Toelatingsnummer 12433 N

CORZAL 

 

12433 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 UITBREIDING TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 22 mei 2012 (20120572 NLKUG) van

 

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV  OOSTERHOUT NB

 

 

tot uitbreiding van de gebruiksdoeleinden van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fenmedifam

 

CORZAL

 

gelet op artikel 51 (EG) nr 1107/2009 en artikel 2.2 Regeling gewasbescherming en biociden

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Uitbreiding

1.      Het gebruiksgebied van het middel CORZAL wordt met ingang van datum dezes uitgebreid met de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in dahlia, knolbegonia, anemoon, tagetes, rozen en rozenonderstammen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

2.     De toelating geldt tot1 januari 2022.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven (zie bijlage II voor de Table of authorized new uses).


 

1.4 Classificatie en etikettering

Artikel 31 tweede lid (EG) nr 1107/2009 biedt de basis voor het stellen van voorschriften

Concreet betekent dit dat,

 

aard van het preparaat: Suspo-emulsie

 

werkzame stof:

gehalte:

fenmedifam

157 g/l

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R51/53            -Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S49                 -Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

                        V31-NL            -Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

  1. bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.2.

 

Respijtperiode (Aflever- en opgebruiktermijn)

Oude verpakkingen mogen worden opgemaakt.

 


 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van het gebruiksgebied van het middel CORZAL

(12433 N), een middel op basis van de werkzame stof fenmedifam. Het middel is bij besluit van 4 april 2003 reeds toegelaten. Met onderliggende aanvraag wordt toelating als onkruidbestrijdingsmiddel in dahlia, knolbegonia, anemoon, tagetes, rozen en rozenonderstammen gevraagd.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof fenmedifam is per 1 maart 2005 geplaatst op Annex I van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG.

De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011,  Nummer  129).

 

2.3 Karakterisering van het middel

CORZAL is een, als suspo-emulsie geformuleerd, herbicide op basis van de werkzame stof fenmedifam (157 g/l).

 

Fenmedifam behoort tot de groep van de fenyl-carbamaten. Het is een selectief systemisch  werkend herbicide, dat wordt opgenomen door het blad en in de houtvaten wordt getransporteerd. Fenmedifam remt de fotosynthese door onderbreking van het elektronentransport. Het middel heeft geen bodemwerking en met name breedbladige onkruiden worden bestreden.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 23 mei 2012 ontvangen; op 24 mei 2012 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. De aanvraag is op 24 mei 2012 in behandeling genomen.

 

 

3  RISICOBEOORDELINGEN

 

Fysische en chemische eigenschappen

De identiteit en de fysische en chemische eigenschappen van het middel en de werkzame stof wijzigen niet. 

 

Analysemethoden

De analysemethoden voor de werkzame stoffen en het middel wijzigen niet.

Voor de toegelaten toepassingen voldoen de vereiste residuanalysemethoden.

 

Risico voor de mens

Risico toepasser
De uitbreiding valt binnen de risk-envelope voor machinaal neerwaarts spuiten (de dosering is lager voor de uitbreiding (voor de huidige toelating is gerekend met 6 L/ha, voor de uitbreiding is de hoogste dosering 3 L/ha). Omdat de uitbreiding kleine toepassingen betreft en de beoordeling alleen is uitgevoerd met machinaal toepassen is het nodig om een restrictie voor handmatig toepassen op het etiket te zetten.

Residuen

De uitbreiding betreft geen voedsel- of voedergewassen. Voor het aspect residuen zijn daarom alleen residuen in volggewassen relevant. Door snelle afbraak  in, en sterke adsorptie van fenmedifam aan de bodem zijn er geen aantoonbare residuen in volggewassen aanwezig.

De totale jaarlijkse dosering in rozen (meest kritische gebruik uitbreiding) is gelijk aan de toegelaten dosering in suiker- en voederbiet (meest kritische gebruik huidige toelating).

De aangevraagde toepassingen vallen binnen de bestaande risk envelope.

