Toelatingsnummer 11407 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


gelet op de aanvraag d.d. 26 februari 1999 (aanvraagnummer 99-118 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Opus Team, toelatingsnummer 11407 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 7 april 1994 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Opus Team

onder toelatingsnummer 11407 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 november 2001."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 28 april 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

Aan:

BASF NEDERLAND B.V.
KADESTRAAT 1
6811 CA ARNHEM

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I behorende bij het besluit tot verlenging van datum dezes van de toelating van het middel Opus Team, toelatingsnummer 11407 N.

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Opus Team (99-118 TV) -een middel op basis van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool- na 1 mei 2000 (einddatum van de werkzame stof fenpropimorf). Het middel is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling:

a. in de teelt van wintertarwe en zomertarwe;

b. in de teelt van wintergerst en zomergerst;

c. in de teelt van winterrogge.

Voor de werkzame stof epoxiconazool is als einddatum 1 maart 2004 vastgesteld.

Onderbouwing van het besluit

Naar aanleiding van C-29.3.10 (november 1994) werd de werkzame stof fenpropimorf verlengd tot 1 mei 2000 Hierbij werden de volgende verlengingsvoorwaarden geformuleerd:

• gegevens omtrent de omzettingssnelheid en sorptie van de metaboliet 2,6-dimethylmorpholin in tenminste 3 grondsoorten volgens G.1.1 resp G.1.2;

• een nieuwe studie inzake de omzettingssnelheid en omzettingsroute in tenminste 2 water/sedimentsystemen volgens G.2.1.

In C-50.3.1.a (juli 1996, versnelde herbeoordeling) werd hieraan toegevoegd:

• een studie naar de uitspoeling van het omzettingsprodukt fenpropimorf-zuur aan de hand van een lysimeter of een veld-experiment;

• de uitvoering van (semi)-veld onderzoek met de werkzame stof fenpropimorf m.b.t. de effecten van het middel op aquatische ecosystemen voor de meest kritische toepassing (hoogste dosering; maximale toepassingsfrequentie) met speciale aandacht voor de effecten op algen, kreeftachtigen en vissen.

Voor het onderhavige middel is een aanvraag tot verlenging ingediend. De volledigheidsbeoordeling van deze aanvraag is nog niet geheel afgerond. Wel is duidelijk dat de aanvraag voor wat betreft het milieuaspect volledig is. De verlengingsvoorwaarden zijn derhalve beantwoord.

Na afronding van de volledigheidsbeoordeling dient de aanvraag -als deze volledig is- in behandeling te worden genomen. Vervolgens dienen (aanvullingen op de) samenvattingen voor humane toxicologie en milieutoxiciologie, alsmede risicobeoordelingen voor de toepasser, de volksgezondheid en het milieu te worden opgesteld.

Onderbouwing verlengingstermijn

• uitvoeren volledigheidstoets

3 maanden

• opdrachtverlening EI

1 maand

• opstellen samenvattingen/ risicobeoordelingen

9 maanden

• opstellen Collegebesluit

2 maanden

• administratieve afwerking Collegebesluit

3 maanden• totaal

18 maanden

Besluit

Het College besluit de toelating voor het middel Opus Team -op basis van fenpropimorf op grond van art. 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962, jo. art. 7, vijfde lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995- ten behoeve van de afronding van de besluitvorming te verlengen.

Als expiratiedatum wordt 1 november 2001 (= nieuwe einddatum fenpropimorf)

vastgesteld.

Wageningen, 28 april 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)