Toelatingsnummer 12757 N

TEPPEKI††

 

12757 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 28 februari 2011 (20110285 THG) van

 

ISK Biosciences Europe N.V.

De Kleetlaan 12 B

1831 DIEGEM

BELGIň

 

tot herregistratie van de toelatingals bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof flonicamid

 

TEPPEKI

 

gelet opartikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel TEPPEKI is toegelaten tot 31 mei 2012. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 maart 2013.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel TEPPEKI (12757 N), een middel op basis van de werkzame stof flonicamid.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

  1. aardappelen
  2. wintertarwe, zomertarwe en triticale.
  3. appel, peer en vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel en peer
  4. bloemisterijgewassen
  5. bedekte teelt van bol- en knolbloemen
  6. bloemzaadteelt
  7. boomkwekerijgewassen en vaste planten
  8. openbaar groen
  9. bedekte teelt van veredelings- en zaadteelten van groente en akkerbouwgewassen

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof flonicamid is per 1 september 2010 opgenomen op Annex I van Richtlijn 91/414/EEC (Richtlijn 2010/29/EC, d.d. 27 april 2010).

Deze stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

2.3 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 28 februari 2011 ontvangen; op 16 september 2011 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

Het betreft in casu een aanvraag tot herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen waarvan
 a.      de werkzame stof onder richtlijn 91/414/EEG is geplaatst, en waarvan tevens
 b.      de werkzame stof is goedgekeurd volgens het eerste lid van artikel 80 van de verordening (EG) 1107/2009.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel TEPPEKI, een middel op basis van de werkzame stof flonicamid.

 

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. De herregistratiedatum is 29 februari 2012. Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot 1 maart 2013.

  

De opschortingstermijn is gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van het middel volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

Actie

Doorlooptijd

Afronden beoordeling door het collegesecretariaat

12 maanden

 

Conclusie

 

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 1 maart 2013.

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 24 februari 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VANGEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENBIOCIDEN,

ir. P.A.E. van Erkelens

Plv. voorzitter