Toelatingsnummer 12228 N

Pyramin DF  

 

12228 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 27 september 2010 (20100887 THG) van

 

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA  ARNHEM

 

 

tot herregistratie van de toelating als bedoeld inartikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof chloridazon

 

Pyramin DF

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Pyramin DF is toegelaten tot 31 december 2012. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Pyramin DF wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 april 2014.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel Pyramin DF
(12228 N), een middel op basis van de werkzame stof chloridazon. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a.      suikerbieten, voederbieten, zaadbieten en pootbieten;

b.      zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten;

c.      kroten;

d.      bloembolgewassen;

e.      boomkwekerijgewassen.

 

Over een periode van 3 jaar mag op hetzelfde perceel maximaal 4 kg product per ha worden gebruikt.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof chloridazon is per 1 januari 2009 opgenomen op Annex I van Richtlijn 91/414/EEG.

Deze stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

2.3 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 27 september 2010 ontvangen; op 3 september 2010 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel Pyramin DF, een middel op basis van de werkzame stof chloridazon.

Het betreft in casu een aanvraag tot herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen waarvan
 a.      de werkzame stof onder richtlijn 91/414/EEG is geplaatst, en waarvan tevens
 b.      de werkzame stof is goedgekeurd volgens het eerste lid van artikel 80 van de verordening (EG) 1107/2009.

Dat betekent dat beoordeeld is op basis van het Nederlandse recht zoals dat gold onder 91/414/EEG.

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot 1 april 2014.

  

De opschortingstermijn is gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van het middel volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

Actie

Doorlooptijd

Aanvullende gegevens

  12 maanden

Afronden beoordeling door het collegesecretariaat

    3 maanden

Totaal

  15 maanden

 

Conclusie

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot  1 april 2014.

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 19 december 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter