MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 10319 N

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

gelet op de aanvraag d.d. 16 april 1998 (aanvraagnummer 98-312 TT) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Agrichem Ethofumesaat flowable, toelatingsnummer 10319 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 25 juni 1999 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Agrichem Ethofumesaat flowable

onder toelatingsnummer 10319 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 september 2000."

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 november 1999.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Wageningen, 26 november 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)

Aan:

AGRICHEM B.V.
KOOPVAARDIJWEG 9
4906 CV OOSTERHOUT

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable,

toelatingsnummer 10319 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable (98-312 TT) een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat na
1 november 1999 (einddatum van de werkzame stof ethofumesaat). Het middel is toegelaten uitsluitend voor het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten, in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras en in de teelt van landbouwerwten.

De einddatum van de werkzame stof ethofumesaat is 1 november 1999.

Eerdere besluitvorming door het College

Ethofumesaat is besproken in Collegevergadering C-23.3.14 (1994). De toelatingen zijn verlengd met 5 jaar onder het stellen van verlengingsvoorwaarden (einddatum ethofumesaat

1 november 1999).

Ethofumesaat is aangemeld voor plaatsing op Annex 1 in het kader van EU richtlijn 91/414. Er is een Monograph beschikbaar.

Momenteel worden voor de middelen op basis van ethofumesaat door het Collegesecretariaat en de Evaluerende Instanties risicobeoordelingen opgesteld voor de toepassers, de volksgezondheid en het milieu, op basis van de samenvattingen uit de Monograph. Deze zullen in februari 2000 gereed zijn.

De aanvraag tot verlenging van de toelating van het bestrijdingsmiddel is tijdig ingediend, is volledig en is in behandeling genomen.

Conclusie

Het College heeft de besluitvorming m.b.t. ethofumesaat niet af kunnen ronden; dit is niet te wijten aan de aanvrager die een volledige aanvraag tot toelating heeft ingediend.

Derhalve wordt voorgesteld om de toelating van het bestrijdingsmiddel op basis van ethofumesaat met 10 maanden te verlengen tot 1 september 2000 op basis van art. 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. art. 7, 5e lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming door het College.

Deze termijn is als volgt opgebouwd:

Opstellen risicobeoordelingen door EI’s

ca. 5 maanden

Nazorg collegesecretariaat

ca. 1 maand

Opstellen Collegebesluit

ca. 2 maanden

administratief afwerken Collegebesluit

ca. 2 maanden

Totaal:

ca. 10 maanden

Besluit

• Het College besluit de toelating van van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable te verlengen op grond van artikel 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. artikel 7, vijfde lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming.

Voor ethofumesaat wordt 1 september 2000 als nieuwe einddatum vastgesteld.

Als expiratiedatum voor het middel Agrichem Ethofumesaat flowable wordt
1 september 2000 (=einddatum ethofumesaat) vastgesteld.

In de verleende verlengingstermijn dient het volgende te geschieden:

* Opstellen van risicobeoordelingen voor toepassers, volksgezondheid en milieu.

Wageningen, 26 november 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)