

7774 N

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 28 oktober 2005 (20050352 THG) van

 

Bayer CropScience SA-N.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

tot herregistratie van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof deltamethrin

 

DECIS EC

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking in de Staatscourant en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

De toelating van het middel DECIS EC is laatstelijk bij besluit d.d. 12 juni 2009 verlengd tot
31 december 2012. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel DECIS EC wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 februari 2013.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel DECIS EC (7774 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel

 

a.         in de teelt van appels en peren, kersen en pruimen;

b.         in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

c.         in de teelt van aardbeien, bramen en frambozen;

d.        in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika’s en tomaten;

e.        in de teelt van sla (met uitzondering van veldsla), kropandijvie, knolvenkel, rammenas, radijs, koolraap, consumptieraap, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi, boerenkool, uien, sjalotten, prei, erwten, veldbonen, landbouwstambonen, aardappelen, granen, suiker- en voederbieten, blauwmaanzaad, vlas, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, koolzaad en karwij;

f.          in de teelt van asperges, mits toegepast na het steken;

g.         in de teelt van eetbare paddestoelen;

h.         in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas¬sen en vaste planten;

i.          in de teelt van bloembolgewassen en bolbloemgewassen;

j.          in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvel¬den met dien     verstande dat:

1. in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

2. weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 28 oktober 2005 ontvangen; op 31 oktober 2005 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. 

Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot
1 februari 2013.

  

De opschortingstermijn is zo kort mogelijk gekozen en gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van de middelen volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

afronden beoordeling door het collegesecretariaat

    1 maand

 

Conclusie

 

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot het moment waarop de besluitvorming is afgerond; naar verwachting uiterlijk
1 februari 2013.

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 11 januari 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter