Toelatingsnummer 10568 N

Agrichem Ethofumesaat (2)  

 

10568 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 1 augustus 2008 (20080711 WGGAG) van

 

AgriChem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV  OOSTERHOUT NB

 

 

tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Agrichem Ethofumesaat (2)

 

gelet op artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2) is bij besluit d.d. 23 februari 2007 verlengd tot 28 februari 2013. De toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2) wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

ethofumesaat

200 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof: xyleen

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Draag geschikte handschoenen tijdens het mengen en laden.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.4.

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2)  (10568 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. De gevraagde wijziging betreft een verhoging van de dosering in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

Ethofumesaat is een bestaande werkzame stof, geplaatst op Annex I per 1 maart 2003
(Dir. 2002/37/EG d.d. 3 mei 2002).

 

2.3 Karakterisering van het middel

Agrichem Ethofumesaat (2) is een herbicide op basis van ethofumesaat. Er zijn middelen toegelaten op basis van alleen ethofumesaat als werkzame stof, maar ook in diverse combinaties met desmedifam, fenmedifam en metamitron. Ethofumesaat behoort tot de groep van benzofuran. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op de remming van de vetzuursynthese, waardoor onder meer de vorming van een celmembraan wordt belemmerd. De groei van de meristemen wordt geremd en de celdeling vertraagt. Deze stof heeft een systemische werking in de plant en wordt opgenomen door het wortelstelsel en het blad. De opname door het blad (incl. opnamesnelheid) neemt af naarmate de onkruiden groter zijn. Ethofumesaat werkt op éénjarige grassen en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 4 augustus 2008 ontvangen; op 1 augustus 2008 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 28 oktober 2008 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3  RISICOBEOORDELINGEN

 

Het gebruikte toetsingskader voor de beoordeling van deze aanvraag is weergegeven in de Regeling houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden (RGB): Beoordeling RGB (Hoofdstuk 2) bestaande uit de werkinstructies RGB (tox en mil) en voor overige aspecten HTB 1.0.

 

3.1  Fysische en chemische eigenschappen

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.2  Analysemethoden

Niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.3  Risico voor de mens

Het middel voldoet aan de voorwaarde dat het, rekening houdend met alle normale omstandigheden waaronder het middel kan worden gebruikt en de gevolgen van het gebruik, geen directe of indirecte schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens. De voorlopig vastgestelde maximum residugehalten op landbouwproducten zijn aanvaardbaar (artikel 28, eerste lid, sub b, onderdeel 4 en sub f, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Het profiel humane toxicologie inclusief de beoordeling van het risico voor de toepasser staat beschreven in Hoofdstuk 4 Mammalian Toxicology, in Bijlage II behorend bij het besluit van het College voor Agrichem Ethofumesaat (2) d.d. 13 juni 2008.

Het residuprofiel, de vastgestelde maximum residugehalten en de beoordeling van het risico voor de volksgezondheid zijn niet beoordeeld gezien de aard van de aanvraag.

 

3.4  Risico voor het milieu

Het middel voldoet aan de voorwaarde dat het, rekening houdend met alle normale omstandigheden waaronder het middel kan worden gebruikt en de gevolgen van het gebruik, geen voor het milieu onaanvaardbaar effect heeft, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de volgende aspecten:

-          de plaats waar het middel in het milieu terechtkomt en wordt verspreid, met name voor wat betreft besmetting van het water, waaronder drinkwater en grondwater,

-          de gevolgen voor niet-doelsoorten.

(artikel 28, eerste lid, sub b, onderdeel 4 en 5, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

De beoordeling van het risico voor het milieu staat beschreven in Hoofdstuk 6, Environmental Fate and Behaviour, en Hoofdstuk 7, Ecotoxicology, in Bijlage II behorend bij het besluit van het College voor Agrichem Ethofumesaat (2) d.d. 13 juni 2008.

 

3.5  Werkzaamheid

Het middel voldoet aan de voorwaarde dat het, rekening houdend met alle normale omstandigheden waaronder het middel kan worden gebruikt en de gevolgen van het gebruik, voldoende werkzaam is en geen onaanvaardbare uitwerking heeft op planten of plantaardige producten (artikel 28, eerste lid, sub b, onderdelen 1 en 2, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

De beoordeling van het aspect werkzaamheid staat beschreven in Hoofdstuk 8, Efficacy, in Bijlage II bij dit besluit.

