Toelatingsnummer 11754 N

SAFARI  

 

11754 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

 

DUPONT DE NEMOURS (NEDERLAND) B.V. CPP ST. 18M

Baanhoekweg 22

3313 LA  DORDRECHT

 

 

Gelet op Richtlijn 2009/77/EG, d.d. 1 juli 2009 van de Europese Commissie van de Europese Gemeenschappen, tot opname van de werkzame stof triflusulfuron-methyl besluit het College tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof
triflusulfuron-methyl

 

Safari

 

gelet op artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Safari is laatstelijk verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De toelating van het middel Safari wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

 

werkzame stof:

gehalte:

triflusulfuron-methyl

50 %

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R50/53            -Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S21                 -Niet roken tijdens gebruik.

S60                 -Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

1)    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

§         letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

§         hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

§         bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.2.

 

1.5 Aflever- en opgebruiktermijn

Op grond van artikel 41, vijfde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, mag het middel Safari voor niet meer toegelaten toepassingen:

1.      voor de periode van 13 augustus 2010 tot 31 december 2011 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.      voor de periode van 13 augustus 2010 tot 30 juni 2011 nog op de markt worden gebracht.

 

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een wijziging van de toelating van het middel Safari  (11754 N), een middel op basis van de werkzame stof triflusulfuron-methyl. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel

·         in de teelt van suikerbieten en voederbieten;

·         in de pennenteelt en zaadteelt van witlof en cichorei, mits niet meer dan 60 gram middel per ha per teelt of teeltseizoen wordt toegepast.

 

De wijziging betreft:

Het middel wordt toegelaten voor toepassing in de teelt van suikerbieten en voederbieten met dien verstande dat slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel maximaal 120 g product/ha mag worden toegepast. Het loof van behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.

 

De toepassing in de pennenteelt en zaadteelt van witlof en cichorei komt te vervallen.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof triflusulfuron-methyl is per 1 januari 2010 geplaatst op Bijlage I van Richtlijn 91/414/EG

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

n.v.t.

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 augustus 2010

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 augustus 2010 tot wijziging van de toelating van het middel Safari, toelatingnummer 11754 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suikerbieten en voederbieten met dien verstande dat slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel maximaal
120 g product/ha mag worden toegepast.

 

Het loof van behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Safari is een systemisch bladherbicide ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden; het werkt voornamelijk tegen onkruiden uit de groep van de composieten en de kruisbloemigen. De groei van de onkruiden wordt snel gestopt, maar de snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden en kan enkele weken duren. De soorten vogelmuur, varkensgras, melganzevoet en zwaluwtong zijn minder gevoelig.

 

Het middel niet toepassen als het gewas beschadigd is door bijvoorbeeld bladluizen of hagel.

Het middel bij voorkeur spuiten bij groeizaam weer. Niet toepassen wanneer grote schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur (bijvoorbeeld nachtvorst) worden verwacht. Niet spuiten bij temperaturen hoger dan 25ºC of als binnen 4 uur regen wordt verwacht.

 

Hoeveelheid spuitvloeistof: 150-400 liter/ha.

 

Opmerkingen:

 

De toepassing van Safari in de juiste periode heeft geen invloed op een volggewas in een normale rotatie. Desalniettemin wordt, bij gebrek aan informatie, het afgeraden bloemen, sierplanten, heesters of boomkwekerijgewassen te planten binnen een periode van
12 maanden na toepassing van Safari.

 

Onder stresscondities kunnen enkele dagen na toepassing gele vlekjes op het blad verschijnen welke echter weer snel verdwijnen.

 

Attentie:

 

·         Voorkom overwaaien van de spuitvloeistof naar gevoelige gewassen.

·         Direct na de behandeling dient de apparatuur uiterst zorgvuldig te worden schoongemaakt met huishoudammonia of een ander geschikt middel, daar een residu van het middel aan veel gewassen grote schade kan doen.

·         In geval van akkerdistel Safari niet mengen met middelen op basis van clopyralid. Er dient een interval van minimaal 10 dagen in acht te worden genomen.

·         Grassenbehandeling, insectenbestrijding en meststoffen: Het heeft de voorkeur een behandeling ter bestrijding van grassen in een aparte behandeling uit te voeren, evenals de behandeling met insecticiden. Boriummeststoffen kunnen toegevoegd worden tot een maximum van 1,0 kg/ha.

·         Uit oogpunt van resistentiemanagement wordt het langdurig en eenzijdig gebruik van het middel afgeraden. Wissel zo nodig de behandelingen af met een middel met een ander werkingsmechanisme. Raadpleeg hiervoor de adviezen van de HRAC (Herbicide Resistance Action Committee).

 

Toepassingen

 

Suikerbieten en voederbieten, ter bestrijding van onkruiden in combinatie met het lage doseringssysteem.

Spuiten op zeer jonge onkruiden, kiemblad- tot 2 echte bladstadium. Om een goede werking te verkrijgen dient het middel minimaal tweemaal te worden toegepast.

Dosering: 30 gram/ha Safari toevoegen aan de standaardmiddelen van het lage doseringssysteem.

 

N.B.  Onder stresscondities kunnen enkele dagen na toepassing gele vlekjes op het blad verschijnen welke echter weer snel verdwijnen.

 

Gewasmislukking

In geval van mislukking van het gewas, kunnen alleen bieten, zomergerst en olievlas worden geteeld. Indien een kerende grondbewerking wordt uitgevoerd kan ook maïs worden geteeld.

 

Gereedmaken spuitvloeistof

Eerst de tank voor de helft vullen met water, vervolgens onder voortdurend roeren het middel toevoegen en de tank verder met water vullen. Ook tijdens het spuiten dient de spuitvloeistof in beweging te worden gehouden.HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 13 augustus 2010 tot wijziging van de toelating van het middel Safari, toelatingnummer 11754 N

 

Het betreft een wijziging van de toelating van het middel Safari, 20100761, o.b.v. de werkzame stof triflusulfuron-methyl.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel

·         in de teelt van suikerbieten en voederbieten;

·         in de pennenteelt en zaadteelt van witlof en cichorei, mits niet meer dan 60 gram middel per ha per teelt of teeltseizoen wordt toegepast.

 

Bij Richtlijn 2009/77/EG, d.d. 1 juli 2009 is de werkzame stof triflusulfuron-methyl opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.
De toelating van het middel Safari op basis van de werkzame stof triflusulfuron-methyl voldoet nu niet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden, nl. de specifieke bepaling met betrekking tot triflusulfuron-methyl die luidt dat de stof alleen mag worden toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbiet, waarbij slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel max 60 g werkzame stof/ha mag worden toegepast. Het loof van behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.

 

 

Op grond van deze Richtlijn besluit het College de toelating van het middel te wijzigen als volgt:

·        Het middel wordt toegelaten voor toepassing in de teelt van suikerbieten en voederbieten met dien verstande dat slechts elke drie jaar op hetzelfde perceel maximaal
120 g product/ha mag worden toegepast. Het loof van behandelde gewassen mag niet aan vee worden vervoederd.

·        De toepassing in de pennenteelt en zaadteelt van witlof en cichorei komt te vervallen.