Toelatingsnummer 12409 N

 

VYDATE 10G  

 

12409 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

1 PROCEDURELE VERLENGING VAN DE TOELATING

 

 

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Agricultural Products(Station 18M)

Baanhoekweg 22

3313 LA  DORDRECHT

 

 

Verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrij­dings­middelen­wet 1962 (Stb. 288) voor het grondbehandelingsmiddel, op basis van de werkzame stof oxamyl

 

VYDATE 10G

 

 

gelet op artikel 5, eerste lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

 

BESLUIT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN als volgt:

 

§ I  Verlenging toelating

1.      Het bestrijdingsmiddel VYDATE 10G is laatstelijk bij besluit d.d. 28 februari 2003  toegelaten tot 1 januari 2008. De toelating van het bestrijdingsmiddel VYDATE 10G wordt verlengd tot 30 juli 2010.

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel VYDATE 10G (12409 N), een middel op basis van de werkzame stof oxamyl.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als grondbehandelingsmiddel:

a.     in de teelt van bieten, mits toegepast als rijenbehandeling in een arbeidsgang met het zaaien;

b.     in de teelt van aardappelen, mits toegepast kort voor of tijdens het poten op zodanige wijze dat het middel in een arbeidsgang wordt gestrooid en ingewerkt;

c.     in de teelt van lelies, met dien verstande dat het middel in één arbeidsgang wordt toegepast  en ingewerkt;

d.     in de teelt van wortelen, mits toegepast als rijenbehandeling in een arbeidsgang met het zaaien óf mits toegepast kort voor of tijdens het poten op zodanige wijze dat het middel in een arbeidsgang wordt gestrooid en ingewerkt;

e.      In de teelt van spruitkool, met dien verstande dat het middel in één arbeidsgang wordt toegepast en ingewerkt.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof oxamyl is bij Richtlijn 2006/16/EG, d.d. 7 februari 2006 geplaatst op Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

n.v.t.

 

3 GRONDSLAG PROCEDURELE VERLENGING

 

§ I  Wijziging toelating

 

Het bestrijdingsmiddel VYDATE 10G is bij besluit d.d. 28 februari 2003 toegelaten tot
1 januari 2008. De periode waarvoor de toelating is verleend dient te worden gewijzigd.

 

De verleende toelating dient te gelden tot 30 juli 2010.

 

 § II  Motivering

 

Artikel 5, eerste lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 bepaalt dat een toelating geldt voor een in het besluit tot toelating te bepalen termijn van ten hoogste tien jaren.

VYDATE 10G is een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof oxamyl.

 

Bij besluit d.d. 28 februari 2003 is het middel VYDATE 10G toegelaten tot 1 januari 2008.

VYDATE 10G is in 2003 beoordeeld als zijnde te voldoen aan het gesteld in art. 3 en 3a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Er is geen reden waarom de periode van toelating op minder dan 10 jaar zou moeten worden gesteld.

De stof oxamyl is inmiddels bij Richtlijn 2006/16/EG, d.d. 7 februari 2006 geplaatst op Bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EEG en voor 30 juli 2010 dient de herregistratie te zijn uitgevoerd.

Het besluit is onnodig belastend voor de toelatinghouder en voor het secretariaat van het college, aangezien het impliceert dat ruim één jaar voor de indiening van het herregistratiedossier een verlengingsaanvraag moet worden aangeleverd en moet worden beoordeeld.

Derhalve wordt voorgesteld de expiratiedatum vast te stellen op 30 juli 2010.

 


Besluit:

Het College besluit de expiratiedatum voor het middel VYDATE 10G vloeibaar vast te stellen
op 30 juli 2010.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 12 oktober 2007

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)