Toelatingsnummer 12873 N

 

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

1 HERREGISTRATIE  EN WIJZIGING TOELATING (20070165 ICTB)

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

 

Tramat 200 EC

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN BESLUIT als volgt:

 

  1. De toelating van het bestrijdingsmiddel Tramat 200 EC, welke expireert op het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie, wordt verlengd in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962, onder nummer en datum dezes. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II dezes.
  2. De toelating geldt tot 28 februari 2013

 

§ II  Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking van een bestrijdingsmiddel is bepaald in de Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen, moeten de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating ingediende gegevens op basis waarvan de toelating is verstrekt.

 

§ III  Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.


 

§ IV Classificatie en etikettering

 

  1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

Overeenkomstig artikel 15c, lid 1, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          aard van het preparaat: vloeistof

 

Overeenkomstig artikel 15e, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

Werkzame stof: ethofumesaat  

Gehalte: 200 g/l 

 

Overeenkomstig artikel 14, leden 1, 2 en 3 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.      letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      overeenkomstig artikel 14, lid 4 tot en met lid 13 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling, tenzij bij de veiligheidsaanbeveling anders is vermeld:

-    Gevaarsymbool:

-    Aanduiding:

 

 

Xn

Schadelijk

 

 

-          Waarschuwingszinnen:

Ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.


 

-          Veiligheidsaanbevelingen:

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

d.      overeenkomstig artikel 14, lid 13 en lid 14 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

-          Specifieke vermeldingen:

-  

 

e.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

f.        overeenkomstig artikel 15e, onder a van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

'Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.'

 

g.      n.v.t. 

 

h.      n.v.t. 

 

 

§ V Aflever- en/of opgebruiktermijn

Op grond van artikel 2, vijfde lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 mag het middel
Tramat 200 EC in niet conform dit besluit gewijzigde verpakkingen:

1.      voor de periode van 1 maart 2007 tot 1 maart 2008 nog worden gebruikt en ten behoeve van het gebruik voorhanden of in voorraad worden gehouden;

2.      voor de periode van 1 maart 2007 tot 1 maart 2008 nog worden verkocht, te koop of te ruil worden aangeboden, ter beschikking worden gesteld, worden geschonken alsmede worden uitgedeeld.


 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 23 februari 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(secretaris/directeur)

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 23 februari 2007 tot herregistratie van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten.

 

Ethofumesaat mag slechts om de 3  jaar worden toegepast.

De totale dosering in één seizoen mag niet groter zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare.

 

Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan.

 

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

 

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.          

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Tramat 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt dit middel een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Toepassingen

 

Suiker- en voederbieten

Tramat 200 EC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met fenmedifam (157 g/l). Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.

 

Dosering

Vanaf het 2 bladstadium van de biet:

-         1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) tegen alleen tweezaadlobbige onkruiden.

-         1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) + 0,75 liter sethoxydim, voor een gelijktijdige bestrijding van duist en tweezaadlobbige onkruiden.
Spuit op duist met max. 4-6 blaadjes. Deze combinatie niet gebruiken tegen andere grasachtigen.

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 ltr fenmedifam (157 g/l). Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

Vanaf het 4 bladstadium van de biet

-          2,5 liter Tramat 200 EC + 5 liter fenmedifam (157 g/l) als enkelvoudige behandeling.

 

Mengvoorschriften

Tramat 200 EC toegepast in combinatie met fenmedifam (157 g/l):

-          Giet 20 – 50 liter water in de tank

-          Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-          Voeg water tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-          Voeg Tramat 200 EC toe

-          Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties

Spuit alleen op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18ºC en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ’s nachts spuiten.

 

Opvolgende gewassen

Altijd na Tramat 200 EC goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Bij mislukken van een cultuurgewas waarin Tramat 200 EC werd toegepast, kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: Suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

In de in aanmerking komende volggewassen geen ethofumesaat meer toepassen.

 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 23 februari 2007 tot herregistratie van het middel
Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

Gronden waarop dit besluit berust

 

Tramat 200 EC is een afgeleide toelating van het middel AGRICHEM ETHOFUMESAAT (2).

Het middel Tramat 200 EC, met de werkzame stof ethofumesaat, is een onkruidbestrijdingsmiddel dat is toegelaten in:

-De teelt van suiker- en voederbieten;

-De zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras, met dien verstande dat binnen 2 weken na    behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van veevoederdoeleinden;

-Grasland, met dien verstande dat behandelde percelen niet binnen 2 weken mogen worden beweid.

 

Omdat de tijd tussen afgifte van het laatste besluit en expiratiedatum van dit middel minder dan 18 maanden bedraagt is geen aanvraag voor herregistratie noodzakelijk.

 

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor een zelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

 

Omdat voor de toelating van het originele middel, AGRICHEM ETHOFUMESAAT (2), een aanvraag voor herregistratie is ontvangen, wijzigt de toelating van het afgeleide middel
Tramat 200 EC.

 

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel AGRICHEM ETHOFUMESAAT (2) (10568 N), een middel op basis van de werkzame stof(fen) ethofumesaat.

De herregistratie wordt aangevraagd voor de toelating als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt

van suiker- en voederbieten.

 

De wijziging betreft het opnemen van de volgende restricties in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing:

­        Ethofumesaat mag slechts om de 3  jaar worden toegepast. De totale dosering in één seizoen mag niet groter zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare

­        Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan

­        Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling

­        Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

Tevens komt op verzoek van de toelatinghouder de toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras en de toepassing in grasland te vervallen.

 


 

Conclusie

·        Het middel Tramat wordt toegelaten tot 28 februari 2013.

·        In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt het volgende opgenomen: 

-Ethofumesaat mag slechts om de 3  jaar worden toegepast. De totale dosering in één seizoen mag niet groter zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare

-Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan

-Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling

-Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in   grondwaterbeschermingsgebieden.

·        De toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras en de toepassing in grasland komt te vervallen.