Toelatingsnummer 13794 N

WOPRO DELTAMETHRIN  

 

13794 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 PARALLELLE VERGUNNING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 14 mei 2012 (20120526 TP) van

 

B.V.Industrie- en Handelsonderneming Simonis

Doetinchemseweg 65

7007 CB  DOETINCHEM

 

 

 

tot verkrijging van een parallelle vergunning op basis van de werkzame stof deltamethrin,

 

WOPRO DELTAMETHRIN

 

gelet op artikel 52 Verordening 1107/2009/EG en artikel 6 Besluit aanvulling bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen Ctgb 2011,

 

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Vergunning

Het middel WOPRO DELTAMETHRIN is toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen onder nummer 13794 N met ingang van datum dezes, onder de volgende voorwaarden:

*De vergunning geldt alleen voor die producten die afkomstig zijn van de batches van het originele middel Decis flüssig uit Duitsland waarvan de nummers in dit besluit worden genoemd of waarvan de nummers vóór de datum van invoer bij het Ctgb zijn aangemeld.

* De toelatinghouder dient de exemplaren van de genoemde of aangemelde batches in de originele verpakking in Nederland in te voeren en onmiddellijk na invoer de AID/nVWA van de invoer en de plaats van opslag op de hoogte te stellen. Het meldingsformulier “Kennisgeving invoer parallelle vergunning” is als bijlage bij dit besluit gevoegd en is te vinden op de website van het Ctgb: www.ctgb.nl,  op de pagina : procedures en toetsingskader/aanvraagprocedure GBM/ aanvraagformulieren/ parallelle vergunning.

* De toelatinghouder houdt de producten in de originele verpakking tijdens werkdagen gedurende 48 uur vanaf de melding voor controledoeleinden ter beschikking van de AID/nVWA.


Daarna heretiketteert de toelatinghouder de producten en pakt ze desgewenst om, conform zijn opgave bij de aanvraag en de voorschriften in dit besluit.

 

* De toelatinghouder houdt gedurende de duur van de toelating één exemplaar van elke batch  in de originele verpakking ter beschikking van de AID/nVWA.

In plaats hiervan kan de toelatinghouder ervoor kiezen het oorspronkelijke batchnummer te vermelden op elk omgepakt exemplaar of middels het bijhouden van een administratie zeker te stellen dat de omgepakte exemplaren herleidbaar zijn tot de oorspronkelijke batch.

 

Reikwijdte van de vergunning

De vergunning geldt onder bovengenoemde voorwaarden voor exemplaren van het middel dat in oorsprong onder de naam Decis flüssig in Duitsland is toegelaten en op de markt gezet en waarvan de exemplaren afkomstig zijn van batches met nummers die vóór de datum van invoer bij het Ctgb zijn aangemeld.

De toelating geldt tot 31 december 2012.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De vergunning geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 31, tweede lid Verordening 1107/2009/EG,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

deltamethrin

25 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R10                 -Ontvlambaar.

R20/22            -Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R37/38            -Irriterend voor ademhalingswegen en de huid.

R41                 -Gevaar voor ernstig oogletsel.

R50/53            -Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                 -Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S21                 -Niet roken tijdens gebruik.

 

S23d               -Spuitnevel niet inademen.

S24                 -Aanraking met de huid vermijden.

S26                 -Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S39a               -Een bescherming voor de ogen dragen.

S51                 -Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S60                 -Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

 


2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot parallelle vergunning van het middel WOPRO DELTAMETHRIN (13794 N), een middel op basis van de werkzame stof deltamethrin. Het middel wordt aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel

 

a.   in de teelt van appels en peren, kersen en pruimen;

b.   in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

c.   in de teelt van aardbeien, bramen en frambozen;

d.        in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloe­nen, paprika’s en tomaten;

e.        in de teelt van sla (met uitzondering van veldsla), kropandijvie, knolvenkel, rammenas, radijs, koolraap, consumptieraap, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi, boerenkool, uien, sjalotten, prei, erwten, veldbonen, landbouwstambonen, aardappelen, granen, suiker- en voederbieten, blauwmaanzaad, vlas, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, koolzaad en karwij;

f.          in de teelt van asperges, mits toegepast na het steken;

g.   in de teelt van eetbare paddestoelen;

h.   in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas­sen en vaste planten;

i.     in de teelt van bloembolgewassen en bolbloemgewassen;

j.     in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvel­den met dien   verstande dat:

