Toelatingsnummer 11453 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


gelet op de aanvraag d.d. 30 juli 1998 (aanvraagnummer 98-588 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Score 250 EC, toelatingsnummer 11453 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 30 augustus 1996 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Score 250 EC

onder toelatingsnummer 11453 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 april 2002."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 31 maart 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(voorzitter)

Aan:

NOVARTIS AGRO BENELUX B.V., CROP PROTECTION SECTOR
STEPVELDEN 10
4704 RM ROOSENDAAL

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel Score 250 EC,

toelatingsnummer 11453 N

Betreft de verlenging van de toelating van het middel Score 250 EC (98-588 TV) een middel op basis van de werkzame stof difenoconazool, na 1 april 2000 (einddatum van de werkzame stof difenoconazool). Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe en zomertarwe.

Daar de tijd tussen afgifte van het laatste besluit en expiratiedatum van dit middel minder dan 18 maanden bedraagt is geen aanvraag tot verlenging noodzakelijk en geldt de eerder daartoe ingediende aanvraag.

De einddatum van de werkzame stof difenoconazool is 1 april 2000.

Eerdere besluitvorming door het College

Het College besloot in C-88.3.09:

De toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Score 250 EC, op basis van difenoconazool, zal worden verlengd tot 1 april 2000 op grond van art.5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. art. 7, vijfde lid, Regeling toelating bestrijdingsmiddelen.

Als einddatum van difenoconazool wordt 1 april 2000 vastgesteld.

In de verleende verlengingstermijn dient het volgende te geschieden:

* leveren van ontbrekende gegevens m.b.t. fysisch chemische eigenschappen en het milieu.

* toetsen op volledigheid van de ontbrekende gegevens.

Indien de aanvraag tot verlenging van de toelating op 1 april 2000 niet volledig is zal de toelating niet verder worden verlengd.

Stand van zaken met betrekking tot de aanvraag

Bij brief van 25 november 1999 is door de aanvrager een deel van de ontbrekende gegevens geleverd. Er is nog milieu-onderzoek in gang. Rapportage is toegezegd voor

1 april 2000.

Conclusie

Het College heeft de besluitvorming niet af kunnen ronden; hiertoe dienen aanvullende gegevens geleverd te worden.

Derhalve wordt voorgesteld om de toelating van het bestrijdingsmiddel op basis van difenoconazool met 24 maanden te verlengen tot 1 april 2002 op basis van art. 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. art. 7, 5e lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming door het College.

Deze termijn is als volgt opgebouwd:

Uitvoeren volledigheidstoetsen, incl. wachtrij

ca. 10 maanden

Opdrachtverlening Evaluerende Instantie

ca. 1 maand

Samenvatten en beoordelen

ca. 4 maanden

Opdrachtverlening Evaluerende Instantie

ca. 1 maand

opstellen risicobeoordelingen

ca. 4 maanden

Opstellen Collegebesluit

ca. 2 maanden

Administratief afwerken Collegebesluit

ca. 2 maanden

Totaal:

ca. 24 maanden

Besluit

Het College besluit de toelating van het middel Score 250 EC, te verlengen op grond van artikel 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. artikel 7, vijfde lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming.

Voor difenoconazool wordt 1 april 2002 als nieuwe einddatum vastgesteld.

Als expiratiedatum voor het middel Score 250 EC, wordt 1 april 2002 (=einddatum difenoconazool) vastgesteld.

In de verleende verlengingstermijn dient het volgende te geschieden:

* Uitvoeren van volledigheidstoetsen, opstellen van samenvattingen toxicologie, residuen en milieu, opstellen van risicobeoordelingen voor de volksgezondheid, de toepassers en het milieu.

Wageningen, 31 maart 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)