Toelatingsnummer 10211 N

 

Sumicidin Super  

 

10211 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 20 maart 2006 van

 

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

2 RUE CLAUDE CHAPPE,

69370 SAINT DIDIER AU MONT, D'OR

FRANKRIJK

 

tot wijziging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962 (Stb. 288) voor het insectenbestrijdingsmiddel, op basis van de werkzame stof esfenvaleraat

 

Sumicidin Super

 

gelet op artikel 5, vijfde lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

 

BESLUIT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN als volgt:

 

§ I  Wijziging toelating

De toelating van het bestrijdingsmiddel Sumicidin Super is laatstelijk bij besluit d.d. 11 mei 2001 verlengd tot 31 juli 2011. De toelating van het bestrijdingsmiddel Sumicidin Super in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962, wordt gewijzigd. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II dezes.

 

§ II  Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking van een bestrijdingsmiddel is bepaald in de Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen, moeten de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating ingediende gegevens op basis waarvan de toelating is verstrekt.

 

§ III  Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.
 

§ IV Classificatie en etikettering

 

  1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

Overeenkomstig artikel 15c, lid 1, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          aard van het preparaat: vloeistof

 

Overeenkomstig artikel 15e, onder b van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-    Werkzame stof:

-    Gehalte:

 

 

esfenvaleraat

25 g/l

 

Overeenkomstig artikel 14, leden 1, 2 en 3 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten:

 

-          andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

  1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.      letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      overeenkomstig artikel 14, lid 4 tot en met lid 13 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling, tenzij bij de veiligheidsaanbeveling anders is vermeld:

-    Gevaarsymbool:

-    Aanduiding:

 

 

Xn

Schadelijk

 

 

N

Milieugevaarlijk

 


 

-          Waarschuwingszinnen:

Ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

-          Veiligheidsaanbevelingen:

Niet roken tijdens gebruik.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.

Draag een geschikte adembescherming bij de binnentoepassing.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeld:

1)    Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

2)    Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

3)    Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Was alle beschermende kleding na gebruik.

 

d.      overeenkomstig artikel 14, lid 13 en lid 14 van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

-          Specifieke vermeldingen:

-  

 

e.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.13.

 

f.        overeenkomstig artikel 15e, onder a van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

'Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.'

 

g.   n.v.t. 

 

h.   n.v.t. 


 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Sumicidin Super 
(10211 N), een middel op basis van de werkzame stof esfenvaleraat.

 

De gevraagde wijzigingen betreffen:

Een wijziging van de veiligheidstermijn voor granen van 14 dagen naar 28 dagen.

 

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 20 maart 2006 ontvangen; er zijn geen aanvraagkosten verschuldigd.

 

3 RISICOBEOORDELINGEN 

 

3.1  Fysische en chemische eigenschappen

n.v.t.

 

3.2  Analysemethoden

n.v.t.

 

3.3  Humane Toxicologie

n.v.t.

 

3.4  Residuen en risico voor de volksgezondheid

Er is vastgesteld dat het middel en zijn omzettingsproducten, wanneer het overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt gebruikt geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens (artikel 3, lid 1, sub a, onderdeel 3 Bmw 1962).

De vastgestelde maximum residuniveaus en de beoordeling van het risico voor de volksgezondheid voor de aangevraagde wijziging staan beschreven in Bijlage II behorende bij dit besluit.

 

3.5  Gedrag in bodem, water en lucht

n.v.t.

 

3.6  Ecotoxicologie

n.v.t.

 

3.7  Werkzaamheid

n.v.t.

 

3.8  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Sumicidin Super op basis van de werkzame stof esfenvaleraat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 3 Bestrijdingsmiddelenwet 1962).

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 24 maart 2006

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 24 maart 2006 tot wijziging van de toelating van het middel Sumicidin Super, toelatingnummer 10211 N

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a)      granen

b)      aardappelen, suiker- en voederbieten, erwten, stamslabonen, veldbonen, spruitkool, sluitkool, bloemkool, broccoli en koolrabi, met dien verstande dat op percelen die grenzen aan watergangen, gebruik gemaakt dient te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

c)      graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvelden met dien verstande dat:

1.      in de grasteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

2.      weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid;

3.      sportvelden niet binnen 5 dagen na behandeling mogen worden betreden.

d)      bloembollen met dien verstande dat bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen gebruik dient gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met luchtondersteuning of van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% zonder luchtondersteuning of er dient gebruik gemaakt te worden van een overkapte beddenspuit.

e)      bloemisterijgewassen onder glas.

 

De toepassing door middel van een luchtvaartuig is verboden.

 

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

7 dagen voor aardappelen, spruitkool, bloemkool,  broccoli, erwten en veldbonen;

10 dagen voor sluitkool, koolrabi en stamslabonen;

28 dagen voor granen.

 

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

 

Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Vermijd dat het middel in het oppervlaktewater terecht kan komen.

 

Toepassingen

 

Aardappelen, ter bestrijding van de larven van de Coloradokever. Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen en wanneer jonge larven op het gewas worden aangetroffen. Indien nodig de toepassing herhalen.

Dosering: 0,2 liter per ha.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Aardappelen, ter bestrijding van bladluizen ter voorkoming van zuigschade. Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen.Een behandeling uitvoeren wanneer gemiddeld meer dan 50 bladluizen per samengesteld blad voorkomen.

Dosering: 0,2 liter per ha.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Pootaardappelen, ter voorkoming van overdracht door bladluizen van het bladrolvirus.

Toepassen zodra 90% van de planten is opgekomen.

De behandeling 14 dagen later herhalen, indien nodig de behandeling elke 14 dagen herhalen tot een maximum van 5 toepassingen.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Pootaardappelen, ter voorkoming van overdracht door bladluizen van het Ynvirus.

