Toelatingsnummer 12519 N

Fusilade Max  

 

12519 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 27 augustus 2008

 

Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 a

4611 AP  BERGEN OP ZOOM

 

 

tot wijziging van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl

 

Fusilade Max

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Fusilade Max is laatstelijk bij besluit d.d. 13 juni 2008 gewijzigd. De in het besluit van 13 juni 2008 toegekende aflever- en opgebruiktermijn wordt gewijzigd. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar 2.1 bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

fluazifop-P-butyl

125 g/l

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Irriterend voor de huid.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Niet roken tijdens gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

1)      Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

2)      Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

3)      Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

1.5 Aflever- en opgebruiktermijn

Op grond van artikel 41, vijfde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, mag het middel Fusilade Max met in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing de oude dosering op aardappel, de oude PHI op aardappel en droge bonen:

·         tot 1 april 2009 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

·         tot 1 april 2009 nog op de markt worden gebracht.

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot aanpassing van de aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld in wijzigingsbesluit d.d. 13 juni 2008 van het middel Fusilade Max (12519 N), een middel op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl.

 

De gevraagde wijzigingen betreffen:

De toelatinghouder verzoekt om de aflever- en opgebruiktermijn te verlengen tot 1 april 2009 aangezien het alleen om wijziging van het gebruik in aardappel en droge bonen gaat (toepassing mogelijk vanaf april) en er geen enkel risico is dat in de periode van
1 september 2008 tot april 2009 gebruik in aardappel en droge bonen plaatsvindt.

 

Het College gaat akkoord met dit verzoek. De aflever- en opgebruiktermijn wordt aangepast van 1 september 2008 in 1 april 2009.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

 

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 26 september 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 26 september 2008 tot wijziging van de toelating van het middel Fusilade Max, toelatingnummer 12519 N

 

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

a. in de teelt van poot- , consumptie-  en fabrieksaardappelen, mits niet meer dan 2 liter middel  per hectare wordt toegepast;

b. in de teelt van suiker- , voederbieten en stekbieten;

c. in de teelt van landbouwerwten, landbouwstambonen en droog te oogsten veldbonen;

d. in de graszaadteelt van roodzwenk en hardzwenk;

e. in de teelt van blauwmaanzaad, karwij, winter- en zomerkoolzaad;

f.  in de teelt van appels, peren, kersen en pruimen;

g. in de teelt van rode- , witte-, zwarte bessen, kruisbessen, bramen en frambozen, uitsluitend   vóór de bloei en/of na de oogst;

h. in de teelt van aardbeien, uitsluitend vóór de bloei en na de oogst;

i.  in de teelt van stamslabonen, doperwten, kapucijners en tuinbonen en zaadteelt van     tuinbonen, uitsluitend vóór de bloei;

j.  in de teelt van kroten, knolselderij, koolraap, winterwortelen, bospeen, waspeen en  schorseneer;

k. in de pennenteelt van cichorei en witlof (pennenteelt);

l.  in de teelt van zaaiuien, picklers, zilveruien, eerste- en tweedejaarsplantuien, sjalotten;

m. in de teelt van asperge, uitsluitend na de oogst;

n. in de teelt van bloembollen te weten: narcis, gladiool, hyacint, iris (m.u.v. remirissen), krokus, lelie en bijgoedgewassen; met uitzondering van tulpen;

o. in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten;

p. in plantsoenbeplantingen en

q. op akkerranden.

 

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

 

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

- 28 dagen voor appels, peren, kersen en pruimen, zaaiuien, picklers, zilveruien, eerste- en  tweejaarsplantuien, sjalotten,

- 42 dagen voor aardbeien,

- 45 dagen voor rode-, witte-, zwarte- en kruisbessen, bramen en frambozen,

- 49 dagen voor de graszaadteelt van rood- en hardzwenk,

- 56 dagen voor suiker- en voederbieten, stamslabonen, doperwten, kapucijners, tuinbonen,  kroten, knolselderij, koolraap, winterwortel, bospeen, waspeen, schorseneer en in de pennenteelt van cichorei en witlof.

-75 dagen voor poot-, consumptie- en fabrieksaardappelen

-90 dagen voor landbouwerwten, landbouwstambonen en droog te oogsten veldbonen

 

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.

 

 


B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

 

Fusilade Max bestrijdt éénjarige grassen, inclusief graanopslag en overblijvende grassen (kweekgras).

De werking tegen straatgras is onvoldoende.

Fusilade Max is een systemisch herbicide dat door het blad wordt opgenomen. De te bestrijden onkruidgrassen moeten daarom boven de grond staan. Vanuit het blad wordt het middel naar de groeipunten en de wortels getransporteerd. De groei van het onkruidgras stopt binnen 1 á 2 dagen na de bespuiting. De eerste afstervingssymptomen zijn na ongeveer een week zichtbaar, het eerst bij de groeipunten. Na 3-5 weken is de afsterving in het algemeen compleet.

 

Het is aan te bevelen om Fusilade Max toe te passen als zoveel mogelijk onkruid aanwezig is, echter het gewas mag het onkruid niet afschermen.

Toepassen op een droog gewas en onkruid en met enige uren droog weer in het vooruitzicht. Toepassing op onkruid dat goed aan de groei is, geeft over het algemeen een beter resultaat.

Bij toepassing voldoende water (400-500 l/ha) gebruiken omdat goede bevochtiging van het onkruid van belang is voor een goed resultaat. Na toepassing minstens 1 week wachten met een eventuele grondbewerking om het middel voldoende te laten inwerken.

Het is raadzaam om tussen een bespuiting met Fuzsilade Max en een bespuiting ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden zeven dagen tussenruimte aan te houden.

 

 

Toepassingen

 

Onderstaande dosering gelden voor de in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift vermelde gewassen en toepassingen met dien verstande dat kweekgrasbestrijding in aardappel niet is toegestaan gezien de hoeveelheid middel dat moet worden toegepast.

 

Dosering per hectare

- hanepoot                              1 l

 

- duist en windhalm                1,25 – 1,5 l, de hoogste dosering op uitgestoelde planten

 

- wilde haver, graanopslag als stuifdek ingezaaide gerst of rogge, opslag ruw- en veldbeemdgras en groene naaldaar                     1,5 l

 

- opslag van raaigras             2 l

 

- kweekgras, m.u.v. toepassing in aardappel    2,5 – 3 l, de hoogste dosering toepassen in  openblijvende gewassen en als er sprake is van een lang gevestigd en/of zware begroeiing van kweekgras.

 

Toepassingstijdstip

Eénjarige grassen, wilde haver, opslag van granen en stuifdek gerst/ rogge

Vanaf het 3-bladstadium tot begin doorschieten.

 

Opslag raaigras

In het 2-4 bladstadium

 

Kweekgras

Vanaf ca. 20 cm lengte, op een kweekmat in onbewerkte grond (bv. in plantsoenbeplanting) kan een herbehandeling noodzakelijk zijn.

 

Boomkwekerijgewassen en plantsoenbeplantingen

In de volgende gewassen heeft Fusilade Max in proeven gewasreacties veroorzaakt:

Abies nordmanniana, Amelanchier lamarckii, Acer pseudoplatanus (eenjarige zaailing), Acer campestre, Deutzia sp. , Euonymus fortunei ‘Vegetus’, Gingko, Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’, Juniperus media ‘Pfitzeriana’ en Sequoiadendron giganteum.