Toelatingsnummer 10211 N

Sumicidin Super  

 

10211 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

 

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.

2 RUE CLAUDE CHAPPE,

69370 SAINT DIDIER AU MONT, D'OR

FRANKRIJK

 

Verlenging van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof esfenvaleraat

 

Sumicidin Super

 

gelet op artikel 121, eerste lid, jo. artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

De toelating van het middel Sumicidin Super is laatstelijk bij besluit d.d. 17 maart 2006 verlengd tot 31 juli 2011. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt, in afwachting van de verlenging van de plaatsing van de werkzame stof op Annex I, opgeschort tot 31 december 2015.

 

 

2 DETAILS VAN DE TOELATING

 

2.1 Toelating

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Sumicidin Super (10211 N), een middel op basis van de werkzame stof esfenvaleraat. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a)      granen

b)      aardappelen, suiker- en voederbieten, erwten, stamslabonen, veldbonen, spruitkool, sluitkool, bloemkool, broccoli, koolrabi, zaai- en plantuien en sjalotten met dien verstande dat op percelen die grenzen aan watergangen, gebruik gemaakt dient te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 75%.

c)      graszaad en graszoden alsmede in weiland en sportvelden met dien verstande dat:

1.      in de grasteelt binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden;

2.      weiland niet binnen 2 weken na behandeling mag worden beweid;

3.      sportvelden niet binnen 5 dagen na behandeling mogen worden betreden.

d)      bloembollen met dien verstande dat bij toepassing op percelen die grenzen aan watergangen gebruik dient gemaakt te worden van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met luchtondersteuning of van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% zonder luchtondersteuning of er dient gebruik gemaakt te worden van een overkapte beddenspuit.

e)      bloemisterijgewassen onder glas.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Sumicidin Super, een middel op basis van de werkzame stof esfenvaleraat.

De toelating van het middel Sumicidin Super expireert per 31 juli 2011. Op grond van Richtlijn 2010/77/ EU d.d. 10 november 2010 wordt aan de lidstaten toestemming verleend om de geldigheidsduur van toelatingen voor onder meer de werkzame stof esfenvaleraat te verlengen tot 31 december 2015, in afwachting van een beslissing over de verlenging van de plaatsing van deze werkzame stof op Annex I.

 

Het College besluit het vervallen van de termijn van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Sumicidin Super (10211 N), op te schorten tot 31 december 2015.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 mei 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter