Toelatingsnummer 10568 N

     

 

Agrichem Ethofumesaat (2)

 

10568 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

 

gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 7, eerste lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

 

BESLUIT:

 

Enig artikel

 

1. De toelating voor het middel

 

Agrichem Ethofumesaat (2),

 

verleend op 23 maart 1990, onder toelatingsnummer 10568 N, van Agrichem B.V. en geldend tot 1 maart 2004, wordt op gronden in bijlage I dezes vermeld, met ingang van 23 januari 2004 ingetrokken.

 

2. Op gronden als in bijlage I dezes vermeld wordt geen opgebruiktermijn als bedoeld in

artikel 2, vijfde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 vastgesteld.

 

3. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

Wageningen, 23 januari 2004

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

 

Aan:

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9
4906 CV OOSTERHOUT NB


 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE I bij het intrekkingsbesluit van het middel Agrichem Ethofumesaat (2),

toelatingsnummer 10568 N

 

 

Op grond van artikel 7, eerste lid onder c, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 kan een toelating worden ingetrokken indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een communautaire regel van de Raad van de Europese Gemeenschap.

 

Bij Richtlijn 2002/37/EG van de Raad van de Europese Gemeenschap, die op 1 maart 2003 in werking is getreden, is duidelijk geworden dat de werkzame stof ethofumesaat is opgenomen als werkzame stof op Bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EEG. Uit artikel 4 van Richtlijn 2002/37/EG volgt een herregistratieproces, welke uit twee stappen bestaat:

1.         Uit het eerste lid van artikel 4 volgt dat Nederland de toelating van elk gewas-beschermingsmiddel met de werkzame stof ethofumesaat evalueert om ervoor te zorgen dat aan de vastgestelde voorwaarden voor plaatsing van de werkzame stof ethofumesaat op Bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EEG wordt voldaan. Onderdeel van deze evaluatie is dat aangetoond moet worden dat toegang bestaat tot de documenten die zijn ingediend in het kader van het Annex II dossier. Hiermee wordt beoogd om te toetsen of een volledig Annex II dossier beschikbaar is voor het aan de orde zijn bestrijdingsmiddel. Een besluit hierover moest vr 1 september 2003 worden genomen.

2.        Uit het tweede lid van artikel 4 volgt dat voor reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen met de werkzame stof ethofumesaat of een bestrijdingsmiddel met deze werkzame stof n een werkzame stof die reeds op Bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EG is opgenomen moet beoordelen of voldaan wordt aan de Uniforme Beginselen (bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG) op basis van een dossier dat voldoet aan de vereisten genoemd in
Bijlage III van Richtlijn 91/414/EEG. Voor deze beoordeling moet uiterlijk op
28 februari 2007 worden beslist.

 

Na de bekendmaking van Richtlijn 2002/37/EG heeft Agrichem B.V. bij brieven van
24 februari 2003 en 12 augustus 2003 gegevens overgelegd om aan het gestelde in het eerste lid van artikel 4 te voldoen. Uit deze brieven blijkt dat nog andere noodzakelijke gegevens zullen worden overgelegd. Deze gegevens waren op 1 september 2003 niet in het bezit van het CTB. Voorts is niet gebleken dat Agrichem B.V. mag verwijzen naar beschermde gegevens die in het kader van de Europese beoordeling van de werkzame stof zijn betrokken. Op 1 september 2003 voldeed Agrichem B.V. derhalve niet aan het vereiste van het eerste lid van artikel 4 van Richtlijn 2002/37/EG.

Ook naderhand ingediende gegevens kunnen dit gebrek niet herstellen. Het CTB wijst erop dat bijvoorbeeld een carcinogeniteitsstudie nog niet is ontvangen.


 

Besluit

 

Gelet op bovenstaande voldoet de toelating van Agrichem Ethofumesaat (2), 10568 N, niet aan de vastgestelde voorwaarden voor de werkzame stof ethofumesaat als bepaald in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EG. Ingevolge artikel 4, eerste lid van Richtlijn 2002/37/EG dient de toelating van Agrichem Ethofumesaat (2), 10568 N, te worden ingetrokken.

Aangezien de toelating van dit middel moet worden ingetrokken ter uitvoering van een communautaire maatregel van de Raad van de Europese Gemeenschap, trekt het College de toelating van Agrichem Ethofumesaat (2), 10568 N, in op grond van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

 

 

 

Wageningen, 23 januari 2004

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)