Toelatingsnummer 10866 N

Focus Plus  

 

10866 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 UITBREIDING TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 18 augustus 2011 (20110756 NLKUGB) van

 

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA  ARNHEM

 

tot uitbreiding van de gebruiksdoeleinden van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof cycloxydim

 

Focus Plus

 

gelet op artikel 51 (EG) nr 1107/2009 en artikel 2.2 Regeling gewasbescherming en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1  Uitbreiding

1.      Het gebruiksgebied van het middel Focus Plus wordt met ingang van datum dezes  uitgebreid met de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van vlinderbloemige groenbemesters, zilverui en picklers en in de onbedekte teelt van druiven voor professioneel gebruik. Voor de gronden waarop dit besluit berust wordt verwezen naar bijlage II bij dit besluit.

2.     De toelating geldt tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

 

1.2  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

1.3  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.

 


1.4 Classificatie en etikettering

Artikel 31 tweede lid (EG) nr 1107/2009 biedt de basis voor het stellen van voorschriften

Concreet betekent dit dat,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat

 

werkzame stof:

gehalte:

cycloxydim

100 g/l

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): nafta, zwaar aromatisch

 

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xn

Schadelijk

 

Waarschuwingszinnen: 

 

R38                 -Irriterend voor de huid.

R41                 -Gevaar voor ernstig oogletsel.

R52/53            -Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                 -Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R67                 -Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

S26                 -Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39c-NL-Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het mengen en laden van het middel.

S61                 -Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

S62                 -Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

 

Specifieke vermeldingen:

 

DPD01            -Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 

  1. a) Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

- het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I

 

- bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.7.

 

b) In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uit maken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

 

De nieuwe etikettering dient bij de eerstvolgende aanmaak op de verpakking te worden aangebracht. Oude verpakkingen mogen worden opgemaakt.

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot uitbreiding van het gebruiksgebied van het middel Focus Plus (10866 N), een middel op basis van de werkzame stof cycloxydim. Het middel is reeds toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen, bieten, peulvruchten, zwenkgras m.u.v. rietzwenkgras (graszaadteelt), winterkoolzaad, boon zonder peul, winterwortel, zaaiui, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, prei (onbedekte teelt), bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vaste planten (onbedekte teelt), snijbloemen (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), en houtige beplantingen. Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. Met onderliggende aanvraag wordt toelating als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van vlinderbloemige groenbemesters, zilverui en picklers en in de onbedekte teelt van druiven voor professioneel gebruik gevraagd.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof cycloxydim is per 1 juni 2011 geplaatst op Annex I van gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG (Richtlijn 2011/4/EC d.d. 20 januari 2011). De stof is goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

2.3 Karakterisering van het middel

Focus Plus is een middel op basis van de actieve stof cycloxydim. Cycloxydim is een herbicide dat behoort tot de cyclohexanedionen. Cycloxydim werkt door middel van de remming van de vetzuursynthese (ACCase). 

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 19 augustus 2011 ontvangen; op 14 september 2011 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 2 maart 2012 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3  RISICOBEOORDELINGEN

 

Het toetsingskader voor de beoordeling van deze aanvraag is conform HTB 0.2 of recenter.

Het is mogelijk dat er voor bepaalde onderdelen getoetst is conform een meer recent toetsingskader.

 

3.1  Fysische en chemische eigenschappen

De identiteit en de fysische en chemische eigenschappen van het middel en de werkzame stof wijzigen niet.

 


3.2  Analysemethoden

De analysemethoden voor de werkzame stoffen en het middel wijzigen niet. Voor de toegelaten toepassingen voldoen de vereiste residuanalysemethoden.

 

3.3  Risico voor de mens

Voor de toegelaten toepassingen, volgens de voorschriften, wordt voor het middel geen onaanvaardbaar risico voor de mens verwacht.

 

3.4  Risico voor het milieu

Voor de toegelaten toepassingen, volgens de voorschriften, wordt voor het middel geen onaanvaardbaar risico voor het milieu verwacht.

 

3.5  Werkzaamheid

Het aspect werkzaamheid (inclusief fytotoxiciteit) is niet beoordeeld conform artikel 51 Verordening (EG) 1107/2009.

 

3.6  Eindconclusie

Bij gebruik volgens het gewijzigde Wettelijk Gebruiksvoorschrift heeft de uitbreiding voor de gevraagde doeleinden van het middel Focus Plus op basis van de werkzame stof cycloxydim geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu.

 

4 Respijtperiode (Aflever- en/of opgebruiktermijn) 

 

Aangezien het een uitbreiding betreft is een respijtperiode niet van toepassing. Oude verpakkingen mogen dan ook worden opgemaakt.