1. in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid                    ten behoeve van voederdoeleinden;

2. weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 15 mei 2012 ontvangen; op 14 mei 2012 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG PARALLELLE VERGUNNING 

 

Een parallelle vergunning is een vergunning van een middel dat:

1.         in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is toegelaten;

2.         wordt ingevoerd vanuit een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar het middel is toegelaten;

3.         niet wezenlijk verschilt van een reeds in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel (“het referentiemiddel”) en

4.         afkomstig is van de onderneming die het in onderdeel 3. bedoelde gewasbeschermingsmiddel vervaardigt, een daarmee gelieerde onderneming, een onderneming die onder licentie het gewasbeschermingsmiddel vervaardigt of een onderneming die beschikt over de verklaringen van toegang als bedoeld in artikel 59, tweede lid Verordening 1107/2009/EG.

 

 

Het middel WOPRO DELTAMETHRIN wordt geïmporteerd uit Duitsland en is aldaar onder de naam Decis flüssig geregistreerd dan wel toegelaten als gewasbeschermingsmiddel

Blijkens de bij de aanvraag verstrekte informatie verschilt het middel niet wezenlijk van het in Nederland toegelaten middel Decis EC (7774 N).

Het middel WOPRO DELTAMETHRIN is vervaardigd door Bayer. Het middel is derhalve afkomstig van dezelfde onderneming in de zin van de wet als het referentiemiddel.

 

Vastgesteld is dat het middel WOPRO DELTAMETHRIN voldoet aan de voorwaarden van artikel 52 Verordening 1107/2009/EG.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 20 juli 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. A.T.C. Bosveld

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I professioneel bij het besluit d.d. 20 juli 2012 tot parallelle toelating van het middel WOPRO DELTAMETHRIN, toelatingnummer 13794 N

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel

 

a.      in de teelt van appels en peren, kersen en pruimen;

b.      in de teelt van rode bessen, zwarte bessen, kruisbessen en druiven;

c.      in de teelt van aardbeien, bramen en frambozen;

d.                  in de teelt van aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloe­nen, paprika’s en tomaten;

e.                  in de teelt van sla (met uitzondering van veldsla), kropandijvie, knolvenkel, rammenas, radijs, koolraap, consumptieraap, spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi, boerenkool, uien, sjalotten, prei, erwten, veldbonen, landbouwstambonen, aardappelen, granen, suiker- en voederbieten, blauwmaanzaad, vlas, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, koolzaad en karwij;

f.                    in de teelt van asperges, mits toegepast na het steken;

g.      in de teelt van eetbare paddestoelen;

h.      in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas­sen en vaste planten;

i.        in de teelt van bloembolgewassen en bolbloemgewassen;

j.        in de teelt van graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvel­den met dien verstande dat:

1.      in de graszaadteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

2.      weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid.

 

 

Gevaarlijk voor bijen bij toepassingsconcentraties groter dan 250 ml middel/ha. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product bij toepassingsconcentraties boven 250 ml middel/ha niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen.

 

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

2 dagen voor eetbare paddestoelen;

3 dagen voor aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika's en tomaten;

4 dagen voor aardbeien;

1 week voor de overige consumptiegewassen uitgezonderd kropsla, ijsbergsla en kropandijvie;

2 weken voor sla (met uitzondering van veldsla) en kropandijvie.

4 weken voor granen.

 

 


B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Attentie:

Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in oppervlaktewater terecht kan komen.

Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.

 

Het middel werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door; wel penetreert het in de waslaag. De nawerking op plantenmateriaal is lang. Het middel werkt vooral tegen rupsen, doch is daarnaast werkzaam tegen vele andere insecten en bezit nevenwerking tegen bladluizen voorzover deze goed met het middel in aanraking komen. Bij een specifieke luisaantasting dient hiervoor een speciaal bladluisbestrijdingsmiddel te worden toegepast.

