Toelatingsnummer 12519 N

Fusilade Max  

 

12519 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 3 april 2012 (20120335 NLWTG) van

 

Syngenta Crop Protection B.V.

Jacob Obrechtlaan 3 A

4611 AP  BERGEN OP ZOOM

 

 

tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45, eerste lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl

 

Fusilade Max

 

gelet op artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

Het middel Fusilade Max is toegelaten tot 1 januari 2014. De toelating van het middel Fusilade Max wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel op fruitbomen. Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar 2.1 van dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen die op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

fluazifop-P-butyl

125 g/l

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

N

Milieugevaarlijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R38                 -Irriterend voor de huid.

R50/53            -Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R63                 -Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S21                 -Niet roken tijdens gebruik.

S36/37            -Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S46                 -In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S60                 -Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. (Deze zin hoeft niet te worden vermeld op het etiket indien u deelneemt aan het verpakkingenconvenant, en op het etiket het STORL-vignet voert, en ingevolge dit convenant de toepasselijke zin uit de volgende verwijderingszinnen op het etiket vermeldt:

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.)

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

 1. Behalve de onder 1. bedoelde voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

  1. letterlijk en zonder enige aanvulling:
   het wettelijk gebruiksvoorschrift
   De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I

 

  1. bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.2.

 

1.2 Respijtperiode

In dit geval kennen wij een respijtperiode toe op grond van artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG:

1.      voor de periode van 6 juli 2012 tot 1 januari 2014 nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;

2.      voor de periode van 6 juli 2012 tot 1 januari 2013 nog op de markt worden gebracht.

 

 

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Fusilade Max  (12519 N), een middel op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl.

 

De gevraagde wijziging heeft betrekking op de uitvoeringsverordening 788/2011 d.d.
5 augustus 2011 waarbij de werkzame stof fluazifop-P-butyl opgenomen is in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG, overeenkomstig het overgangsrecht.

Het middel Fusilade Max op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl voldoet nu niet aan de in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden, nl. de specifieke bepaling met betrekking tot fluazifop-P-butyl die luidt dat de stof alleen mag worden toegelaten als herbicide op fruitbomen onderaan de stam, eenmaal per jaar.

Op grond hiervan verzoekt de toelatinghouder het toepassingsgebied van de toelating van Fusilade Max aan te passen en te beperken tot alleen de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel op fruitbomen.

 

2.2  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift is het middel Fusilade Max op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 6 juli 2012

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 6 juli 2012 tot wijziging van de toelating van het middel
Fusilade Max, toelatingnummer 12519 N

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Veiligheidstermijn in dagen

Appel

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1

28

Peer

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1

28

Kers (onbedekte teelt)

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1

28

Pruim (onbedekte teelt)

Strokenbehandeling

grasachtige onkruiden

1 – 3 L/ha

1

28

 

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

 

Toepassingsvoorwaarden

 

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

 

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.