 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 4 februari 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitterHET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 februari 2013 tot uitbreiding van de toelating van het middel Focus Plus,
toelatingnummer 10866 N

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

Toepassings-

gebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering  (middel) per toepas-sing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veilig-
heids-
termijn in
dagen

Aardappelen

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

56

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Bieten

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

-

kweek1

6 l/ha

6l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Peulvruchten

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

56

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Zwenkgras m.u.v. rietzwenkgras

(graszaadteelt)

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per 12 maanden

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Winterkoolzaad

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Boon zonder peul

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

28

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Winterwortel

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

42

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Zaaiui, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

21

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Prei (onbedekte teelt)

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

42

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)

tussen of over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per 12 maanden

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Vaste planten (onbedekte teelt)

tussen of over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per 12 maanden

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Snijbloemen (onbedekte teelt)

tussen of over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)

tussen of over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

Houtige beplantingen

tussen of over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per 12 maanden

-

-

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

-

1 kweek (Elymus repens)

 

Het gebruik in de teelt van vlinderbloemige groenbemesters, zilveruien, picklers en druif is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Toepassings-

gebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering  (middel) per toepassing

Maximaal aantal behandelingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheid-
termijn
in dagen

Vlinderbloe-mige groenbemesters

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

6 l/ha per teeltcyclus

-

 

-

 

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

 

4 l/ha

4 l/ha

Zilverui en picklers

over het gewas

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha

6 l/ha

1

8 l/ha per teeltcyclus

-

28

kweek1

6 l/ha

6 l/ha

1

-

4 l/ha

4 l/ha

2

14

Druif (onbedekte teelt)

Pleksgewijs

grasachtige onkruiden

1-6 l/ha
(0,1-0,6 ml/m2)

0,6 l/ha2

1

0,6 l/ha per 12 maanden2

-

42

kweek1

6 l/ha
(0,6 ml/m2)

0,6 l/ha2

1

-

1 kweek (Elymus repens)

2 Dit is de totale dosis die per ha toegepast mag worden.

 

Toepassingsvoorwaarden

 

Het is niet toegestaan dit middel handmatig te spuiten.

 

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen.

 

Het is niet toegestaan om in de periode van 1 september tot 1 maart een dosering van meer dan 3 liter per hectare
Focus Plus toe te passen.


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

BIJLAGE II bij het besluit d.d. 1 februari 2013 tot uitbreiding van de toelating van het middel Focus Plus, toelatingnummer 10866 N

 

 

Contents                                                                                                                             Page

           

1          Identity of the plant protection product                                                                 6

2          Physical and chemical properties                                                                           6

3          Methods of analysis                                                                                                              6

4          Mammalian toxicology                                                                                               7

5          Residues                                                                                                                     7

6          Environmental fate and behaviour                                                                       12

7          Ecotoxicology                                                                                                           43

8          Efficacy                                                                                                                      59

9          Conclusion                                                                                                               59

10        Classification and labelling                                                                                    59

 

Appendix 1    Table of authorised uses

Appendix 2    Reference List        

 


 

1. Identity of the plant protection product

 

1.1       Applicant

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA Arnhem

The Netherlands

 

1.2       Identity of the active substance

Common name

Cycloxydim

Name in Dutch

Cycloxydim

Chemical name

(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-

[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one

CAS no

101205-02-1

EC no

405-230-9

 

The active substance was included in Annex I of Directive 91/414/EEC on June 1st, 2011. From 14 June 2011 forward, according to Reg. (EU) No 540/2011 the substance is approved under Reg. (EC) No 1107/2009, repealing Directive 91/414/EEC.

 

1.3       Identity of the plant protection product

Name

Formulation type

EC

Content active substance

100 g/L pure cycloxydim

 

1.4       Function

Herbicide.

 

1.5       Uses applied for

See GAP (Appendix I).

In a final stage, the applicant requested to only allow spotwise treatment in grape, prescribing a maximum dose rate of 0.6 L/ha; equivalent to 0.06 kg a.s./ha. Only where relevant for the risk assessment, updates were made. Only the uses given in the legal instructions for use and GAP table are authorized.

 

1.6       Background to the application

It concerns a simplified extension of the authorization with minor uses. 

 

1.7       Packaging details

Packaging details do not change.

 

 

2.            Physical and chemical properties

 

The physical and chemical properties of the active substance and the formulation do not change.

 

 

3.            Methods of analysis

 

3.1  Analytical methods in technical material and plant protection product

The analytical methods for the technical material and the plant protection product do not change.

 

3.2  Residue analytical methods

The proposed extension for use involves application on crops that can be extrapolated from the current authorisation based on their crop group (matrix) and their MRL.

 

The existing authorisation already included crops intended for food/feed for livestock. Re-evaluation is therefore not required. Grapes (water, MRL 0.5 mg/kg) and silver skin onions and picklers (water, MRL 1 mg/kg) can be extrapolated from carrots (water, MRL 0.5 mg/kg).

Leguminous fodder crops (dry, MRL 2 mg/kg) can be extrapolated from dry harvested beans (dry, MRL 2 mg/kg).

