MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 7774 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

in overeenstemming met

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

gelet op de artikelen 3, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 11 april 1990 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Decis

onder toelatingsnummer 7774 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 december 1999."

)Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 25 november 1994

DE MINISTER VAN LANDBOUW,

NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING

VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

Aan:

HOECHST SCHERING AGREVO NEDERLAND B.V.

OOSTERWEG 127

9751 PE HAREN