HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

 

                                                           

 

Op basis van de volgende artikelen

-         Artikel 31, 44 en 75 Verordening (EG) 1107/2009

-         Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

-         Artikel 2, aanhef en onder e) en 11 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

De zienswijzeprocedure zoals bedoeld in artikel 10:1 Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 is toegepast. Er zijn twee zienswijzen ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze zijn aanleiding om het voorgenomen besluit als volgt aan te passen.  

 

 

WIJZIGING VAN DE TOELATING

 

1.      Vervanging WG/GA door WG
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA ) vervallen en worden vervangen door het Wettelijk Gebruikvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.

2.      Aanduidingen en vermeldingen op de verpakking

a.     Behalve de onder 1 bedoelde, alsmede de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

-                het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I

 

-                bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W..

 

 

b.     In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uit maken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. 

3.      Respijttermijn
De respijttermijn om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken, bedraagt:


-          18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verkoop en distributie

-          vervolgens nog één jaar voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

 

4.      Motivering van het besluit

                                        
Het Ctgb heeft op 26 oktober 2012 het voornemen bekend gemaakt om in de plaats van het wg/ga een wg te stellen, dat luidde:

 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Bieten

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

1x per teeltcyclus

6 l/ha per teeltcyclus

-

1,5 l/ha

2x per teeltcyclus

7

1,5-3 l/ha1

1x per teeltcyclus

-

0,25-0,5 l/ha2

6 x per teeltcyclus

7

Aardbei

(onbedekte teelt)

Na opkomst of na uitplanten

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

2x per 12 maanden

6 l/ha per 12 maanden

-

Rode biet

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

2-3 l/ha

1x per teeltcyclus

3 l/ha per teeltcyclus

-

 

1,5 l/ha3

1x per teeltcyclus

Iris 

(onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha4

1x per teeltcyclus

 

-

Boomkwekerij gewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

1x per 12 maanden

3 l/ha per 12 maanden

-

Bloemenzaadteelt van Amaranthus, Lavatera, Mesembryanthum en Phlox drummondii (onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

1,5-3 l/ha

1x per 12 maanden

3 l/ha per 12 maanden

-

Tagetes

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

1-2 l/ha5

2x per 12 maanden

4l/ha per 12 maanden

7

 

1 in combinatie met 1,5 l Goltix SC

2 in LDS systeem met toegelaten middelen + 0,5-1 l minerale olie (850 g/l)

3 in combinatie met 3 liter Goltix SC

4 in combinatie met 1-2 liter Goltix SC

 

In iris dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 500 liter water per hectare, in aardbei in 400-500 liter water per hectare. Voor de overige toepassingen geldt dat het middel toegepast dient te worden in 200-300 liter water per ha.

 

Toepassingsvoorwaarden

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan met gebruik van een spuitdop uit de driftreductieklasse van 75%. Deze restrictie is niet van toepassing op het lage doseringen systeem in suiker- en voederbieten.

In bieten en rode biet dient het middel voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

 

In aardbeien dient Kontakt 320 SC toegepast worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

 

In boomkwekerijgewassen en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

 

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden.

 

 


Zienswijzen en reactie Ctgb

 

Zienswijze Maktheshim en conclusie Ctgb

 

• Minimum interval tussen toepassingen in dagen van 7 naar 4 (conform oorspronkelijke WGGA tekst)

à het WG wordt hier aangepast naar 4 dagen.

 

• Iris: footnote 4 verwijderen

Akkoord, wijziging is overgenomen

 

• Tagetes: footnote 5 vervangen door 4

Akkoord, wijziging is overgenomen

 

• Toepassingvoorwaarden: In boomkwekerijgewassen, bloemzadenteelt van amranthus en phlox drummondii en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

Akkoord, wijziging doorgevoerd. Tevens zijn fouten in spelling gecorigeerd.

 

• Toepassingvoorwaarden, toevoeging: In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.

 

Dit is akkoord, het is gelijk aan de huidige tekst op het WGGA

 

 

Zienswijze Plantum en conclusie Ctgb

 

Op het WG staat nu: Bloemenzaadteelt van Amaranthus, Lavatera, Mesembryanthum en Phlox drummondii (onbedekte teelt)

Plantum wil dit bloemenzaad breed houden, en zowel bedekt als onbedekt. (op wgga stond dit zodanig op wg-deel, maar niet op ga. )

 

Van de (onbedekte) zaadteelt van Amaranthus, Lavatera, Mesembryanthum en Phlox drummondii (onbedekte teelt)kan binnen het WGGA project geëxtrapoleerd worden naar de onbedekte bloemenzaadteelt als er een fytotox waarschuwing op het label komt.

 

De bedekte teelt kan niet via deze weg geclaimd worden. Plantum stelt voor een fytotox zin te plaatsen, en het risico bij de gebruiker neer te leggen, dit laatste kan alleen in een kleine toepassingsaanvraag.

 

Het Ctgb besluit derhalve het wg conform bijlage I vast te stellen.

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 12 april 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
Voor deze,

 

 

 

Dr. ir. L.P. van Duijn

Secretaris

 

 

Aan:

 

Bijlage: Wettelijk Gebruiksvoorschrift


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

                                               

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 12 april 2013 tot wijziging van de toelating van het middel Kontakt 320 SC, toelatingnummer 12899 N

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Bieten

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

1x per teeltcyclus

6 l/ha per teeltcyclus

-

1,5 l/ha

2x per teeltcyclus

4

1,5-3 l/ha1

1x per teeltcyclus

-

0,25-0,5 l/ha2

6 x per teeltcyclus

7

Aardbei

(onbedekte teelt)

Na opkomst of na uitplanten

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

2x per 12 maanden

6 l/ha per 12 maanden

-

Rode biet

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

2-3 l/ha

1x per teeltcyclus

3 l/ha per teeltcyclus

-

 

1,5 l/ha3

1x per teeltcyclus

Iris 

(onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

1x per teeltcyclus

 

-

Boomkwekerij gewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

1x per 12 maanden

3 l/ha per 12 maanden

-

Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

1,5-3 l/ha

1x per 12 maanden

3 l/ha per 12 maanden

-

Tagetes

Na opkomst

eenjarige breedbladige onkruiden

1-2 l/ha4

2x per 12 maanden

4 l/ha per 12 maanden

7

 

1 in combinatie met 1,5 l Goltix SC

2 in LDS systeem met toegelaten middelen + 0,5-1 l minerale olie (850 g/l)

3 in combinatie met 3 liter Goltix SC

4 in combinatie met 1-2 liter Goltix SC

 

In iris dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 500 liter water per hectare, in aardbei in 400-500 liter water per hectare. Voor de overige toepassingen geldt dat het middel toegepast dient te worden in 200-300 liter water per ha.

 

Toepassingsvoorwaarden

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan met gebruik van een spuitdop uit de driftreductieklasse van 75%. Deze restrictie is niet van toepassing op het lage doseringen systeem in suiker- en voederbieten.

In bieten en rode biet dient het middel voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

 

In aardbeien dient Kontakt 320 SC toegepast worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

 

In boomkwekerijgewassen, bloemzadenteelt van Amaranthus en Phlox drummondii en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

 

In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

 

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.