 

Therefore, the proposed extension remains within the existing risk envelope for the section residue analytical methods for food/feed of plant and animal origin.

 

The residue analytical methods for air, soil and water were accepted during the assessment which led to the original authorization of Focus Plus. This simplified extension does not give rise to re-assess these residue analytical methods.

 

3.3       Conclusion

The extension for use is within the risk envelope for the section residue analytical methods. Re-evaluation is therefore not required.

 

3.4       Physical-chemical classification and labelling

 

Proposal for the classification and labelling of the formulation concerning physical chemical properties

 

Classification and labelling of the formulation does not change.

 

 

4.            Mammalian toxicology

 

The intended uses and application methods in leguminous fodder crops, grapes, silver skin onion and picklers are identical to or less critical than the already authorised uses, when a restriction that manual spraying is not allowed is added to the label. It can be concluded that the risk for the operator, worker and bystander is therefore lower than or equal to the risk calculated for the already authorised uses.

 

In the legal instructions for use the following has to be stated:

Het is niet toegestaan dit middel handmatig te spuiten.

 

Proposal for the classification and labelling of the formulation concerning health

 

Classification and labelling of the formulation does not change.

 

 

5.            Residues

 

List of Endpoints

 

The List of Endpoints presented below is obtained from the Draft Assessment Report prepared by RMS Germany (November 2006). The List of Endpoints presented in the residue section of the EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cycloxydim (EFSA Journal 2010; 8(7):1669) is similar and had no effect on the assessment.

 

Metabolism in plants (Annex IIA, point 6.1 and 6.7, Annex IIIA, point 8.1 and 8.6)

Plant groups covered 

root vegetables           (sugar beet)

pulses and oilseed     (soy bean)

cereals                       (tolerant maize)

Rotational crops  

lettuce, white radish, wheat

Metabolism in rotational crops similar to metabolism in primary crops

yes, all metabolites are covered by the residue definition

Processed commodities

peas, potatoes, oilseed rape

Residue pattern in processed commodities similar to residue pattern in raw commodities

Cycloxydim almost totally degraded to BH517-T2S and BH517-T2SO under standard hydrolysis conditions but all occurring metabolites covered by the residue definition

 

Plant residue definition for monitoring 

Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim (Provisional, pending analytical method validation)

 

Plant residue definition for risk assessment 

Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim

 

Conversion factor (monitoring to risk assessment) 

not applicable

 

Metabolism in live stock (Annex IIA, point 6.2 and 6.7, Annex IIIA, point 8.1 and 8.6)

Animals covered 

lactating goat, laying hen

Time needed to reach a plateau concentration in milk and eggs

metabolism studies:
Performed with cycloxydim, BH 517-TSO and BH 517-5-OH-TSO as regarded representative of hydroxylated and non-hydroxylated metabolites in plants. Milk: cycloxydim, BH 517-TSO, BH 517-5-OH-TSO: 1-2 days Eggs: BH 517-TSO, BH 517-5-OH-TSO: 2-3 days cycloxydim concentration increased within administration time (10 days)

feeding studies:

Milk: 1 day

Eggs: 3 days

Animal residue definition for monitoring 

Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) andr 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim (Provisional, pending analytical method validation).

Animal residue definition for risk assessment 

Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim.

Conversion factor (monitoring to risk assessment) 

not applicable

Metabolism in rat and ruminant similar (yes/no) 

yes

Fat soluble residue (yes/no) 

No (log Pow cycloxydim >3, but parent no longer present in plants and no metabolite accumulation seen in fat)

 

Residues in succeeding crops (Annex IIA, point 6.6, Annex IIIA, point 8.5)

Rotational crop study using radiolabelled material; field tests

lettuce, white radish, wheat:
the concentration of TRR were relatively low and no residues of cycloxydim and its metabolites above the LOQ are expected

 

Stability of residues (Annex IIA, point 6 introduction, Annex IIIA, point 8 introduction)

 

BH517-TSO, BH517-T2SO2 and BH517-5-OH-TSO2 stable up to 2 years in sugar beet, rapeseed and pineapple. Cycloxydim and BH517-5-OH-TSO2 up tu 2 years in maize, oilseed, pea and strawberry (but common moities method used)

 

Residues form live stock feeding studies (Annex IIA, point 6.4, Annex IIIA, point 8.3)

Intakes by life stock ³ 0.1 mg/kg diet/day:

Ruminant:
yes

Poultry:
 yes

Pig:
 yes

Expected intakes by livestock ³ 0.1 mg/kg diet (dry weight basis) (yes/no - If yes, specify the level)

6.20/8.60 mg/kg dw (dairy/beef cattle)

5,979

9.612

Potential for accumulation (yes/no):

no

no

no

Metabolism studies indicate potential level of residues ≥ 0.01 mg/kg in edible tissues (yes/no)

yes

yes

 

 

Feeding studies (Specify the feeding rate in cattle and poultry studies considered as relevant)* Residue levels in matrices : Expected levels (mg/kg) at 1N dose rate