 

Voor de toegelaten toepassingen, toegepast volgens de voorschriften, wordt voor dit middel geen onaanvaardbaar risico voor de mens verwacht.

 

Risico voor het milieu

De aangevraagde toepassingen vallen niet geheel binnen de bestaande risk envelope. Bij een dubbele dosering is het toegestane interval bij de bestaande toepassingen langer dan die bij de aangevraagde toepassingen. Echter, omdat uit de bestaande beoordelingen blijkt dat de eenmalige dosering worst-case is (de stof is instabiel in oppervlakte water en de stof geeft bij geen van de aangevraagde doseringen risico voor uitspoeling), is het risico wel al gedekt in de beoordeling. Er zijn daarom geen nieuwe gegevens nodig en de aanvraag hoeft niet opnieuw beoordeeld te worden. Het gebruik valt qua risico binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassingen. 

Voor de toegelaten toepassingen, volgens de voorschriften, wordt voor het middel geen onaanvaardbaar risico voor het milieu verwacht.

 

Werkzaamheid en fytotoxiciteit

Het aspect werkzaamheid en de fytotoxicteit zijn niet beoordeeld conform artikel 51 Verordening (EG) 1107/2009.

 

Eindconclusie

Uit beoordeling is gebleken dat de uitbreiding, met uitzondering van het aspect milieu, geheel binnen de risk envelope van de huidige toelating valt. Echter ook voor het aspect milieu is gebleken dat het gebruik qua risico binnen de reeds beoordeelde/toegelaten toepassing valt.  Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift heeft de uitbreiding voor de gevraagde doeleinden van het middel CORZAL op basis van de werkzame stof fenmedifam echter geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28 en 29(EG) nr 1107/2009).

 

 

4 RESPIJTPERIODE (AFLEVER- EN/OF OPGEBRUIKTERMIJN)

 

Aangezien het een uitbreiding betreft is een respijtperiode niet van toepassing. Oude verpakkingen mogen dan ook worden opgemaakt.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 20 juli 2012

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter


 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 20 juli 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel CORZAL, toelatingnummer 12433 N

 


Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Bieten

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

 

0,5-1 l/ha1

4

6 l/ha

7

6 l/ha

1

-

3 l/ha2

2

10

3 l/ha3

2

10

Aardbei (onbedekte teelt)

Na uitplanten

Eenjarige breedbladige onkruiden

6 l/ha

1

6 l/ha

-

Rode biet

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

4-6 l/ha

1

6 l/ha

-

3 l/ha2

1

-

1 in LDS-systeem in combinatie toelaten middelen

2 in combinatie met 1,5 l/ha metamitron (700 g/l) of 1,5 kg/ha metamitron (70%)

3 in combinatie met 1,5 l/ha ethofumesaat (200 g/l) of 0,6 l/ha ethofumesaat (500 g/l)

 

CORZAL dient voor de hierboven genoemde toepassingen verspoten te worden in 200-400 liter water per ha.

 

Het gebruik in de teelt van dahlia, knolbegonia, anemoon, afrikaantjes en rozen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Dahlia, knolbegonia, anemoon (onbedekte teelt)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1-2 l/ha

2

4 l/ha

7

Afrikaantjes (tagetes)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1-2 l/ha

2

4 l/ha

7

Rozen (onbedekte teelt)

Over het gewas

Eenjarige breedbladige onkruiden

3 l/ha

2

6 l/ha

7

 

Voor dahlia, knolbegonia, anemoon en rozen geldt dat CORZAL verspoten dient te worden in 200-500 liter water per ha; in afrikaantjes dient 200-400 liter water per ha toegepast te worden.

 

 

Toepassingsvoorwaarden

 

Dit middel mag niet handmatig worden toegepast.

 

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van de enkelvoudige dosering van 6 l/ha in suiker-en voederbieten, rode bieten en aardbeien op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende doppen.

 

In aardbeien dient CORZAL toegepast worden 14-21 dagen na het uitplanten (zodra de planten goed zijn aangeslagen) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen.

 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 20 juli 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel CORZAL, toelatingnummer 12433 N

 

Table of authorized new uses