Toelatingsnummer 12409 N

     

 

Vydate 10G  

 

12409 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

 

 

 

overwegende, dat het besluit tot toelating van het middel

 

Vydate 10G

 

nr. 12409 N d.d 28 februari 2003 dient te worden gewijzigd en het in verband daarmee wenselijk is dit besluit in te trekken en daarom in de plaats, gelet op de artikelen 3, 3a, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288), het volgende besluit vast te stellen,

 

 

§ I            Toelating

  1. Het bestrijdingsmiddel Vydate 10G wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962, onder nummer en datum dezes. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage I dezes.
  2. De toelating geldt tot 1 januari 2008.

 

 

§ II  Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrij­dingsmiddelen is bepaald, moeten:

  1. de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.
  2.  

 

§ III  Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I bij het toelatingsbesluit nr. 12409 N d.d. 28 februari 2003, onder A. is voorgeschreven.

 

 


 

§ IV Verpakking en etikettering

  1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpak­king en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

 

-         aard van het preparaat: granulaat of korrel

 

-         werkzame stof(fen): oxamyl

 

-         gehalte(n): 10 %

 

-         andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

 

-         toxicologische groep(en): cholinesterase remmende werking

 

-         uiterste gebruiksdatum:

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Regeling samen­stel­ling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.            letterlijk en zonder enige aanvulling:

hetgeen in bijlage I bij het toelatingsbesluit nr. 12409 N d.d. 28 februari 2003 onder A. is vermeld.

 

b.            hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

de in bijlage I bij het toelatingsbesluit nr. 12409 N d.d. 28 februari 2003 onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

 

c.            letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

-             Bijzondere gevaren:

Vergiftig bij opname door de mond.

 

-             Veiligheidsaanbevelingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

 

d.            Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling,

verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Doodshoofd

met als onderschrift: “vergiftig”.

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

 

Wageningen, 16 januari 2004

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 

Aan:

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Agricultural Products(Station 18M)

Baanhoekweg 22
3313 LA  DORDRECHT

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van het middel Vydate 10G,

toelatingsnummer 12409 N

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de toelating van het middel Vydate 10G (12409N),            een middel op basis van de werkzame stof oxamyl. Het middel is uitsluitend toegelaten als grondbehandelingsmiddel in de teelt van bieten, aardappelen en lelies.

 

Op 27 november 2003 verzoekt Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. om voor Vydate 10G de classificatie “zeer vergiftig bij opname door de mond” (R28), met het T+ symbool en het onderschrift “zeer vergiftig”  te vervangen door de classificatie “vergiftig bij opname door de mond” (R25), met het T symbool en het onderschrift “vergiftig”.

 

Op 19 november 2002 heeft Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. een studie geleverd aangaande de acuut orale toxiciteit van Vydate 10G.

 

Op grond van de beoordeling van de door de toelatinghouder geleverde gegevens, acht het College het verantwoord om het etiket van Vydate 10G te wijzigen.

 

Besluit

 

·         Het College besluit de aanvraag tot wijziging van het etiket van het middel Vydate 10G (12409 N) te honoreren, overeenkomstig het verzoek van de toelatinghouder. De classificatie “zeer vergiftig bij opname door de mond”, met het T+ symbool en het onderschrift “zeer vergiftig” wordt vervangen door “vergiftig bij opname door de mond”, met het T symbool en het onderschrift “vergiftig”.

 

 

Wageningen, 16 januari 2004

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)