Muscle  

0.013 (beef)

<LOQ***

0.023

Liver 

0.058 (beef)

<LOQ

0.066

Kidney 

0.102 (beef)

<LOQ

0.116

Fat 

0.020 (beef)

<LOQ

0.023

Milk 

0.006

 

 

Eggs 

 

0.01

 

* Feeding rates in the feeding study for ruminant were: 5.1 mg/kg, 15.2 mg/kg and 50.2 mg/kg. The feeding rate considered as relevant was extrapolated.
Feeding rates in the feeding study for poultry were: 2.5 mg/kg, 7.5 mg/kg and 23.2 mg/kg. The feeding rate considered as relevant was extrapolated.
Residue levels for pig were extrapolated from ruminants.

** Residues in poultry expressed as sum BH517-TSO + BH517-5-OH-TS + BH517-5-OH-TSO (not analysed according to the proposed residue definition, using the common moieties method L0105/01). Therefore residue levels may be underestimated. However the study was considered sufficient to propose an MRL for poultry products at the LOQ of 0.02 mg/kg

*** LOQ = 0.03 mg/kg

 

Processing factors (Annex IIA, point 6.5, Annex IIIA, point 8.4)

Crop/processed crop

Number of studies

Transfer factor

%Transference *

potatoes, washed

1 (4 trials)

1.000

55-100

 

potatoes, peeled

1 (4 trials)

1.300

25-130

 

potatoes, boiled

1 (4 trials)

1.450

78-148

 

potatoes, steamed

1 (4 trials)

1.025

81-130

 

French fries

1 (4 trials)

1.325

32-55

 

peas, washed

2 (8 trials)

0.991

88-112

 

peas, cooked

2 (8 trials)

0.615

39-85

 

peas, canned

2 (8 trials)

0.183

26-35

 

rape, press cake

1 (4 trials)

1.360

**

 

rape, meal

2 (6 trials)

1.597

68-111

 

rape, crude oil

2 (6 trials)

0.145

4-7

 

rape, refined oil

1 (4 trials)

0.048

**

 

*        Calculated on the basis of distribution in the different portions, parts or products as determined through balance studies

**      not calculated

 

Comments on/additions to List of Endpoints

No comments.

 

5.1       Summary of residue data

The following assessment is based on the DAR and the national evaluation of residue trials with grape and onions 20120756-sava-res-V01 dd. 20.02.2012.

 

5.1.1    Metabolism in plants

See List of Endpoints.

 

5.1.2    Metabolism in livestock

See List of Endpoints.

 

5.1.3    Residue definition (plant and animal)

See List of Endpoints.

 

5.1.4    Stability of residues

See List of Endpoints.

 

5.1.5        Supervised residue trials

Grape (cGAP-NL: 1x600 g as/ha, BBHC 12-75 en >99, PHI 42d)

Eight residue trials with grape performed in Northern Europe were submitted performed with one application of 500 g as/ha. Samples were stored for maximal 14m which is within the 2y period for which residues were proved stable (List of Endpoints).

 

In all trials, the residue was determined according to the residue definition: cycloxydim parent, all metabolites which can be oxidised to 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2, BH 517-1) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2, BH 517-2).

Residues were <0.09-0.18 mg/kg. The residue levels selected for MRL setting and risk assessment are presented in table R1.

 

Silverskin onions and picklers (cGAP-NL: 1x600 g as/ha, BBHC 12-39 (development of leaves, before development of bulb)

Four acceptable trials have been performed with spring onions with total 708-775 g as/ha.

Samples were stored for maximal 22m which is which is within the 2y period for which residues were proved stable (List of Endpoints).

 

In all  trials, the residue was determined according to the residue definition: cycloxydim parent, all metabolites which can be oxidised to 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2, BH 517-1) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-OH-TGSO2, BH 517-2).

Residues were determined in bulbs and stems separately. Residues in bulbs from spring onions can be extrapolated to silverskin onions and picklers.

Residues in bulbs were <0.09 mg/kg. The residue levels selected for MRL setting and risk assessment are presented in table R1.

 

Leguminous fodder crops (cGAP-NL: 1x600 g as/ha, BBHC 12-61 (before beginning of flowering)

Leguminous crops will be used as fodder crop for livestock. Residue trials have been evaluated in the DAR with a dose level of 1x600 g as/ha. Residue levels in dry pulses are available in the DAR and have been included in the MRL assessment for animal products in the DAR.

 

Table R1: Selected residue levels from trials with cycloxydim

Crop

Residue levels selected for MRL setting (mg/kg)

STMR

(mg/kg)

HR

(mg/kg)

grape

<0.09; <0.09; <0.09; <0.09; 0.12; 0.13; 0.18; 0.18

0.09

0.18

Spring onions (bulb)

4x<0.07 mg/kg

0.07

0.07

 

5.1.6    Residues in succeeding crops

See List of Endpoints.