 

3.6  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Agrichem Ethofumesaat (2) op basis van de werkzame stof ethofumesaat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

4 AFLEVER- EN/OF OPGEBRUIKTERMIJN 

 

Gezien de aard van wijziging worden geen restricties vastgesteld ten aanzien van het op de markt brengen, in voorraad houden, voorhanden hebben of gebruiken van dit middel volgens niet conform dit besluit aangepaste verpakking en etikettering (Besluit bestuursreglement regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, hoofdstuk 17).

 

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 6 februari 2009

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 6 februari 2009 tot wijziging van de toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2), toelatingnummer 10568 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten en in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras.

 

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

 

Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan.

 

Na gebruik in Engels en Italiaans raaigras, het gras niet vervoederen.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

Om terrestrische niet-doelwit planten te beschermen is de toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van een van onderstaande driftreducerende maatregelen en eventueel gerelateerde teeltvrije zone:

-           Verlaagde spuitboomhoogte (30 cm boven het gewas) met 50% driftreducerende doppen + kantdop

-           Sleepdoek spuittechniek

-           Teeltvrije zone van 1,6 meter

-           50% drift reducerende doppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,7 meter

-           75% drift reducerende doppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,6 meter

-           Bespuiting met luchtondersteuning en 50% of 75% drift reducerende doppen en einddop

-           Bespuiting met luchtondersteuning en een teeltvrije zone van 1,0 m.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Agrichem Ethofumesaat (2) is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Agrichem Ethofumesaat (2) een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid. Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Toepassing in de teelt van suiker-en voederbieten

Agrichem Ethofumesaat (2) is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam (157 of 160 g/l). Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.


 

Dosering:

-        Vanaf het 2 bladstadium (BBCH 12) van de biet:
1,5 liter Agrichem Ethofumesaat (2) + 3,5 liter fenmedifam per hectare.

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Agrichem Ethofumesaat (2) + 3,5 liter fenmedifam per hectare. Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

-        Vanaf het 4 bladstadium (BBCH 14) van de biet:
2,5 liter Agrichem Ethofumesaat (2) + 5,0 liter fenmedifam per hectare als enkelvoudige behandeling.

 

Mengvoorschriften

Agrichem Ethofumesaat (2) toegepast in combinatie met middelen op basis van fenmedifam:

-           Giet 20-50 liter water in de tank

-           Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-           Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-           Voeg Agrichem Ethofumesaat (2) toe

-           Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties:

-        Spuit op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

-        Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18 °C en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ‘s avonds spuiten.

 

Toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras

Agrichem Ethofumesaat (2) bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras. Het effect op graanopslag is wisselvallig.

 

Tijdstip van toepassen:

Agrichem Ethofumesaat (2) kan worden gespoten vanaf het moment dat het raaigras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het raaigras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.

Dosering:

-   7,5 liter per hectare, indien duist en windhalm kleiner zijn dan 3 spruiten

-   10,0 liter per hectare, indien reeds 3-5 spruiten zijn gevormd.

Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

 

Opvolgende gewassen:
Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Agrichem Ethofumesaat (2) werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 6 februari 2009 tot wijziging van de toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2), toelatingnummer 10568 N

 

RISKMANAGEMENT

 

 

 

Contents                                                                  Page

 

 

1.   Identity of the plant protection product        4

 

2.   Physical and chemical properties                  4

 

3.   Methods of analysis                                         4

 

4.   Mammalian toxicology                                      5

 

5.   Residues                                                            5

 

6.   Environmental fate and behaviour                5

 

7.   Ecotoxicology                                                    5

 

8.   Efficacy                                                               5

 

9.   Conclusion                                                        6

 

10. Classification and labelling                             6

 


1.         Identity of the plant protection product

 

1.1       Applicant

Agrichem B.V.

Koopvaardijweg 9

4906 CV  OOSTERHOUT NB

 

1.2       Identity of the active substance

ISO Common name

ethofumesate

Name in Dutch

ethofumesaat

Chemical name

(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylmethanesulfonate

CAS nr

26225-79-6

EEG nr

247 525-3

 

The active substance is considered to be equivalent to the active substance as included in Annex I of directive 91/414/EEC on March 1st 2003.

