HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel  

                                               

 

wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd:

Artikel 31, 44 en 75 Verordening (EG) 1107/2009

Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 2, aanhef en onder e) en 11 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

De zienswijzeprocedure zoals bedoeld in artikel 10:1 Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007 is toegepast. Er zijn geen zienswijzen ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn, zodat conform het voornemen besloten wordt.

 

 

WIJZIGING VAN DE TOELATING

 

1.      Vervanging WG/GA door WG
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA ) vervallen en worden vervangen door het Wettelijk Gebruikvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.

2.      Aanduidingen en vermeldingen op de verpakking

a.     Behalve de onder 1 bedoelde, alsmede de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

-                het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I

 

-                bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W..

 

 

b.     In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uit maken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. 

3.      Respijttermijn
De respijttermijn om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken, bedraagt:

-          18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verkoop en distributie

-          vervolgens nog één jaar voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 25 januari 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
Voor deze,

 

 

 

Dr. ir. L.P. van Duijn

Secretaris.

 

 

Aan:

 

Bijlage: Wettelijk Gebruiksvoorschrift


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 25 januari 2013 tot wijziging van de toelating van het middel Betasana SC, toelatingnummer 13234 N

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering

(middel)

per

toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Bieten

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

0,5-0,75 l/ha 1

3x per teeltcyclus

8 l/ha per teeltcyclus

7

 

 

 

 

1-1,5 l/ha

3x per teeltcyclus

2-2,5 l/ha

2x per teeltcyclus

Rijenbehandeling na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

0,25-0,37 l/ha 1

3x per teeltcyclus

0,5-0,75 l/ha

3x per teeltcyclus

1-1,25 l/ha

2x per teeltcyclus

Aardbei (onbedekte teelt)

Voor bloei, na oogst of na uitplanten

Eenjarige breedbladige onkruiden

4-8 l/ha

1x per 12 maanden

8 l/ha per 12 manden

-

1 in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

 


Toepassingsvoorwaarden

 

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

 

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Bij de gebruik in bieten, het middel toepassen voor het sluiten van het gewas.