 

5.1.7    Residues from livestock feeding studies

Incidentally some parts of manure crops (e.g. lupine seed) might be fed to livestock. The use on dry harvested beans and peas, however, has already been authorised by Focus Plus. The additional exposure for livestock therefore has been taken into account.

 

5.1.8    Processing factors

See List of Endpoints.

 

5.1.9    Calculation of the ADI and the ARfD

Calculation of the ADI

The ADI is based on the NOAEL of 7 mg/kg bw/d in the 24m rat and 18m oral months studies. Application of a safety factor for inter- and intraspecies differences of 100 results in an ADI of 0.07 mg/kg bw/day (see the List of Endpoints for mammalian toxicology).

 

Calculation of the ARfD

The ARfD is based on the NOAEL of 200 mg/kg bw/d in the rabbit and rat developmental studies. Application of a safety factor for inter- and intraspecies differences of 100 results in an ARfD of 2 mg/kg bw/day (see the List of Endpoints for mammalian toxicology).

 

5.2       Maximum Residue Levels

Temporary EU-MRLs are present in Annex IIIa of Regulation (EC) 396/2005. The MRL of 0.5 mg/kg for grape and 1 mg/kg for onions (bulb) cover the intended use of Focus Plus with 1 application of 600 g as/ha.

 

The product complies with the MRL Directives. Notification of MRLs is not necessary.

 

5.3       Consumer risk assessment

Risk assessment for chronic exposure through diet

A calculation of the Theoretical Maximum Daily Intake (TMDI) was carried out using EFSA PRIMo rev. 2.0, containing all available Member State diets, and temporary EU-MRLs. The maximum TMDI is 41% of the ADI for the UK toddlers. The TMDI is 18% and 37% of the ADI for the Dutch general population and Dutch children ages 1-6, respectively.

 

Risk assessment for acute exposure through diet

A calculation of the Estimated Short Term Intake (ESTI) was carried out using EFSA PRIMo rev. 2.0 and the temporary EU-MRLs for grapes and onions. The highest percentage of the ESTI is 2 % of the ARfD for onions for the Dutch children ages 1-6 and, 0.8% for grape juice for the DE children and 0.6% for wine for the UK adults. ESTI values for the other commodities in all other consumer diets are all lower.

 

Conclusion

Based on the assessment for residues, no risk for the consumer due to the exposure to cycloxydim is expected.

 

5.4              Data requirements

No data requirements were identified.

 

 

6.                  Environmental fate and behaviour

 

The following aspects of environmental fate and behaviour are included in the application for simplified extension. The risk of the use applied for must be comparable to (meaning equal to or lower than) the risk of the already authorised use. An overview of the points of interest per environmental aspect is given in Table M.1.

 

Table M.1 Overview of risks of points of interest of the [new use], compared to the already allowed use in [authorized use]

Environmental aspect

Point of interest

Equal or lower risk

Argumentation

 

Persistence and emission to soil

Dose rate

Y

Equal

 

Frequency

Y

Equal

 

Fraction on soil

N

Interception lower for onions (representative crop for silverskin onions and picklers) than beets

 

Interval

Y

Equal

 

Remarks

 

Leaching to groundwater

Dose rate

Y

Equal

 

Frequency

Y

Equal

 

Fraction on soil

N

Interception lower for onions (replacement for silverskin onions and picklers) than beets

 

Time of application

N

No autumn applications are allowed (25D decision, 2007), autumn application should be reassessed.

 

Interval

Y

Equal

 

Restriction sentences

 

 

 

Remarks

 

Emission to surface water and sediment and STP

Dose rate

Y

Equal

 

Emission (drift%)

Y/N

Drift equal to beets

 

Time of application

Y

Similar application time; spring is worst-case

 

Interval

Y

Equal

 

Frequency

Y

Equal

 

Remarks

 

Drinking water

Substance > 3 years in NL,  no problem substance for drinking water

Y

 

No problem for drinking water

 

Remarks

 

Groundwater and surface water monitoring data

 No data available

 

Conclusion for environmental aspects persistence in soil and leaching to groundwater, emission to surface water and sediment ,drinking water criterion and monitoring data

The new uses of Focus Plus applied for in grapes and silver skin onions do not have an equal or lower risk for persistence in soil and leaching to groundwater as the already authorised uses. The drinking water criterion is met. The available and most recent monitoring data in groundwater and surface water have been reviewed and have no consequences for the proposed uses.

 

The risk of the uses applied for is not included in the risk envelope for the aspects persistence, PECsoil, leaching and surface water. For these aspects a separate risk assessment is required. For these aspects a risk assessment is given below and based on the List of Endpoints published by ESFA 2010; 8(7):1669 (dated 8 July 2010).