Wekelijks toepassen vanaf de opkomst van het gewas tot één week voor de rooidatum.

Dosering: 0,2 liter per ha in combinatie met minerale olie.
Het middel uitsluitend toepassen in combinatie met minerale olie. Voor de dosering van de minerale olie raadplege men voorlichtingspublicaties.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Granen, ter bestrijding van bladluizen.

Een bespuiting uitvoeren als tenminste 70% van de halmen met bladluizen is bezet.

Een gecombineerde bestrijding van bladluizen en afrijpingsziekten is verantwoord wanneer bij begin tenminste 30% van de halmen met bladluizen is bezet.

Dosering: 200 ml per ha.

 

Suiker- en voederbieten, ter bestrijding van rupsen van de aardappelstengelboorder.

In gebieden waar aantasting is te verwachten vanaf half mei een behandeling uitvoeren en deze maximaal 1x herhalen met een interval van 7 dagen. Niet vaker dan 2 maal per jaar toepassen.

Dosering: 0,45 liter per ha.

 

Suiker en voederbieten, ter bestrijding van trips.

Een behandeling uitvoeren zodra op de jonge plantjes trips wordt waargenomen.

Dosering: 0,2 liter per ha

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Erwten en veldbonen, ter bestrijding van de bladrandkever.

Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Dosering: 0,2 liter per ha.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Erwten, ter bestrijding van trips.

Een behandeling uitvoeren zodra op de jonge planten aantasting wordt waargenomen.

Dosering: 0,2 liter per ha.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.


Stamslabonen, ter bestrijding van trips.

Een behandeling uitvoeren zodra op de jonge planten aantasting wordt waargenomen. Dosering: 0,2 liter per ha.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

 

Spruitkool, ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers.

Ter bestrijding van de koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet. De bespuiting zonodig herhalen. Maximaal 6 maal per jaar toepassen. Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Sluitkool, ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers.

Ter bestrijding van de koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet. De bespuiting zonodig herhalen na 7 tot 10 dagen. Maximaal 3 maal per jaar toepassen. Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Bloemkool, broccoli en koolrabi, ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers.

Ter bestrijding van de koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet. Maximaal 1 maal per jaar toepassen. Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

Dosering: 0,2 liter per ha.

 

Graszaadteelt, graszodenteelt, weiland en sportvelden, ter bestrijding van de larven van de rouwvlieg.

Bij voorkeur spuiten met veel water; regen kort na de toepassing heeft een gunstige effect op de bestrijding. De bestrijding dient in de herfst te worden uitgevoerd. Om de kans op contact van het middel met de larven te vergroten verdient het aanbeveling weiland eerst te slepen en geen drijfmest kort voor de bespuiting toe te dienen.

Dosering: 0,3 liter per ha.

 

Tulp, hyacint, iris en gladiool, ter beperking van verspreiding van nonpersistente virussen.

Het middel vanaf de eerste week van mei wekelijks toepassen.

Bij tulpen de bespuitingen voortzetten tot de tweede/derde week van juni, bij hyacinten en irissen tot tien dagen voor het rooien en bij gladiolen tot een week voor de bloei. Bij gladiolen uitsluitend toepassen op virusvrije partijen.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met luchtondersteuning of een zeer dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% zonder luchtondersteuning of er dient gebruik gemaakt te worden van een overkapte beddenspuit.

Dosering: 0,4 liter per ha.

 


Lelies, ter beperking van verspreiding van non-persistente virussen.

Het middel vanaf de eerste week van mei toepassen; in mei, juni en juli wekelijks toepassen; in augustus/september om de 10 dagen.

Bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met luchtondersteuning of een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% zonder luchtondersteuning of er dient gebruik gemaakt te worden van een overkapte beddenspuit.

Dosering: 0,4 liter per ha.

Gecombineerd toepassen met minerale olie kan het effect verbeteren.

Raadpleeg voor de dosering van minerale olie de voorlichting.

 

Bloemisterijgewassen onder glas, ter bestrijding van rupsen, bladrollers, witte vlieg, mineervlieg, trips en bladluizen.

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting optreedt. Niet vaker dan 2 maal per jaar toepassen.

Volwassen mineervliegen en Floridamotten bestrijden d.m.v. een ruimtebehandeling.

Dosering: 0,05 % (50 ml per 100 liter water).

Bij gebruik van straalmotorspuit 100 ml per 1000 m².

 

 

 

Wageningen, 24 maart 2006

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 24 maart 2006 tot wijziging van de toelating van het middel Sumicidin Super, toelatingnummer 10211 N

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging in de veiligheidstermijn van 14 dagen naar 28 dagen voor granen.

 

Op 20 maart 2006 ontving het CTB een verzoek tot het aanpassen van de veiligheidstermijn voor granen. De toelatinghouder wil de veiligheidstermijn in lijn brengen met de veiligheidstermijn die is vastgesteld in Europa voor granen.

 

Onderbouwing van het besluit

Gezien het feit dat de nieuwe veiligheidstermijn langer is dat de huidige termijn, zal het risico voor de volksgezondheid afnemen.

 

Eindconclusie:

De aangevraagde aanpassing van de veiligheidstermijn van 14 dagen naar 28 dagen is acceptabel voor Sumicidin Super in de teelt van granen. 

 

Besluit

In het Wettelijk gebruiksvoorschrift van het middel Sumicidin Super 10211 N wordt de veiligheidstermijn voor granen gewijzigd van 14 dagen naar 28 dagen.

 

 

Wageningen, 24 maart 2006

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)