Toelatingsnummer 12873 N

Tramat 200 EC  

 

12873 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING TOELATING

 

Gelet op het verzoek d.d. 4 maart 2008 (20080211 WGGAG) van

 

Bayer CropScience B.V.

Energieweg 1

3641 RT  MIJDRECHT

 

 

tot wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Staatsblad 2007, 125)  van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ethofumesaat

 

Tramat 200 EC

 

gelet op artikel 41, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Wijziging toelating

De toelating van het middel Tramat 200 EC is laatstelijk bij besluit d.d. 23 februari 2007 verlengd tot 28 februari 2013. De toelating van het middel Tramat 200 EC wordt gewijzigd en is met ingang van datum dezes toegelaten voor de in bijlage I genoemde toepassingen.Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: vloeistof

 

werkzame stof:

gehalte:

ethofumesaat

200 g/l

 

 

 

op verpakkingen die (mede)  bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)         

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): xyleen

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

c.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.2.

 

2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING

 

2.1 Verzoek

Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC 
(12873 N), een middel op basis van de werkzame stof ethofumesaat. Het middel is toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten.

 

De gevraagde wijziging betreft:

Het verwijderen van de restrictiezin van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift:Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 4 maart 2008 ontvangen; op 7 maart zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

2.5  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Tramat 200 EC op basis van de werkzame stof ethofumesaat voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

Wageningen, 14 maart 2008

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,(secretaris/directeur)HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 14 maart 2008 tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten.

 

Ethofumesaat mag slechts om de 3  jaar worden toegepast.

De totale dosering in één seizoen mag niet groter zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare.

 

Toepassing met een luchtvaartuig is niet toegestaan.

 

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.       

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Tramat 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt dit middel een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

 

Toepassingen

 

Suiker- en voederbieten

Tramat 200 EC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met fenmedifam (157 g/l). Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

 

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.

 

Dosering

Vanaf het 2 bladstadium van de biet:

-          1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) tegen alleen tweezaadlobbige onkruiden.

-          1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 liter fenmedifam (157 g/l) + 0,75 liter sethoxydim, voor een gelijktijdige bestrijding van duist en tweezaadlobbige onkruiden.
Spuit op duist met max. 4-6 blaadjes. Deze combinatie niet gebruiken tegen andere grasachtigen.

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Tramat 200 EC + 3,5 ltr fenmedifam (157 g/l). Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

 

Vanaf het 4 bladstadium van de biet

-          2,5 liter Tramat 200 EC + 5 liter fenmedifam (157 g/l) als enkelvoudige behandeling.

 

Mengvoorschriften

Tramat 200 EC toegepast in combinatie met fenmedifam (157 g/l):

-          Giet 20 – 50 liter water in de tank

-          Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking

-          Voeg water tot de helft van de benodigde hoeveelheid

-          Voeg Tramat 200 EC toe

-          Vul verder aan met water

 

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

 

Restricties

Spuit alleen op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten stuifschade, nachtvorst of herbiciden.

Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18ºC en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur ’s nachts spuiten.

 

Opvolgende gewassen

Altijd na Tramat 200 EC goed kerend ploegen alvorens opnieuw in te zaaien of te planten. Bij mislukken van een cultuurgewas waarin Tramat 200 EC werd toegepast, kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: Suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

In de in aanmerking komende volggewassen geen ethofumesaat meer toepassen.HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 14 maart 2008 tot wijziging van de toelating van het middel Tramat 200 EC, toelatingnummer 12873 N

 

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de toelating van het middel Tramat 200 EC, 20080211 WGGAG, een middel o.b.v. ethofumesaat.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten.

 

Op 4 maart 2008 verzoekt de toelatinghouder de restrictiezin Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden” van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift te verwijderen.

 

Het middel Tramat 200 EC is een afgeleide toelating van het middel Agrichem Ethofumesaat (2), 10568 N.

 

Een afgeleide toelating is een toelating voor een bestrijdingsmiddel dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating.

 

De toelating van Agrichem Ethofumesaat (2) is reeds gewijzigd.

Op grond hiervan acht het College het verantwoord de aanvraag tot wijzing van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Tramat 200 EC te honoreren,

 

De restrictiezin “Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden” komt te vervallen.