Toelatingsnummer 12873 N

 

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

1 AFGELEIDE TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 20 november 2006 (20060743 TA) van

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

 

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962 (Stb. 288) voor het onkruidbestrijdingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Tramat 200 EC

 

gelet op artikel 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 1, sub e van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995,

 

BESLUIT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN als volgt:

 

§ I  Toelating

1.      Het bestrijdingsmiddel Tramat 200 EC wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962, onder nummer en datum dezes.

2.      Het middel wordt toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

 

§ II  Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking van een bestrijdingsmiddel is bepaald in de Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen, moeten de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating ingediende gegevens op basis waarvan de toelating is verstrekt.

 

§ III  Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.

 

§ IV Classificatie en etikettering

 

  1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

Overeenkomstig artikel 15c, lid 1, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          aard van het preparaat: vloeistof

 

Overeenkomstig artikel 15e, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-    Werkzame stof:

-    Gehalte:

 

 

ethofumesaat

200 g/l

 

Overeenkomstig artikel 14, leden 1, 2 en 3 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

- xyleen

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.      letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      overeenkomstig artikel 14, lid 4 tot en met lid 13 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling, tenzij bij de veiligheidsaanbeveling anders is vermeld:

-    Gevaarsymbool:

-    Aanduiding:

 

 

Xn

Schadelijk

 

 

-          Waarschuwingszinnen:

Ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 


-          Veiligheidsaanbevelingen:

Spuitnevel niet inademen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

d.      overeenkomstig artikel 14, lid 13 en lid 14 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

-          Specifieke vermeldingen:

-  

 

e.   n.v.t. 

 

f.        overeenkomstig artikel 15e, onder a van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

'Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.'

 

g.   n.v.t. 

 

h.   n.v.t. 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot afgeleide toelating van het middel Tramat 200 EC (12873 N), een middel op basis van de werkzame stof(fen) ethofumesaat. Het middel wordt aangevraagd als onkruidbestrijdingsmiddel in:

a.      De teelt van suiker- en voederbieten;

b.      De zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras, met dien verstande dat binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van veevoederdoeleinden;

c.      Grasland, met dien verstande dat behandelde percelen niet binnen 2 weken mogen worden beweid.

 

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 21 november 2006 ontvangen; op 27 november 2006 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 11 december 2006 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3 GRONDSLAG AFGELEIDE TOELATING 

 

Een afgeleide toelating is een toelating van een bestrijdingsmiddel dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat bestemd is te worden gebruikt in onveranderde samenstelling en voor eenzelfde doeleind als is voorzien in de toelating van het bestrijdingsmiddel dat onder die andere handelsnaam is toegelaten (artikel 1, sub e Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995).

 

Het middel Tramat 200 EC is onder de naam AGRICHEM ETHOFUMESAAT (2) (10568 N) reeds toegelaten in Nederland. De afgeleide toelating wordt aangevraagd voor gebruik in dezelfde samenstelling en voor eenzelfde doeleind als is voorzien in de hoofdtoelating.
Bayer CropScience B.V. heeft bij de aanvraag een verklaring van geen bezwaar overgelegd van de toelatinghouder Agrichem B.V. van het middel AGRICHEM ETHOFUMESAAT (2).

 

Vastgesteld is dat het middel Tramat 200 EC voldoet aan de voorwaarden van artikel 1,
onder e Regeling toelating bestrijdingsmiddelen.

 

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 5 januari 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(secretaris/directeur)

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 5 januari 2007 tot afgeleide toelating van het middel
Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in:

a.         De teelt van suiker- en voederbieten;

b.         De zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras, met dien verstande dat binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van veevoederdoeleinden;

c.         Grasland, met dien verstande dat behandelde percelen niet binnen 2 weken mogen worden beweid.

 

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Tramat 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Agrichem Ethofumesaat(2) een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Toepassingen

 

a. Suiker- en voederbieten

Tramat 200 EC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met fenmedifam (157 g/l). Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.