 

List of Endpoints Fate/behaviour

 

Fate and Behaviour in the Environment

 

Route of degradation (aerobic) in soil (Annex IIA, point 7.1.1.1.1)

Mineralization after 100 days ‡

 

36.2-59.3 % after 90 -119 d, [cyclohexenone-4(6)- 14C]-label (n=6)

Non-extractable residues after 100 days ‡

 

14.3-38.8 % after 90-119 d, [cyclohexenone-4(6)- 14C]-label (n=6)

Metabolites requiring further consideration ‡
- name and/or code, % of applied (range and maximum)

major

BH 517-TSO: max. 57.0-90.4 at 0-1 d (n=3)

minor, but relevant for groundwater assessment

BH 517-TSO2: max. 4.5-9.5 % at 7-14 d (n=3)

BH 517-T2SO: max. 5.3-8.1 % at 14-30 d (n=3)

BH 517-T2SO2: max. 9.9 % at 90 d (n=1)

 

A data gap was identified for the identification/characterisation of unknown radioactivity formed above 5% AR in successive sampling points in one soil incubation.

 

Route of degradation in soil - Supplemental studies (Annex IIA, point 7.1.1.1.2)

Anaerobic degradation ‡

Mineralization after 100 days

 

0.78 % after 120 d, [cyclohexenone-4(6)- 14C]-label (n=1)

Sterile conditions: not applicable, no degradation observed

Non-extractable residues after 100 days

 

9.7 % after 120 d, [cyclohexenone-4(6)- 14C]-label (n=1)

Metabolites that may require further consideration for risk assessment - name and/or code, % of applied (range and maximum)

Major (> 10 %)
BH 517-TSO: max. 42.4 at 30 d (n = 1)

Minor (> 5 %)
BH 517-T2S: max. 5.7 % at 120 d (n = 1)
BH 517-T1SO: 8.4 % at 60 d (n = 1)

Minor (< 5 %)
BH 517-T2SO: 4.2 % at 90 d (n = 1)

Soil photolysis ‡

Metabolites that may require further consideration for risk assessment - name and/or code, % of applied (range and maximum)

Mineralization: no mineralization during incubation time of 8 hours (dark control: no volatiles detected)

Non-extracted residues: 14.9 % AT at 8 hours (dark control 8.2 % AR at 8 hours)

Metabolites:
BH 517-TSO/BH 517-T2SO: max. 81.4 % AR after 8 h
BH 517-TSO2/BH 517-T2SO2: max. 8.2 % AR after 3 h
BH 517-T1S: 1.9 % AR after 2 h
BH 517-T2S: 5.3  % AR after 2 h

 

Rate of degradation in soil (Annex IIA, point 7.1.1.2, Annex IIIA, point 9.1.1)

Laboratory studies ‡

Cycloxydim1

Aerobic conditions

Soil type

OC %

pH

t. oC / % MWHC

DegT50 / DegT90
(d)

DegT50 (d)
20
°C pF2/10kPa

Chi2 error [%]

Method of calculation

Loamy sand

3.5

6.1 (uk)

22 °C / 40 % MWHC

0.4 / 1.3b

0.4b

2.8b

SFO (FOMC DegT90 / 3.32)

Loamy sand

0.52

6.7 (uk)

22 °C / 40 % MWHC

2.6 / 8.6b

ncc

2.8b

SFO

Loam

1.54

7.2 (uk)

22 °C / 40 % MWHC

< 1 / na

ncc

-

SFO (only 3 values available)

Sandy loam

1.63

7.2 (Ca)

20 °C / 40 % MWHC

< 1 / na

< 1

-

SFO (MCM) (only 2 values available)

Sandy loam

1.24

6.5 (Ca)

20 °C / 40 % MWHC

< 1 / na

< 1

-

SFO (MCM) (only 1 values available)

Loamy sand

1.96

5.4 (Ca)

20 °C / 40 % MWHC

0.2 / 0.5

0.2

5.8

SFO (MCM)

Geometric mean

 

 

nc (1.0)d

 

 

na denotes not applicable

a sum of E and Z isomers

b calculated by the RMS

c no moisture data available

d DegT50 of 1 day used for modelling for numeric reasons

 

 

BH 517-TSOa

Aerobic conditions

 

Soil type

 

OC %

pH
(Ca)

t. oC / % MWHC

DegT50 / DegT90
(d)

DegT50 (d)
20
°C and pF2/
10kPa

f.f.
(from parent)

Chi2 error [%]

Method of calculation

 

Sandy loam

1.63

7.2

20 °C / 40 % MWHC

10.6 / 35.2

9.5

0.904

9.2

SFO (MCMb)

 

Sandy loam

1.24

6.5

20 °C / 40 % MWHC

10.1 / 33.5

8.0

0.979

7.0

SFO (MCMb)

 

Loamy sand

1.96

5.4

20 °C / 40 % MWHC

9.3 / 30.9

9.3

0.660

15.0

SFO (MCMb)

Geometric mean

10.0 / 33.2

8.9c

-

-

-

 

Arithmetic mean

- / -

-

0.848c

-

-

 

a sum of E and Z isomer
b Multicompartment modelling (all SFO)

cfor modelling purposes higher tier DT50 values from field studies are available. The f.f. was set to 1 for conservative reasons.

