Toelatingsnummer 13316 N

Sluxx  

 

13316 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING SAMENSTELLING MIDDEL en WIJZIGING NAAM MIDDEL

 

Gelet op het verzoek d.d. 29 januari 2013 (20130129 WSGNW)  en (20130270 WNT)

van

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

tot wijziging van de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat

 

Sluxx HP

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging samenstelling middel

Het middel Sluxx HP is toegelaten tot 31 december 2015. De samenstelling van het middel Sluxx HP wordt gewijzigd als bedoeld onder 3.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in besluit
d.d. 21 oktober 2011 in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Artikel 31, tweede lid Verordening 1107/2009/EG biedt de basis voor het stellen van voorschriften.

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: -

 

werkzame stof:

gehalte:

ijzer(III)fosfaat

29,7 g/kg

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in besluit
   d.d. 21 oktober 2011 in Bijlage I, onder A.

 

  1. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
   de gebruiksaanwijzing
   De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in besluit
   d.d. 21 oktober 2011 in Bijlage I, onder B.
   De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
   .

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.2.

 

1.2 Respijtperiode

In dit geval kennen wij een respijtperiode toe op grond van artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG:

1.      voor de periode tot 1 november 2014 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.      voor de periode tot 1 november 2013 nog op de markt worden gebracht.


2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de samenstelling en naam van het middel Sluxx  
(13316 N), een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

Verder verzoekt de toelatinghouder de naam van het middel te wijzigen van Sluxx in Sluxx HP

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 30 januari 2013 ontvangen; op 11 maart 2013 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GERINGE WIJZIGING 

 

De wijziging betreft een verandering van het gehalte van twee hulpformuleringen en toevoeging van een nieuwe hulpformulering.

 

Op grond van de geleverde gegevens is vastgesteld dat de gevraagde wijziging van de samenstelling van het middel Sluxx HP geen invloed heeft op de conclusie in het besluit
d.d.
8 oktober 2010 dat het middel Sluxx HP op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat voldoende werkzaam is en geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens en het milieu.

 

De etikettering wordt niet gewijzigd.

 

De naam van het middel wordt gewijzigd van Sluxx in Sluxx HP.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 19 april 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,dr. ir. L.P. van Duijn