 

Dosering

Vanaf het 2 bladstadium van de biet:

-         1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) tegen alleen tweezaadlobbige onkruiden.

-         1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) + 0,75 liter sethoxydim, voor een gelijktijdige bestrijding van duist en tweezaadlobbige onkruiden.
Spuit op duist met max. 4-6 blaadjes. Deze combinatie niet gebruiken tegen andere grasachtigen.

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 ltr fenmedifam (157 g/l). Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

 


Vanaf het 4 bladstadium van de biet

-         2,5 liter Tramat 200 EC + 5 liter fenmedifam (157 g/l) als enkelvoudige behandeling.

 

Mengvoorschriften

Tramat 200 EC toegepast in combinatie met fenmedifam (157 g/l):

-         Giet 20 – 50 liter water in de tank

-         Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-         Voeg water tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-         Voeg Tramat 200 EC toe

-         Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties

Spuit alleen op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18ºC en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ’s nachts spuiten.

 

b. Zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras

Tramat 200 EC bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras. Het effect op graanopslag is wisselvallig.

 

 

Tijdstip van toepassen

Tramat 200 EC kan worden gespoten vanaf het moment dat het raaigras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het raaigras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen.

 

Dosering

-         7,5 liter per ha, indien duist en windhalm kleiner zijn dan 3 spruiten

-         10 liter per ha, indien reeds 3 – 5 spruiten zijn gevormd.

Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

 

c. Grasland

In jong grasland (herinzaai of doorzaai), waarbij de grasmat in hoofdzaak uit Engels raaigras bestaat, kunnen straatgras, muur en herderstasje bij toepassing van Tramat 200 EC tot ongeveer 3 weken na de opkomst van het jonge raaigras goed worden bestreden.

 

In bestaand grasland kan met Tramat 200 EC een behandeling worden uitgevoerd om straatgras te bestrijden of althans tot een niet schadelijk niveau terug te brengen. De behandeling moet in het najaar plaatsvinden bij voorkeur op een korte grasvegetatie.

 

Als bij een zware bezetting van met name straatgras in het voorjaar blijkt dat het resultaat niet geheel afdoende is kan een herbehandeling plaatsvinden als het gras de groei heeft hervat.

 

Zowel in jong grasland als in bestaand grasland kan Tramat 200 EC ingezet worden ter bestrijding van wilde gerst (“kruipertje”). Het kruipertje dat vooral op dijken voorkomt, moet bij voorkeur in het najaar bestreden worden.

 


Dosering

 

Najaarstoepassingen:

Bestrijding muur:

2,5 liter per ha, zowel in jong als in bestaand grasland, op alle grondsoorten.

 

Bestrijding straatgras en herderstasje in jong grasland:

5 liter per ha, op zandgrond met maximaal 5% humus

7,5 liter per ha, op kleigrond en lichte grondsoorten met meer dan 5% doch max. 15% humus

10 liter per ha, op grondsoorten met meer dan 15% humus

 

N.B.     De bestrijding van herderstasje kan tegenvallen als nog niet alle planten zijn opgekomen of niet goed worden geraakt.

 

Bestrijding straatgras in bestaand grasland:

7,5 liter per ha, op de lichte grondsoorten tot maximaal 10% humus:

10 liter per ha, op kleigrond en grondsoorten met meer dan 10% humus.

 

Bestrijding wilde gerst (“kruipertje”)

5 liter per ha, op zandgrond met maximaal 5% humus

7,5 liter per ha, op kleigrond en grondsoorten met meer dan 5% doch maximaal 15% humus

 

Voorjaarstoepassing:

Uitsluitend toepassen op grondsoorten met minder dan 15% humus en als aanvulling op de najaarstoepassing.

Dosering: 1 liter per ha.

 

Opmerking: Klaver is zeer gevoelig voor Tramat 200 EC

 

Opvolgende gewassen

Altijd na Tramat 200 EC goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Bij mislukken van een cultuurgewas waarin Tramat 200 EC werd toegepast, kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: Suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

In de in aanmerking komende volggewassen geen Tramat 200 EC meer toepassen.