 

BH 517-TSO2a

Aerobic conditions

Soil type

OC %

pH (Ca
Cl2)

t. oC / % MWHC

DT50 / DT90
(d)

DT50 (d)
20
°C and
pF2 / 10kPa

f.f.
(from TSO)

Chi2 error [%]

Method of calculation

Sandy loam

1.63

7.2

20 °C / 40 % MWHC

12.6 / 41.8

11.3

0.262

12.4

SFO (MCMb)

Sandy loam

1.24

6.5

20 °C / 40 % MWHC

10.8 / 35.9

8.5

0.193

32.9

SFO (MCMb)

Loamy sand

1.96

5.4

20 °C / 40 % MWHC

8.8 / 29.2

8.8

0.197

35.1

SFO (MCMb)

Sand

0.82

5.9

20 °C / 40 % MWHC

25.2 / 83.7

25.2

na

6.0

SFO

Loamy sand

2.47

5.4

20 °C / 40 % MWHC

5.8 / 19.3

5.8

na

9.4

SFO

Loam

2.84

7.1

20 °C / 40 % MWHC

29.6/98.3c

22.4

na

7.6

 

SFO (FOMC DT90 / 3.32)

Sandy loam

1.73

7.1

20 °C / 40 % MWHC

7.4 / 24.5

6.8

na

9.7

SFO

Sandy loam

2.72

7.2

20 °C / 40 % MWHC

13.3 / 44.2

11.2

na

5.8

SFO

Loamy sand

0.60

6.1

20 °C / 40 % MWHC

8.6 / 28.7

8.2

na

8.8

SFO

Geometric mean

11.8 / 39.1

10.6d

-

-

-

Arithmetic mean

- / -

 

0.217

-

-

a sum of E and Z isomer

b Multicompartment modelling (all SFO)

c FOMC best fit kinetics (RMS assessment)

d for modelling purposes higher tier DT50 values from field studies are available

 

 

BH 517-T2SO

Aerobic conditions

 

Soil type

 

OC %

pH
(Ca)

t. oC / % MWHC

DegT50 / DegT90
(d)

DegT50 (d)
20
°C and pF2/
10kPa

f.f.
(from BH 517-TSO)

Chi2 error [%]

Method of calculation

 

Sandy loam

1.63

7.2

20 °C / 40 % MWHC

19.6 / 65.1

14.2

0.139

60.0

SFOa (MCMb)

 

Sandy loam

1.24

6.5

20 °C / 40 % MWHC

17.9 / 59.4

17.9

0.214

36.3

SFOa (MCMb)

 

Loamy sand

1.96

5.4

20 °C / 40 % MWHC

292 / 969

292

0.141

17.6

SFO (MCMb)

Geometric mean

46.8 / 155

41.8

-

-

-

 

Arithmetic mean

- / -

-

0.165

-

-

 

a SFO starting from maximum occurrence in case of  DegT50 and multicompartment modelling (all SFO) in case of formation fraction (f.f.)
b Multicompartment model (all SFO)

 

BH 517-T2SO2

Aerobic conditions

 

Soil type

 

OC %

pH
(Ca)

t. oC / % MWHC

DegT50 / DegT90
(d)

DegT50 (d)
20
°C and pF2/
10kPa

f.f.
(from BH 517-TSO2/BH 517-T2SO)

Chi2 error [%]

Method of calculation

 

Loamy sand

1.96

5.4

20 °C / 40 % MWHC

na

na

1.00/0.934

na

SFO (MCM)

 

Sandy loam

1.5

7.3

20 °C / 40 % MWHC

21.2 / 70.4

19.1

na

4.8

SFO

 

Loam

2.6

7.2

20 °C / 40 % MWHC

25.0 / 83.0

19.4

na

3.0

SFO

 

Loamy sand

1.3

5.3

20 °C / 40 % MWHC

118 / 392

118

na

2.9

SFO

Geometric mean

39.7 / 132

35.2

-

-

-

 

Arithmetic mean

- / -

-

0.33a

-

-

 

a Metabolite was found in 1 out of 3 soils, therefore the f.f. was set to 0 for the soils where the metabolite was not determined and the ff was set to 1 for the soil where it was found as conservative assumption

 

Field studies ‡

BH 517-TSO

Aerobic conditions

Soil type (crop)

Location

pH
(Ca)

Depth (cm)

Actuala

Normalized

Method of calculation

DegT50
(d)
actual

DegT90
(d)
actual

Chi2 error [%]

DegT50 (d)
norm.