 

Toepassingen

 

Appels en peren

 

Vóór de bloei, ter bestrijding van rupsen van de wintervlinder, vruchtblad­roller, heggebladroller, voorjaarsuil, spinselmot en wants; nevenwerking tegen bladluis (appelgrasluis en rose appelluis).

 

Zodra de bladluizen een sterke krulling van het blad veroorzaken, is menging met een bladluismiddel noodzakelijk

 

Kort na de bloei, ter bestrijding van dan nog voorkomende rupsen, alsmede wants, perebladvlo en bladluis (zie voor luisopmerking bij vóór de bloei bespuiting). Met deze bespuiting wordt ook de 1e generatie van de bladmineerder bestreden.

 

Half juni, ter bestrijding van perebladvlo, rupsen van de 1e generatie vruchtbladroller, fruitmot, bladmineerders, appelglasvlinder en appelvouw­mijnmot; nevenwerking tegen bladluis (groene appeltakluis).

Door de lange werkingsduur kan voor de bestrijding van de 1e generatie van de bladmineerder worden volstaan met één bespuiting.

 

In juli en augustus, ter bestrijding van perebladvlo, rupsen van de 2e generatie van vruchtbladroller, bladmineerders, appelglasvlinder en appel­vouwmijnmot; nevenwerking tegen bladluis (groene appeltakluis).

Omdat het middel niet in het blad doordringt moet het worden toegepast  voordat de eerste eieren van de bladmineerder uitkomen.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Bij gebruik van nevelapparatuur dient de concentratie zodanig te worden verhoogd dat dezelfde hoeveelheid per ha wordt toegepast.

 

Appels en peren, tegen gevlekte lapsnuitkever.

Wanneer begin april de kever wordt waargenomen -of het beschadigingsbeeld van afgevreten bast, blad en knoppen wordt geconstateerd- enkele bespuitin­gen uitvoeren. Hierbij stam en takken goed raken.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Druiven, kersen en pruimen, ter bestrijding van diverse rupsensoorten, waaronder mineerrupsen.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Rode bessen, zwarte bessen en kruisbessen, ter bestrijding van rupsen van de bonte-bessenvlinder, bladrollers en de bastaardrups van de besseblad­wesp: toepassing kort voor de bloei en na de bloei als de eispiegels uitkomen; wantsen: toepassing bij het verschijnen van de larven.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Het is vrijwel zeker dat bij het juiste bestrijdingsmoment van deze insecten sommige bessen in bloei staan. Dat betekent dat een bespuiting vóór de bloei mogelijk te vroeg is en direct na de bloei herhaald moet worden.

 

Aardbeien, ter bestrijding van aardbeibloesemkever, trips en rupsen.

Dosering, 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Bramen en frambozen, ter bestrijding van aardbeibloesemkever en frambozeke­ver;

één keer spuiten 10 à 14 dagen vóór de bloei en/of één keer spuiten kort vóór de bloei gevolgd door een keer spuiten vlak na de bloei;

rupsen (o.a. bladroller): toepassing vóór de bloei en eventueel eerste generatie vruchtbladroller (± half juni);

wantsen: vóór de bloei bij het uitkomen van de eieren.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

 

Aubergines, augurken, courgettes, komkommers, meloenen, paprika's en tomaten, ter bestrijding van rupsen, bladroller, witte vlieg, mineervlieg en trips; nevenwerking tegen bladluis.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van een
straalmotorspuit.

 

De behandeling enige malen herhalen met een interval van plm. 7 dagen.

 

Sla (met uitzondering van veldsla) en kropandijvie, ter bestrijding van rupsen.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van een
straalmotorspuit.

 

Knolvenkel, ter bestrijding van rupsen en mineervlieg.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Rammenas (rettich), radijs, koolraap en consumptieraap, ter bestrijding  van rupsen en trips; nevenwerking tegen bladluis.

Spuiten zodra aantasting optreedt.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, koolrabi en boerenkool, ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers; nevenwerking tegen bladluis en bij spruitkool ook tegen de late koolvlieg.

Spuiten zodra eerste vreterij zichtbaar wordt.

