Toelatingsnummer 11917 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


gelet op de aanvraag d.d. 9 mei 2000 (aanvraagnummer 00-327 TVA) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel HALAPUR VLOEIBAAR, toelatingsnummer 11917 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 29 mei 1998 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

HALAPUR VLOEIBAAR

onder toelatingsnummer 11917 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 mei 2010."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 14 september 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,(voorzitter)

Aan:

Veip B.V.
Molenvliet 1
3961 MT WIJK BIJ DUURSTEDE

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel HALAPUR VLOEIBAAR,

toelatingsnummer 11917 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de afgeleide toelating HALAPUR VLOEIBAAR
(00-327 TVA), een middel op basis van de werkzame stof didecyldimethylammoniumchloride na 1 oktober 2001 (=einddatum van de werkzame stof didecyldimethylammoniumchloride).

De werkzame stof behoort blijkens de zogenoemde stoffenlijst A, B en C tot de prioriteit B.

De toelating van het middel op basis van didecyldimethylammoniumchloride is in het kader van de prioriteitstelling van het CTB (beleidsnota Prioriteitstelling CTB, december 2000) verlengd tot 1 mei 2010.

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

Een verklaring is overgelegd van de leverancier/toelatinghouder van het betrokken bestrijdingsmiddel, waaruit blijkt dat deze er geen bezwaar tegen heeft dat dit middel onder de naam HALAPUR VLOEIBAAR in de handel zal worden gebracht.

Besluit

• Het College besluit de toelating van het middel HALAPUR VLOEIBAAR te verlengen.

• Als expiratiedatum voor het middel HALAPUR VLOEIBAAR wordt 1 mei 2010 (=einddatum didecyldimethylammoniumchloride) vastgesteld.

Wageningen, 14 september 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)