 

1.3       Identity of the plant protection product

Name

Agrichem Ethofumesaat (2)

Formulation type

EC

Content active substance

ethofumesate (pure): 200 g/L (20.94%w/w)

 

The formulation was not part of the assessment of the active substance for inclusion in Annex 1 of 91/414/EEC.

 

1.4       Function

Herbicide.

 

1.5       Uses applied for

The uses applied for do not change (maximal dosage 2.0 kg/ha).

 

1.6       Background to the application

It concerns a change in the instructions for use: an increase of the dosage from 1.8 kg/ha to 2 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production). The decision of the Board dated 13th of June 2008, however, was based on a dosage of 2 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production). Hence, the assessment of the 2kg/ha dosage can be found in the assessment belonging to the decision of the Board dated 13th of June 2008.

 

1.7       Packaging details

Packaging details do not change.

 

 

2.                 Physical and chemical properties

 

The chapter Physical and chemical properties does not change.

 

 

3.                 Methods of analysis

 

The chapter Methods of analysis does not change.

 


 

4.                 Mammalian toxicology

 

The chapter Mammalian toxicology does not change, since the assessment performed in the Decision of the Board dated 13th of June 2008 was carried out using the maximal dosage of 2 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production).

 

 

5.                 Residues

 

The chapter Residues does not change, since the assessment performed in the Decision of the Board dated 13th of June 2008 was carried out using the maximal dosage of 2 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production):

The application for authorisation of the plant protection product Agrichem Ethofumesaat Flowable in Italian and Perennial ryegrass does not concern crops used for food or feed (use of Perennial and Italian ryegrass as well as the straws after harvest of the seeds is prohibited as livestock feed). Therefore, a further assessment of the residual behaviour of ethofumesate is not necessary. The additional risk for consumers is considered to be negligible.

 

 

6.                 Environmental fate and behaviour

 

The chapter Environmental fate and behaviour does not change, since the assessment performed in the Decision of the Board dated 13th of June 2008 was carried out using the maximal dosage of 2.0 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production).

 

 

7.                 Ecotoxicology

 

The chapter Ecotoxicology does not change, since the assessment performed in the Decision of the Board dated 13th of June 2008 was carried out using the maximal dosage of 2.0 kg/ha for application on Perennial ryegrass and Italian ryegrass (seed production).

 

 

8.                 Efficacy

 

Recently, Agrichem Ethofumesaat (2) has been authorised for the use in seed production of Perennial ryegrass and Italian ryegrass at a maximum dose rate of 1.8 kg ethofumesaat per ha. In the past, Agrichem Ethofumesaat (2) had an authorisation for the use in seed production of Perennial ryegrass and Italian ryegrass. The proposed maximum dose rate of 2.0 kg ethofumesaat per ha is the same as the authorised dose rate in the past. At the re-registration, the use in seed production of Perennial ryegrass and Italian ryegrass was withdrawn. This was, however, not decided based on efficacy grounds. There is no reason to expect that the efficacy of the product has changed. Seed production of Perennial ryegrass and Italian ryegrass in practice has not changed either. As a consequence, the product is still effective against mono- and dicotyledonous weeds in seed production of Perennial ryegrass and Italian ryegrass. In addition, it is not to be expected that the product will give harmful effects.

 

Conclusion

The product complies with the Uniform Principles because, in accordance with article 2.1, it controls the claimed weeds to the required level of control, and it does not, in accordance with article 2.2., induce any unacceptable side effects on plants or plant products, when used and applied in accordance with the proposed label, and it complies with the Uniform Principles, article 2.1.3 as the level of control on the long term is not influenced by the use of this product because of the possible build up of resistance.

 

8.4       For vertebrate control agents: impact on target vertebrates

Because no vertebrates are controlled, this point is not relevant.

 

8.5       Any other relevant data / information

None

 

9.                 Conclusion

 

The product complies with the Uniform Principles.

 

The evaluation is in accordance with the Uniform Principles laid down in appendix VI of Directive 91/414/EEC. The evaluation has been carried out on basis of a dossier that meets the criteria of appendix III of the Directive.

 

 

10.      Classification and labelling

 

The classification and labelling of the product does not change.

 

 

Appendix 1  Table of authorized uses

The table of authorized uses does not change.

 

Appendix 2  Reference list

No data were submitted.