WIJZIGING BESLUIT

 

Op 29 augustus 2013 is van

 

W. NEUDORFF GMBH KG

AN DER MUHLE 3

31860 EMMERTHAL

DUITSLAND

 

een wijzigingsverzoek (20131178 CLP) ontvangen voor de aanpassing van het etiket dat gekoppeld is aan de toelating van het middel

 

Derrex

 

op basis van de werkzame stof(fen) ijzer(III)fosfaat.

 

Op dit verzoek is artikel 45 Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 68 Wgb van toepassing.

 

HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging van de toelating op de volgende wijze:

 

1.      Wijziging van de toelating

 

De toelating wordt gewijzigd door middel van de aanpassing van het etiket op basis van Verordening (EG) 1272/2008.

 

Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar punt 4. van dit besluit. De in dit besluit genoemde bijlage vormt een onlosmakelijk onderdeel van onderhavig besluit.

 

2.      Classificatie en etikettering

 

De classificatie en etikettering is opgenomen in bijlage I en dient volgens voorschrift op de verpakking te worden vermeld.

 

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 voorziet op basis van artikel 29 in een aantal ontheffingen voor stoffen en mengsels in kleine verpakkingen (in het algemeen minder dan 125 ml) of verpakkingen die anderszins moeilijk te etiketteren zijn. De vrijstellingen geven de toelatinghouder de mogelijkheid de gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen, of de pictogrammen die normaal gesproken verplicht zijn op grond van de CLP Verordening, achterwege te laten.

 


3.      Overgangsbepalingen

 

Dit middel dat conform Richtlijn 1999/45/EG is ingedeeld, verpakt en geŽtiketteerd en reeds voor 1 juni 2015 op de markt is gebracht, moet vanaf 1 juni 2017 overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 opnieuw worden geŽtiketteerd of verpakt (artikel 61, lid 4).

 

 

4.      Nadere onderbouwing besluit

 

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 regelt de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese Verordening beschrijft nieuwe regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen.

 

Dit betekent dat uiterlijk op 1 juni 2015 alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten zijn voorzien van de nieuwe indeling. Deze middelen moeten dus een nieuw etiket krijgen en van een dergelijk middel is hiervan sprake.

Dit middel betreft een reeds toegelaten middel. Dit heeft tot gevolg dat het CLP etiket in onderhavig besluit niet inhoudelijk is getoetst aangezien de etikettering al onderdeel is van de bestaande toelating van het middel en de daarbij behorende besluitvorming. Deze beoordeling vindt plaats bij eerstvolgende inhoudelijke wijziging van de toelating.

 

 

 

 

Wageningen, 20 december 2013

 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I Etikettering van het middel Derrex

 

 

Professioneel gebruik

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

 

Pictogram

 

Signaalwoord

 

Gevarenaanduidingen

 

Voorzorgsmaatregelen

SP 1†††††††††††††††††††††† Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401†††††††††††††††† Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Kinderveilige sluiting verplicht

Nee

Voelbare gevaarsaanduiding verplicht

Nee