31 juli 2002

 

PERSBERICHT

 

 

 

Bestrijdingsmiddelen op basis van metam-natrium weer toegelaten

 

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) heeft besloten bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof metam-natrium met onmiddellijke ingang toe te laten. Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter heeft het CTB een nieuwe beoordeling uitgevoerd.

 

Beoordeling CTB

Het CTB heeft bij de beoordeling van de middelen onder meer getoetst aan de criteria van het Bmb[1] waarna voor de aspecten waarbij niet voldaan wordt aan de criteria aanvullend beoordeeld is of op grond van de specifieke karakteristieken bij gebruik als grondontsmettingsmiddel een andere benadering in de rede ligt. Metam-natrium voldoet op een tweetal aspecten na aan de standaard criteria. Op de aspecten bodemademhaling en stikstofcyclus heeft een aanvullende beoordeling plaatsgevonden tegen de achtergrond van het gebruik als grondontsmettingsmiddel. Grondontsmettingsmiddelen mogen namelijk slechts eens in de vijf jaar worden toegepast als gevolg van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen. Het CTB beschouwt de betreffende bestrijdingsmiddelen mede op basis van nieuwe milieugegevens als toelaatbaar.

Beslissing rechter
De toelatingsbesluiten van 22 maart 2002 voor de grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium waren door de rechter geschorst op verzoek van de milieuorganisaties. De rechter oordeelde dat de verlengingsaanvragen voor grondontsmettingsmiddelen getoetst moesten worden aan de algemene milieucriteria van de Bestrijdingsmiddelenwet. Bovengenoemde besluitvorming is in lijn met de uitspraak van de rechter.


Dit bericht betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen:
UCB-metam (9635N), Luxan Monam Geconc. (6443N), BASF Monam conc. (6321N) en Trimaton GC (6630N)

 [1] Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen