MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 11407 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 29 mei 1995 (aanvraagnummer 95-203 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Opus Team , toelatingsnummer 11407 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 7 april 1994 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Opus Team

onder toelatingsnummer 11407 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

“2. De toelating geldt tot 1 mei 2000.”

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 7 juni 1996

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

BASF NEDERLAND B.V.
KADESTRAAT 1
6811 CA ARNHEM

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I
behorende bij het besluit tot verlenging van datum dezes van de toelating van het middel Opus Team, toelatingsnummer 11407 N.

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating met als actieve stoffen fenpropimorf en epoxiconazool.

In 1995 werd de toelating op grond van artikel 49, derde lid, Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 ambtshalve verlengd tot 1 augustus 1996 om de toelatinghouder de gelegenheid te geven een aanvraag tot verlenging in te dienen.

De einddata van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool zijn 1 mei 2000 respectievelijk 1 maart 2004.

Besluit:

Het College besluit de toelating van het middel Opus Team te verlengen.

Als expiratiedatum wordt 1 mei 2000 (= einddatum fenpropimorf) vastgesteld.

Met betrekking tot de vastgestelde geldigheidsduur van het besluit wordt het volgende opgemerkt:

Een of meer van de werkzame stof(fen) in het middel is (zijn) genoemd in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat bepaalde toepassing(en) van het middel niet voldoet(n) aan de in het Besluit Milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen opgenomen milieucriteria. De toelaatbaarheid van het middel zal worden herbeoordeeld. Zonodig zal de toelating worden gewijzigd, dan wel ingetrokken.

Wageningen, 7 juni 1996


DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)