Toelatingsnummer 8960 N

Actisan-5 L††

 

8960 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

 

Veip B.V.

Molenvliet 1

3961 MTWIJK BIJ DUURSTEDE

 

Wijziging van de toelatingvan de biocide, op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat

 

Actisan-5 L

 

gelet opartikel 121, eerste lid, jo. artikel 68, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1Wijziging toelating

De toelating van het middel Actisan-5 L is laatstelijkbij besluit d.d. 13 oktober 2000 verlengd tot 1 november 2010. De toelating van het middel Actisan-5 L wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen.

 

1.2Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 50, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15d van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Tablet

 

werkzame stof:

gehalte:

natriumdichloorisocyanuraat

85 %

 

 

 

op verpakkingen die (mede)bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)†††††††††

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen:

Schadelijk bij opname door de mond.

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

Verpakking droog houden.

Niet roken tijdens gebruik.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

1)      Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

2)      Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

3)      Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

-††

 

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge≠schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

-

 

2 DETAILS VAN DE WIJZIGING EN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een wijziging van de toelating van het middel Actisan-5 L(8960 N), een middel op basis van de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van:

1.                  bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

2.                  bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3.                  bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4.                  bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:
klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5.                  micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in
a. therapeutische baden
b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,
en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:

-               het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal
5 mg/l bedraagt.

-               het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.

6.                  bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

De gevraagde wijzigingen betreffen:

Enkele redactionele wijzigingen in de Gebruiksaanwijzing bij toepassingsgebieden en doseringen onder 5 (voor gebruik in zwembaden gelden de volgende richtlijnen:).

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 16 mei 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENBIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 16 mei 2008 tot wijziging van de toelating van het middel
Actisan-5 L, toelatingnummer 8960 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van:

1.         bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

2.         bacteriŽn (incl. mycobacteriŽn, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

3.         bacteriŽn in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

4.         bacteriŽn en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:
klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.

5.         micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in
a. therapeutische baden
b. privť baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,
en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:

-          het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal
5 mg/l bedraagt.

-          het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.

6.                  bacteriŽn in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

 

De verpakking koel en donker bewaren.

Het middel niet mengen met reinigingsmiddelen.

Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.

 

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

 

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

 

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

1 tablet weegt 2,7 gram en bevat 1,5 gram actief chloor.

 


Toepassingsgebieden en doseringen

 

1a.Apparatuur en materialen, welke al dan niet in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen.
Dosering: 2 tabletten per 10 water.

 

1b.Melkwinningsapparatuur op de boerderij.
Dosering: 1 tablet per 10 liter water.

 

2.        Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

 

 

Gebruiksverdunning

Minimale inwerkingstijd

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) m.u.v. tbc-afdelingen

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Toiletten en overig sanitair

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Oppervlakken in tbc-afdelingen

4 tabletten op 1 liter water

5 min.

Oppervlakken en apparatuur in keukens

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Was- en beddegoed van tbc-afdelingen

2 tabletten op 5 liter water

1 tablet op 1 liter water

2 tabletten op 1 liter water

6 uur

4 uur

1 uur

Instrumentarium (m.u.v. cystocopen en andere medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie

1 tablet op 5 liter water

 

 

3.††† Dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
Dosering:
4 tabletten per 10 liter water

 

4.        Transportmiddelen voor dieren
Dosering: 10 tabletten per 10 liter water

 

De ontsmetting is vooral gericht op de bestrijding van een aantal besmettelijke veeziekten, zoals bedoeld in de Veewet. Voor de ontsmetting moet grondig worden gereinigd.

De ontsmettingsoplossing wordt gemaakt door 10 tabletten per 10 liter water op te lossen. Deze oplossing over de gereinigde oppervlakken (vloeren en wanden) verspreiden en minimaal 5 minuten laten inwerken.

 

Het middel is ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking Ontsmetting Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J. 4510 d.d. 19 juli 1985) toegelaten.

 

5.      Voor gebruik in zwembaden gelden de volgende richtlijnen:
Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriŽn, algen en andere micro-organismen, die de hygiŽnische gesteldheid van het water nadelig kunnen beÔnvloeden. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur.
De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor. Wanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt.
Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; deze blijft in het water achter.
Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen.
Aangezien de toe te passen hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven.
Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een minimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor de zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie aan cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dient te bedragen.
Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met daarvoor bestemde testsets. Onder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan die met D.P.D.1 (diŽthylparaphenyleendiamine) een kleurreactie geven.
Als richtlijn kan voorts worden aangegeven, dat 1 gram van dit middel per m3 water een beschikbaar chloorgehalte levert van ten hoogste 0,6 mg/l en een gehalte aan cyanuurzuur van 0,65 mg/l.

 

6.      Het middel is bestemd voor het onderdrukken van de bacteriegroei in het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

Dosering: 1 tablet per 50 liter water (30 mg/l actief chloor)

 

Het middel is in staat om afhankelijk van de temperatuur en de belasting de bacteriegroei gedurende 3 tot 7 dagen effectief te onderdrukken.