Ter bestrijding  van koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet.
De bespuiting zonodig herhalen.

Dosering: 300 ml per ha.

 

N.B.: Voor een afdoende bestrijding van bladluis (melige koolluis, perzikbladluis) is menging met een specifiek bladluismiddel noodzakelijk.

 

Prei, uien en sjalotten, ter bestrijding van preimot, trips en mineervlieg.

Dosering: 300 ml per ha.

 


Erwten en veldbonen, ter bestrijding van de bladrandkever.

Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Dosering: 0,3 liter per ha.

 

Erwten, ter bestrijding van trips en erwtepeulboorder
Dosering: 300 ml per ha.

 

Landbouwstambonen ter bestrijding van trips.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Suiker- en voederbieten, ter bestrijding van trips en rupsen

Dosering: 300 ml per ha.

 

De bestrijding van trips kan het beste worden uitgevoerd wanneer de tripsen op de jonge plantjes worden waargenomen.

 

Rupsen die in de maand augustus hier en daar worden aangetroffen kunnen soms een aanzienlijke hoeveelheid blad wegvreten. De schade valt doorgaans mee. In een enkel geval kan bestrijding gewenst zijn.

 

Vlas, blauwmaanzaad, ter bestrijding van trips.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Bladrammenas, bladkool en stoppelknollen, ter bestrijding van rupsen.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Asperges, tegen aspergekever en aspergevlieg.

 

-    in 1- en 2-jarige velden:

     Zodra de stengels boven de grond komen;

 

-    in productievelden:

     Direct na de oogst. De behandeling desgewenst herhalen.

Dosering: 300 ml per ha.

 

Koolzaad, ter bestrijding van de koolzaadglanskever.

Zodra voor de bloei van het gewas gemiddeld 3-5 glanskevers per plant aanwezig zijn een behandeling uitvoeren.

Als het gewas bloeit is een bestrijding niet zinvol meer.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Koolzaad, ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever.

Vanaf het moment dat de eerste hauwen gevormd zijn een behandeling uitvoe­ren zodra gemiddeld per plant 1 of meer snuitkevers aanwezig zijn.

Nadat alle hauwen zijn gevormd, is een bestrijding niet zinvol meer.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Karwij, ter bestrijding van de karwijmot.

Zodra de eerste rupsjes zich in de schermen inspinnen een behandeling uitvoeren.

Dosering: 0,2 liter per ha. Champignonteelt, ter bestrijding van champignonvliegen en -muggen.

 


Spuitbehandeling

Dosering: 30 ml in 50-100 liter water per 100 m² teeltoppervlak.

                 Hiervan ongeveer twee-derde gedeelte op de bedden en een-derde gedeelte voor de rest van de cel (vloer, plafond, bekisting en muren).

 

Het is aan te bevelen het middel op de bedden onder lage druk en in de rest van de cel onder hoge druk toe te passen.

 

Tijdstip van toepassing: Na het afdekken tot en met de oogst met inachtname van de
 veiligheidstermijn.

 

Ruimtebehandeling: met straalmotorspuit of elektrische verdampers.

Dosering: 3 ml per 100 m3 celinhoud.

 

Toelichting:

Tijdens de behandeling en enige tijd daarna moeten de champignons droog blijven. Vanaf het moment van behandeling de ventilatie en circulatie gedurende 1 uur stopzetten en de verlichting inschakelen.

 

Aardappelen, ter bestrijding van larven van de Coloradokever

Dosering: 300 ml per ha.

 

Pootaardappelen, ter bestrijding van virusoverdracht (o.a. bladrolvirus) door bladluizen.

Toepassen zodra 90% van de planten is opgekomen.

De behandeling 14 dagen later herhalen.

Dosering: 400 ml per ha.

 

Pootaardappelen, ter bestrijding van overdracht door bladluizen van het Yn-virus.

Wekelijks toepassen vanaf de opkomst van het gewas tot één week voor de rooidatum.

Dosering: 0,2 liter per ha in combinatie met minerale olie.
Voor de dosering van de minerale olie raadplegen men de publicaties van o.a. de D.L.V.
Het middel dus uitsluitend toepassen in combinatie met minerale olie.