Chi2 error [%]

Silty sand (none)

UK

6.9

0 – 90

13.8

46.0

14.3

3.8

13.3

SFO / SFO

Sand (none)

DK

6.4

0 – 90

1.4

4.5

4.2

0.4

4.5

SFO / SFO

Silty sand (none)

DE (East)

5.7

0 – 90

4.8

15.9

6.7

1.6

8.3

HSb

Sandy silt (none)

DE (West)

6.4

0 – 90

3.4

11.3

9.8

1.2

9.6

SFO / SFO

Sandy silt (none)

F (South)

7.4

0 – 90

4.1

13.6

4.2

2.6

7.2

SFO / SFO

Sand (none)

ES

7.1

0 – 90

10.1

33.4

10.6

3.3

10.6

SFO / SFO

Geometric mean

4.9

16.0

-

1.7

-

-

a Calculated by the RMS
b
Second phase (k2) considered only for conservative reasons

 

Field studies ‡

BH 517-TSO2

Aerobic conditions

Soil type (crop)

Location

pH
(Ca)

Depth (cm)

Actuala

Normalized

Method of calculationd

DegT50
(d)
actual

DegT90
(d)
actual

Chi2 error [%]

DegT50 (d)
norm.

Chi2 error [%]

Silty sand (none)

UK

6.9

0 – 90

9.5

31.7

24.5

4.6

22.8

HSb

Sand (none)

DK

6.4

0 – 90

0.8

2.8

11.3

2.7

6.4

HSb

Silty sand (none)

DE (East)

5.7

0 – 90

2.3c

7.6

6.7

1.7

17.2

FOMC / HSb

Sandy silt (none)

DE (West)

6.4

0 – 90

4.6

15.3

11.0

1.5

10.0

SFO / SFO

Sandy silt (none)

F (South)

7.4

0 – 90

3.9

12.9

4.5

2.5

5.1

SFO / SFO

Sand (none)

ES

7.1

0 – 90

8.8

29.1

12.8

2.9

12.3

SFO / SFO

Geometric mean

3.8e

12.5e

-

2.5

-

-

a Calculated by the RMS
b
Second phase (k2) considered only for conservative reasons

c FOMC-DT90 devided by 3.32
d Actual / Normalized

eaddresses point A 4(3) of reporting table of AR

 

pH dependence ‡
(yes / no) (if yes type of dependence)

no

Soil accumulation and plateau concentration ‡

 

Not required

 

Laboratory studies ‡

Cycloxydim1

Anaerobic conditions

Soil type

OC %

pH

t. oC / % MWHC

DT50 / DT90 (d)

DT50 (d)

20 °C pF2/10kPa

St.

(r2)

Method of calculation

Loamy sand

 

0.7

6.3

20±2 oC/40 % MWHC

51 /170

-

0.98

Best fit

Geometric mean/median

 

-

 

 

 

1 sum of E and Z isomer was used for calculation purposes

 

BH 517-TSO1

Anaerobic conditions

Soil type

 

OC %

pH

t. oC / % MWHC

DT50/ DT90
(d)

DT50 (d)

20°C pF2/10kPa

St.

(r2)

Method of calculation

Loamy sand

 

0.7

6.3

20±2 oC/40 % MWHC

67/221

-

0.98

SFO

Geometric mean/median

 

-

-

 

 

1 sum of E and Z isomer was used for calculation purposes

 

Cycloxydim1

Photolysis

Soil type

OC %

pH

t. oC / % MWHC

DT50 (h)*

DT50 (d)

20 °C pF2/10kPa

St.

(r2)

Method of calculation

Loamy sand

 

2.56

6.2

30±5 oC/40 % MWHC

1/3.3

-

0.958

SFO

Geometric mean/median

 

-

 

 

 

1 sum of E and Z isomer was used for calculation purposes

* re-calculated by the RMS

 

Soil adsorption/desorption (Annex IIA, point 7.1.2)

Cycloxydim1

Soil Type

OC %

Soil pH

Kd (mL/g)

Koc

(mL/g)

Kf

(mL/g)

Kfoc

(mL/g)

1/n

Sand

0.31

6.0

0.57

183

-

-

-

Loamy sand

2.76

6.2

0.73

26

-

-

-

Sandy loam

0.84

6.0

0.19

22

-

-

-

Loam

0.58

7.3

0.03

5

-

-

-

Arithmetic mean

59

 

 

1.0b

pH dependence, Yes or No

No

a sum of E and Z isomer

b PRAPeR 32 agreed default values for linear adsorption (kd values available only)

 

BH 517-TSOa

Soil Type
(in order of increasing pH)

OC %

Soil pH (CaCl2)

Kd
(mL/g)

Koc
(mL/g)

Kf
(mL/g)

Kfoc
(mL/g)

1/n

Sand

0.7

5.4

-

-

0.628

85

0.73

Sandy loam

1.0

5.9

-

-

1.67

176

0.68

Loamy sand

2.7

6.0

-

-

-b

-b

-b

Sandy loam

3.1

7.0

-

-

-c

-c

-c

Sandy loam

1.1

7.3