Toelatingsnummer 12873 N

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING AMBTSHALVE

 

Ambtshalve wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Tramat 200 EC

 

gelet op artikel 41, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Tramat 200 EC is laatstelijk bij besluit d.d. 23 februari 2007 verlengd tot 28 februari 2013. De toelating van het middel Tramat 200 EC wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen.Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat:vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

ethofumesaat

200 g/l

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Draag geschikte handschoenen tijdens het mengen en laden.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.4.

 


2 DETAILS VAN DE TOELATING EN DE WIJZIGING

 

2.1 Wijziging toelating

De wijziging betreft een verhoging van de dosering in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Tramat 200 ECop basis van de werkzame stof ethofumesaat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 13 februari 2009

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,
dr. J.S.M. Boleij

 

 

 

 

Aan:

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1
3641 RT  MIJDRECHT

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 februari 2009 tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten en in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras.

 

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

 

Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan.

 

Na gebruik in Engels en Italiaans raaigras, het gras niet vervoederen.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

Om terrestrische niet-doelwit planten te beschermen is de toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van een van onderstaande driftreducerende maatregelen en eventueel gerelateerde teeltvrije zone:

-           Verlaagde spuitboomhoogte (30 cm boven het gewas) met 50% driftreducerende doppen + kantdop

-           Sleepdoek spuittechniek

-           Teeltvrije zone van 1,6 meter

-           50% drift reducerende doppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,7 meter

-           75% drift reducerende doppen in combinatie met een teeltvrije zone van 0,6 meter

-           Bespuiting met luchtondersteuning en 50% of 75% drift reducerende doppen en einddop

-           Bespuiting met luchtondersteuning en een teeltvrije zone van 1,0 m.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Tramat 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Tramat 200 EC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid. Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Toepassing in de teelt van suiker-en voederbieten

Tramat 200 EC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam (157 of 160 g/l). Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.


 

Dosering:

-        Vanaf het 2 bladstadium (BBCH 12) van de biet:
        1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam per hectare.

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Tramat 200 EC +
3,5 liter fenmedifam per hectare. Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

-        Vanaf het 4 bladstadium (BBCH 14) van de biet:
        2,5 liter Tramat 200 EC + 5,0 liter fenmedifam per hectare als enkelvoudige behandeling.

 

Mengvoorschriften

Tramat 200 EC toegepast in combinatie met middelen op basis van fenmedifam:

-           Giet 20-50 liter water in de tank

-           Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-           Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-           Voeg Tramat 200 EC toe

-           Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties:

-        Spuit op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten,     stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

-        Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18 °C en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ‘s avonds spuiten.

 

Toepassing in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras

Tramat 200 EC bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras. Het effect op graanopslag is wisselvallig.

 

Tijdstip van toepassen:

Tramat 200 EC kan worden gespoten vanaf het moment dat het raaigras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het raaigras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.

Dosering:

-   7,5 liter per hectare, indien duist en windhalm kleiner zijn dan 3 spruiten

-   10,0 liter per hectare, indien reeds 3-5 spruiten zijn gevormd.

Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

 

Opvolgende gewassen:
Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Tramat 200 EC werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 13 februari 2009 tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

Het betreft een wijziging van de Gebruiksaanwijzing van de toelating van het middel Tramat 200 EC, een middel op basis van de werkzame stofethofumesaat. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten en in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras..

 

Deze toelating is een afgeleide toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2), 10568 N.

 

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor een zelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

 

De toelating van Agrichem Ethofumesaat (2) is bij besluit d.d. 6 februari 2009 gewijzigd.

De wijziging betreft een verhoging van de dosering in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras.

 

Derhalve wordt ook de toelating van Tramat 200 EC gewijzigd.

De dosering in de zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras wordt verhoogd van
1,8 kg/ha naar 2,0 kg/ha.