Toelatingsnummer 9635 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,


Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder i, 2, vijfde lid, 3 en 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 6:18 Algemene wet bestuursrecht,

WIJZIGINGSBESLUIT

Enig artikel

1. Overwegende, dat de toelating voor het middel UCB METAM, verleend op
21 februari 1997, onder toelatingsnummer 9635 N, bij besluit van 29 juni 2000 is beëindigd per 1 juli 2000.

2. Het besluit van 29 juni 2000 wordt bij besluit van datum dezes gewijzigd op gronden
als in bijlage 1 dezes vermeld, in die zin dat voor de periode van 1 juli 2000 tot

1 januari 2001, een aflevertermijn wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 2,

vijfde lid jo. artikel 1, eerste lid, onder i, Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Voor wat betreft de aflevertermijn geldt dit besluit met terugwerkende kracht tot

1 juli 2000.

3. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan op grond van artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 AE ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en bevat tenminste de naam van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden waarop het beroepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van het College. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de afdeling Griffie van het College verstrekt.

Wageningen, 28 juli 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

Aan:

UCB N.V., REG.AFF.AGRO
PANTSERSCHIPSTRAAT 207
B-9000 GENT-WONDELGEM
BELGIË

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

WIJZIGINGSBESLUIT

Bijlage I

behorende bij het besluit tot vaststellen van een aflevertermijn van datum dezes van het middel UCB METAM

Dit wijzigingsbesluit besluit dient tot wijziging van de beslissing op bezwaar d.d. 29 juni 2000 genomen door het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen beslissende op de bezwaarschriften van diverse appellanten tegen het besluit van het Ctb
d.d. 24 september 1999 , waarbij besloten werd de toelating van middelen op basis van metam-natrium te verbieden. Tevens heeft het Ctb een opgebruiktermijn vastgesteld voor deze middelen tot 1 januari 2001.

Alle toelatinghouders hebben tegen de besluiten van het Ctb beroep ingesteld bij het College van beroep voor het bedrijfsleven en tevens hebben zij een voorlopige voorziening aangevraagd bij de President van dat College. Als voornaamste bezwaar kwam naar voren dat de middelen ondanks de opgebruiktermijn niet meer konden worden toegepast aangezien deze middelen veelal worden toegepast door loonwerkers die op hun beurt de middelen weer verkopen c.q. afleveren aan de boeren. De gestelde opgebruiktermijn was daarmee, naar de mening van de toelatinghouders zinledig. Dit probleem was mede ontstaan door de korte tijdspanne tussen het tijdstip van nemen van het besluit en de datum van inwerktreding van het besluit, zijnde één dag.

Tevens zijn bij het Ctb nieuwe aanwijzingen gevonden in de toelatingsdossiers waaruit zou kunnen blijken dat de toelatinghouders in ieder geval tot juli 1999 niet door het Ctb op de hoogte zijn gesteld van de vragen die bij het Ctb zijn gerezen naar aanleiding van de bewuste rapporten uit 1994 en 1996 van het RIVM en TNO zoals uitvoerig aan de orde geweest bij de behandeling ter zitting van de bezwaarschriftencommissie van het Ctb. Niet eerder dan in juli 1999 heeft het secretariaat van het Ctb de toelatinghouders op de hoogte gebracht van de nadere vragen die door toelatinghouders nog beantwoord dienden te worden alvorens er een besluit omtrent toelating op basis van artikel 3 kon worden genomen. Dit alles laat overigens onverlet de vraag of toelatinghouders niet op andere wijze op de hoogte waren, dan wel hadden moeten zijn van de uitkomsten van de rapporten.

Het College overweegt omtrent de twee hierboven weergegeven punten het volgende:

• Het Ctb had de bedoeling met het stellen van een opgebruiktermijn om te bewerkstelligen dat de middelen op basis van metam-natrium door de gebruikers tot het einde van het jaar 2000 gebruikt konden worden. Nu blijkt dat deze opgebruiktermijn zinledig is omdat ook een aflevertermijn noodzakelijk is om het gebruik van de onderhavige middelen tot
1 januari 2001 te kunnen garanderen gaat het Ctb over tot het vaststellen van een dergelijke aflevertermijn tot 1 januari 2001.

• Daarbij houdt het CTB nadrukkelijk rekening met de nieuw aan het licht gekomen feiten, zoals hierboven weergegeven, ten aanzien van het al dan niet op de hoogte zijn van toelatinghouders met de rapporten uit 1994 & 1996 en de conclusies die het Ctb aan de uitkomsten van deze rapporten heeft verbonden, dit nu met zekerheid vast staat dat de toelatinghouders niet eerder dan bij schrijven van 29 juli 1999 op de hoogte zijn gebracht van de nog te leveren gegevens.

Besluit:

• een aflevertermijn vast te stellen voor het onderhavige middel op basis van metam-natrium tot 1 januari 2001.

Wageningen, 28 juli 2000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)