Aanvraagnummer 98-944 TVA

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


beslissende op de aanvraag d.d. 18 november 1998 (aanvraagnummer 98-944 TVA) van

LUXAN B.V.
Industrieweg 2
6662 PA ELST GLD

tot verkrijging van een verlenging voor het middel

LUXAN MONAM GECONC.,

gelet op de artikelen 3, 3a, en 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

De bovenvermelde aanvraag wordt op gronden als in bijlage I dezes vermeld, afgewezen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 22 december 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I behorende bij het afwijzingsbesluit van datum dezes inzake het middel LUXAN MONAM GECONC., aanvraagnummer 98-944 TVA.

Een aanvraag verlenging kan worden afgewezen indien bij de beoordeling omtrent de toelaatbaarheid is komen vast te staan dat het middel niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3, 3a en 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating. Een verklaring is overgelegd van de leverancier/toelatinghouder van het betrokken bestrijdingsmiddel, waaruit blijkt dat deze er geen bezwaar tegen heeft dat dit middel onder de naam LUXAN MONAM GECONC. in de handel zal worden gebracht.

Besluit

Bij beslissing op bezwaar van 29 juni 2000 zijn door het College per 1 juli 2000 alle toepassingen van middelen op basis van metam-natrium beëindigd.

In het kader van door de aanvragers ingesteld beroep werd een aflevertermijn vastgesteld tot 1 januari 2001.

Op basis van evaluatie van geleverde gegevens besluit het College thans om niet tot toelating van LUXAN MONAM GECONC. over te gaan.

Dit gelet op het feit dat:
Niet is vastgesteld dat de betreffende middelen, wanneer zij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet worden gebruikt:

• de gezondheid niet schaden of de veiligheid niet in gevaar brengen van degene die het middel toepast (art. 3, eerste lid, Bestrijdingsmiddelenwet 1962).

Wageningen, 22 december 2000

Mij bekend,
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)