Toelatingsnummer 13316 N

Sluxx  

 

13316 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 VERLENGING WEDERZIJDSE ERKENNING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 17 mei 2011 (20110509 WERGV) van

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

tot verlenging van de wederzijdse erkenning van de toelating in Denemarken voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat

 

Sluxx

 

gelet op artikel 36 en 39 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Verlenging wederzijdse erkenning

1.         De wederzijdse erkenning van het middel Sluxx, welke expireert op 31 oktober 2011 wordt voor de in bijlage I genoemde toepassingen verlengd onder nummer 13316. De verlenging is gelijk aan de verlenging van de toelating in Denemarken.

2.         De toelating geldt tot 31 december 2015.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 

1.4 Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: -

 

werkzame stof:

gehalte:

ijzer(III)fosfaat

29,7 g/kg

 

 

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

 

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

1)    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

§         letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

§         hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

1.      bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het middel Sluxx is toegelaten tot 31 oktober 2011. Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Sluxx (13316 N), een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De verlenging wordt aangevraagd voor de toelating als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

n.v.t.

 

2.3 Karakterisering van het middel

n.v.t.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 17 mei 2011 ontvangen; op 31 augustus 2011 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG VERLENGING

                                         

De toelating van Sluxx betreft een verlenging van de wederzijdse erkenning van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Ferrox in Denemarken.

 

De toelating van het middel Ferrox is in Denemarken verlengd tot 31 december 2015.

 

Aangezien de omstandigheden waaronder de Deens toelating van Ferrox op 2 april 2010 wederzijds is erkend, niet zijn veranderd, kan de beoordeling die daaraan ten grondslag lag ook  worden gebruikt voor het verzoek tot verlenging ervan. Daarmee is voldoende aangetoond dat de aanvraag tot verlenging gehonoreerd kan worden.

 

Op grond hiervan wordt ook de toelating van het middel Sluxx verlengd tot 31 december 2015 .

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 21 oktober 2011

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

dr. D. K. J. Tommel

voorzitter

 

 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 oktober 2011 tot verlenging van de toelating van het middel Sluxx, toelatingnummer 13316 N

 

 

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van naaktslakken.

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

Sluxx is een middel op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. De optredende vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken zich continu op het gewas bevinden kunnen slakkenkorrels onvoldoende werken en is een vroegtijdige behandeling nodig.

 

Toepassingen

 

Ter bestrijding van naaktslakken.

Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand of een granulaatstrooier/kunstmest-strooier.

De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten én er nog steeds slakken worden waargenomen (bij herbehandeling een minimum interval van 7 dagen aanhouden).

Dosering: 7 kg/ha of 0,7 gram per m².