MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Toelatingsnummer 11917 N

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 7 april 1998 (aanvraagnummer 98-285 TA) van

VEIP DESINFECTANTIA B.V.
MOLENVLIET 1
3961 MT WIJK BIJ DUURSTEDE

tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) voor het middel

HALAPUR VLOEIBAAR,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,

BESLUIT:

§ I. Toelating

1. Het bestrijdingsmiddel HALAPUR VLOEIBAAR wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, onder nummer en datum dezes.

2. De toelating geldt tot 1 oktober 2001.

§ II. Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten:

a. de samenstelling, vorm en fysische toestand van het middel alsmede de chemische en fysische eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.

b.

§ III. Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I dezes onder A. is voorgeschreven.

§ IV. Verpakking en etikettering

1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 7, onder d, e en g, artikel 8, 8a en 9, onder b en c van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

- aard van het preparaat: vloeistof

- werkzame stof(fen): didecyldimethylammoniumchloride

- gehalte(n): 46 g/l

- andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

- toxicologische groep(en): kwaternaire ammoniumverbinding

- uiterste gebruiksdatum:

2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

a. letterlijk en zonder enige aanvulling:

hetgeen in bijlage I dezes onder A. is vermeld.

b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

de in bijlage I dezes onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

- Bijzondere gevaren:

Irriterend voor de ogen.

- Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Een beschermingsmiddel voor de ogen dragen.

d. Overeenkomstig bijlage II van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis
met als onderschrift: "Irriterend"

e.

§ V. Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

Een verklaring is overgelegd van de leverancier/toelatinghouder van het betrokken bestrijdingsmiddel, waaruit blijkt dat deze er geen bezwaar tegen heeft dat dit middel onder de naam HALAPUR VLOEIBAAR in de handel zal worden gebracht.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Wageningen, 29 mei 1998

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel HALAPUR VLOEIBAAR,

toelatingsnummer 11917 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:

1. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;

2. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in één gang worden behandeld.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen

1. Oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen.
Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).

2.a Vloeren, wanden, meubilair e.d.
Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).

3.b Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het
middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

Gebruiksverdunning

Minimale inwerkingstijd

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen en isolettes

1 : 100

5 minuten

Oppervlakken en apparatuur in keukens

1 : 100

5 minuten

Toiletten en overig sanitair

1 : 100

5 minuten

Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten):

1 : 100


uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.N.B.:

- Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

- Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

- Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Wageningen, 29 mei 1998

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)