 

Consumptie- en zetmeelaardappelen, ter bestrijding van bladluizen ter voorkoming van zuigschade.

Een behandeling uitvoeren wanneer gemiddeld meer dan 50 bladluizen per samengesteld blad voorkomen.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Granen, ter bestrijding van bladluizen

Een bespuiting uitvoeren als tenminste 70% van de halmen met bladluizen is bezet.
Een toepassing in het najaar kan ook noodzakelijk zijn bij veel bladluizen op de jonge halmen.

Een gecombineerde bestrijding van bladluizen en afrijpingsziekten is verantwoord wanneer bij begin bloei tenminste 30% van de halmen met bladluizen is bezet.

Dosering: 0,25 liter per ha.

 

Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van rupsen, bladrollers, mineervlieg, trips en witte vlieg; nevenwerking tegen bladluis.

Dosering: 0,05% (50 ml per 100 liter water) of 100 ml per 1000 m² bij gebruik van een
straalmotorspuit.

 

Behandeling enige malen herhalen met een interval van 5-7 dagen.

 

Voor de bestrijding van de zgn. Floridarups (Spodoptera exigua) is een dosering van 50-100 ml middel per 100 liter water, of 150-200 ml per 1000 m² bij gebruik van een straalmotorspuit noodzakelijk.

De eerste behandeling uitvoeren in de hoogst aangegeven dosering, zeker als er grote rupsen aanwezig zijn; de volgende behandelingen eventueel in een lagere dosering uitvoeren.

De behandeling om de 5-10 dagen herhalen, in totaal tenminste 6 behandelingen uitvoeren.

 

Voor de bestrijding van dop- en schildluizen:

Dosering: 0,05-0,1% (50 -100 ml per 100 liter water).

                 In het algemeen zal de laagste dosering voldoende zijn. Bij een zware aantasting                              is de hogere dosering aan te bevelen.

 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van diverse rupsen (o.a. van spinselmotten, bastaardsatijnvlinder, bladroller), trips, bladmineer­der, eiketopgalmug, dennelotrups.

Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water).

                

Spuiten zodra aantasting optreedt. Bij rupsen van de bastaardsatijnvlinder eventueel ook spuiten in de nazomer voordat de rupsen zich inspinnen.

 

Gladiolen, ter bestrijding van trips (gewasbespuiting).

Dosering: 300 ml per ha.

 

Tulp en hyacint, ter beperking van verspreiding van non-persistente virussen
Het middel vanaf de eerste week van mei wekelijks toepassen. Bij tulpen bespuiting voortzetten tot de tweede en derde week van juni en bij hyacinten tot één week voor het oogsten.

Dosering: 400 ml per ha.

 

Lelies, ter beperking van verspreiding van non-persistente virussen

Het middel vanaf de eerste week van mei toepassen; in mei, juni en juli wekelijks toepassen; in augustus/september om de 10 dagen.

Dosering: 400 ml per ha.

 

Gecombineerd toepassen met minerale olie kan het effect verbeteren.

Voor de dosering van minerale olie raadpleegt men de voorlichting.

 

Graszaadteelt, graszodenteelt en in weiland, ter bestrijding van larven van de rouwvlieg.

Bij voorkeur spuiten met veel water; regen kort na de toepassing heeft een gunstig effect op de bestrijding. De bestrijding dient in de herfst te worden uitgevoerd. Om de kans op contact van het middel met de larven te vergroten, verdient het aanbeveling weiland eerst te slepen en geen drijfmest kort voor de bespuiting aan te brengen.

 

N.B. : Het middel heeft geen effect op emelten.

Dosering: 0,3 liter per ha.

 

Graszaadteelt van veldbeemd, ter bestrijding van de graszaadgalmug.

De 1e bespuiting dient circa één week na begin eiafzetting te worden uitge­voerd; op overjarige percelen dient de bepuiting na 14 dagen te worden herhaald.

Op 1e jaars percelen kan met één bespuiting worden volstaan, na verwijde­ring van de dekvrucht.

Dosering: 0,5 liter per ha.