Toelatingsnummer 12433 N

CORZAL

 

12433 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 16 februari 2007 (20070195 THG) van

 

AgriChem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV OOSTERHOUT NB

 

tot herregistratie van de toelatingals bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fenmedifam

 

CORZAL

 

gelet opartikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel CORZAL is laatstelijk bij besluit d.d. 4 april 2003 toegelaten tot 1 januari 2009. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 mei 2012.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel CORZAL (12433 N), een middel op basis van de werkzame stof fenmedifam. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a.      suiker- en voederbieten, mits toegepast vr het sluiten van het gewas

b.      kroten, mits toegepast vr het sluiten van het gewas

 

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof fenmedifam is bij Richtlijn 2008/41/EG, d.d. 23 april 2004 geplaatst op bijlage I van Richtlijn 91/414/EG.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 16 februari 2007 ontvangen; op 28 februari 2007 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel CORZAL, 12433 N, een middel op basis van de werkzame stof fenmedifam

 

De toelating van het middel CORZAL expireert per 1 januari 2009. Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie van de toelating ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist.

Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot 1 mei 2012.

  

De opschortingstermijn is zo kort mogelijk gekozen en gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van de middelen volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

Actie

Doorlooptijd

leveren gegevens

28 maanden

afronden beoordeling door het collegesecretariaat

12 maanden

Totaal

40 maanden 

 

Conclusie

 

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 mei 2012.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 24 december 2008

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,


dr. D. K. J. Tommel

voorzitter