MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Toelatingsnummer 8960 N

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 16 mei 1995 (aanvraagnummer 95-132 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Actisan-5 L,
toelatingsnummer 8960 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 15 juni 1994 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Actisan-5 L

onder toelatingsnummer 8960 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, vervangen door:

“2. De toelating geldt tot 1 november 2000.”

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Wageningen, 3 november 1995

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

VEIP DESINFECTANTIA B.V.
MOLENVLIET 1
3961 MT WIJK BIJ DUURSTEDE