MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 10319 N

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 16 april 1998 (aanvraagnummer 98-312 TT) van

AGRICHEM B.V.
KOOPVAARDIJWEG 9
4906 CV OOSTERHOUT

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) voor het middel

Agrichem Ethofumesaat flowable,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

BESLUIT:

§ I. Toelating

1. Het bestrijdingsmiddel Agrichem Ethofumesaat flowable wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, onder nummer en datum dezes. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II dezes.

2. De toelating geldt tot 1 november 1999.

§ II. Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten:

a. de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.

b.

§ III. Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.

§ IV. Verpakking en etikettering

1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

- aard van het preparaat: Suspensie concentraat

- werkzame stof(fen): ethofumesaat

- gehalte(n): 500 g/l

- andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

- toxicologische groep(en):

- uiterste gebruiksdatum:

2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

a. letterlijk en zonder enige aanvulling:

hetgeen in bijlage I dezes onder A. is vermeld.

b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

de in bijlage I dezes onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

- Bijzondere gevaren:

- Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Spuitnevel niet inademen.

Vermijd contact van het middel met de huid en de ogen.

d. Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht:
met als onderschrift:

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Wageningen, 25 juni 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable,

toelatingsnummer 10319 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in

a. de teelt van suiker- en voederbieten

b. de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras, alsmede grasland, met dien verstande dat zowel in de graszaadteelt als bij grasland binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van veevoederdoeleinden, respectievelijk behandelde percelen niet binnen 2 weken mogen worden beweid.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Suiker en voederbieten
Agrichem Ethofumesaat flowable is na opkomst alleen werkzaam in combinatie met Agrichem Fenmedifam. Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige onkruiden.
Dosering:

- vanaf het 2 bladstadium van de biet:
0,6 liter Agrichem Ethofumesaat flowable + 3,5 liter Agrichem Fenmedifam in 200-250 liter water per ha, of:
0,6 liter Agrichem Etrhofumesaat flowable + 3,5 liter Agrichem Fenmedifam + 0,75 liter Agrichem Sethoxydim in 200-250 liter water per ha, voor een gelijktijdige bestrijding van duist en dicotyle onkruiden. Spuit op duist met maximaal 4-6 blaadjes.
Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 0,6 liter Agrichem Ethofumesaat flowable + 3,5 liter Agrichem Fenmedifam.
Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten minimaal 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

- vanaf het 4 bladstadium van de biet:
1,0 liter Agrichem Ethofumesaat flowable + 5 liter Agrichem Fenmedifam in 250-300 liter water per ha.

Deze combinaties komen vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en tevens voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.

Restricties:
Spuit alleen op een afgehard en gezond bietengewas.
Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
Spuit niet bij maximale dagtemperaturen boven 18°C en niet bij scherp, zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ‘s avonds spuiten.

N.B.

Indien wintergraan nageteeld wordt, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om schade ten gevolge van eventuele residuen in de grond te voorkomen.

Mengvoorschriften
Agrichem Ethofumesaat flowable toegepast in combinatie met Agrichem Fenmedifam:
Giet 20-50 liter water in de tank.
Voeg Agrichem Fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking.
Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid.
Voeg Agrichem Ethofumesaat flowable toe.
Vul verder aan met water.
Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

Engels en Italiaans raaigras
Agrichem Ethofumesaat flowable bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras. Het effect op graanopslag is wisselvallig.

Toepassing:
Agrichem Ethofumesaat flowable kan worden gespoten vanaf het moment dat het raaigras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het raaigras afgehard te zijn. Toepassing dient plaats te hebben op een vochtige grond in een periode dat regen wordt verwacht. Regenval na de toepassing komt de werking ten goede. Behandeling niet herhalen.
Dosering:
Tegen duist en windhalm kleiner dan 3 spruiten: 3,0 liter per ha.
Wanneer reeds 3-5 spruiten zijn gevormd: 3,0 liter per ha.
Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

Grasland
In jong grasland (herinzaai of doorzaai) waarbij de grasmat in hoofdzaak uit Engels raaigras bestaat kunnen straatgras, muur en herderstasje bij toepassing van Agrichem Ethofumesaat flowable + 3 weken na de opkomst van het jonge gras goed worden bestreden. Als bij een zware bezetting van met name straatgras in het voorjaar blijkt dat het resultaat niet geheel afdoende is kan op een moment dat het gras de groei heeft hervat een herbehandeling plaatshebben.
Dosering:

NAJAARSTOEPASSING:

a. Bestrijding muur:
Zowel in jong als in bestaand grasland, specifiek tegen muur: 1 liter Agrichem Ethofumesaat flowable per ha op alle grondsoorten.

b. Bestrijding straatgras en herderstasje:
Op zandgrond met maximaal 5% humus: 2 liter Agrichem Ethofumesaat flowable op ha; op kleigrond en grondsoorten met meer dan 5% doch max. 15% humus: 3 liter Agrichem Ethofumesaat flowable per ha; op grondsoorten met meer dan 15% humus: 4 liter Agrichem Ethofumesaat flowable per ha.
N.B. Op laatstgenoemde grondsoorten kan de bestrijding van herderstasje tegenvallen.

VOORJAARSTOEPASSING, als aanvulling op een najaarstoepassing, echter uitsluitend op grondsoorten met minder dan 15% humus: 1 liter Agrichem Ethofumesaat flowable per ha.

Weersomstandigheden:
Toepassing dient plaats te hebben op een vochtige grond in een periode dat regen wordt verwacht. Regenval na de toepassing komt de werking ten goede.

Opmerking:
Klaver is zeer gevoelig voor Agrichem Ethofumesaat flowable.

Opvolgende gewassen:
Altijd na Agrichem Ethofumesaat flowable goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien. Bij mislukken van een cultuurgewas waarin Agrichem Ethofumesaat flowable werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen ingezaaid worden:
suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.
In deze volggewassen dan geen Agrichem Ethofumesaat flowable toepassen.

Algemene opmerkingen:
Gebruik geen onverstevigde pvc-slangen en filters fijner dan 0,3 mm. Bewaar Agrichem Etrhofumesaat flowable op een koele plaats en bescherm het tegen vorst.

Wageningen, 25 juni 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE II bij het toelatingsbesluit van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable,

toelatingsnummer 10319 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat flowable, 98-312 TT, een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten, de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras, alsmede grasland, met dien verstande dat zowel in de graszaadteelt als bij grasland binnen 2 weken na behandeling geen gras mag worden gemaaid ten behoeve van veevoederdoeleinden, respectievelijk behandelde percelen niet binnen 2 weken mogen worden beweid. De expiratiedatum van de huidige toelating eindigt op 20 juni 1999 en is niet gelijk aan de einddatum van de werkzame stof in het middel.

De einddatum van de werkzame stof ethofumesaat is 1 november 1999.

De samenstelling is niet wezenlijk gewijzigd t.o.v. de huidige toelating. De etikettering wordt overgenomen van de huidige toelating. Het toepassingsgebied is niet gewijzigd t.o.v. de huidige toelating.

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing zijn eveneens overgenomen van de huidige toelating.

Integrale beoordeling van de toelaatbaarheid zal plaatsvinden per einddatum van de in het middel aanwezige werkzame stof.

Besluit

• Het College besluit de toelating voor het middel Agrichem Ethofumesaat flowable te verlengen.

Als expiratiedatum wordt 1 november 1999 (= einddatum ethofumesaat) vastgesteld.

Wageningen, 25 juni 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)