MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 8733 N

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 10 juni 1998 (aanvraagnummer 98-489 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel TACHIGAREN 70 WP, toelatingsnummer 8733 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 7 december 1993 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

TACHIGAREN 70 WP

onder toelatingsnummer 8733 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 april 2001."

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Wageningen, 22 oktober 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)

Aan:

SUMITOMO BENELUX ROTTERDAM
WEENA-ZUID 108
3012 NC ROTTERDAM

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel TACHIGAREN 70 WP,

toelatingsnummer 8733 N

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP

(98-489 TV) een middel op basis van de werkzame stof hymexazool na 1 oktober 1999 (einddatum van de werkzame stof hymexazool). Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor de behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten.

De einddatum van de werkzame stof hymexazool is 1 oktober 1999.

Stand van zaken met betrekking tot de aanvraag

In C-48.3.1.a werd een versnelde herbeoordeling verlengingsvoorwaarden milieukritische stoffen uitgevoerd. Ten aanzien van hymexazool werden de volgende verlengingsvragen geformuleerd:

Een studie naar de omzettingssnelheid van de werkzame stof hymexazool in tenminste
3 grondsoorten volgens G.1.1 van het aanvraagformulier.

Een schudproef of een kolomproef met de werkzame stof hymexazool met tenminste
2 grondsoorten ter bepaling van de Ks/l volgens G.1.2 van het aanvraagformulier. Aangezien de pKa-waarde van de werkzame stof ligt tussen 2 en 6, dienen sorptiegegevens geleverd te worden in tenminste 2 grondsoorten met pH 7-8.

Een kolomstudie met verouderd residu in tenminste 1 grondsoort volgens G.1.2 van het aanvraagformulier.

Een studie naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute van de werkzame stof hymexazool in tenminste 2 water/sediment systemen volgens G.2.1. van het aanvraagformulier.

Een studie naar de hydrolyse-snelheid van de werkzame stof hymexazool volgens G.2. van het aanvraagformulier.

Een studie naar de chronische toxiciteit van de werkzame stof hymexazool voor kreeftachtigen volgens H.2.2 van het aanvraagformulier (OECD-richtlijn 202).

Een studie naar de chronische toxiciteit van de werkzame stof hymexazool voor vissen volgens H.2.2 van het aanvraagformulier (ontwerp OECD-richtlijn 1988).

De vragen zijn bij brieven van 16 juli 1996 aan de toelatinghouder doorgegeven.

Op 18 juni 1998 werd de aanvraag tot verlenging van de toelating ontvangen. De verschuldigde aanvraagkosten werden op 29 juni 1998 ontvangen.

De aanvraag voor TACHIGAREN 70 WP is op 25 maart 1999 en op 12 mei 1999 niet in behandeling genomen, nadat op 3 december 1998 en 15 december 1998 ontbrekende gegevens waren ontvangen. Aan de aanvraag ontbreekt 1 milieustudie (G.1.2). De onvolledigheid van het dossier is niet geheel aan de aanvrager te wijten, omdat, bij uitvoering van de volledigheidstoetsen, in totaal een vertraging is opgetreden van bijna
3 maanden. De aanvrager heeft op 18 augustus een concept-protocol voor de uit te voeren studie gestuurd. Het ontbrekende gegeven kan binnen 6 maanden geleverd zijn.

Voor afronding van de besluitvorming is de volgende tijd nodig:

Leveren aanvullende gegevens*

ca. 6 maanden

Uitvoeren volledigheidstoetsen

ca. 3 maanden

Opdrachtverlening EI

ca. 1 maand

Samenvatten en beoordelen, opstellen risicobeoordeling

ca. 4 maanden

Opstellen Collegebesluit

ca. 2 maanden

administratief afwerken Collegebesluit

ca. 2 maanden

Totaal:

ca. 18 maanden

Met terugwerkende kracht treedt dit besluit in werking op 1 oktober 1999.

Besluit

Het College besluit de toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP te verlengen op grond van artikel 5, eerste lid Bestrijdingsmiddelenwet 1962 jo. artikel 7, vijfde lid Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, voor de duur van de afronding van de besluitvorming.

Voor hymexazool wordt 1 april 2001 als nieuwe einddatum vastgesteld.

Als expiratiedatum voor het middel TACHIGAREN 70 WP wordt 1 april 2001
(=einddatum hymexazool) vastgesteld.

In de verleende verlengingstermijn dient het volgende te geschieden:

* levering van een kolomstudie met verouderd residu in tenminste 1 grondsoort volgens G.1.2.van het aanvraagformulier.

* opstellen van een samenvatting en risicobeoordeling voor het milieu.

* opstellen van een risicobeoordeling voor de toepasser.

Wageningen, 22 oktober 1999

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(plv. voorzitter)