Toelatingsnummer 12228 N

     

 

Pyramin DF

 

12228 N

 

 

 

 

 

 

 

Het College voor de Toelating

van Bestrijdingsmiddelen,

 

gelet op artikel 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

 

BESLUIT

Enig artikel

 

Het besluit tot toelating van het middel Pyramin DF onder nr. 12228 N d.d 2 november 2001, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 april 2002 wordt op gronden als in bijlage II dezes vermeld, met ingang van heden gewijzigd als volgt:

 

Aan het gestelde onder IV.2. wordt toegevoegd: e. bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

 

De bijlage 1 bij bovengenoemd besluit wordt vervangen door bijlage 1 dezes.

 

Niet conform dit wijzigingsbesluit aangepaste verpakkingen mogen voor de periode van
26 april 2002 tot 1 november 2003 nog worden gebruikt en ten behoeve van het gebruiken voorhanden of in voorraad worden gehouden.

 

Niet conform dit besluit aangepaste verpakkingen mogen voor de periode van 26 april 2002 tot 1 mei 2003 nog worden verkocht, te koop of te ruil worden aangeboden, ter beschikking gesteld worden, geschonken alsmede uitgedeeld worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

 

Wageningen, 26 april 2002

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(voorzitter)

Aan:

BASF NEDERLAND B.V.

Kadestraat 1
6811 CA ARNHEM


 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel Pyramin DF,

toelatingsnummer 12228 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

a.    suikerbieten, voederbieten, zaadbieten en pootbieten;

b.    zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten;

c.    kroten;

d.    bloembolgewassen;

e.    boomkwekerijgewassen.

 

Op bieten- en krotenpercelen die grenzen aan watergangen is gebruik uitsluitend toegestaan indien gespoten wordt met een spuitdop van de driftreductieklasse van minimaal 90 dan wel met een rijenspuit. Indien op deze percelen het middel uitsluitend na opkomst wordt toegepast, is gebruik toegestaan met driftarme doppen conform het lozingsbesluit.

 

Op bloembollen- en uienpercelen die grenzen aan watergangen is gebruik uitsluitend toegestaan indien gespoten wordt met een spuitdop van de driftreductieklasse van minimaal 75.

 

Op boomkwekerijenpercelen die grenzen aan watergangen is gebruik uitsluitend toegestaan indien gespoten wordt met een spuitdop van de driftreductieklasse van minimaal 90.

 

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 3 maanden voor uien.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

TOEPASSINGEN

 

Bieten (suiker-, voeder- en zaadbieten en pootbietjes)

Na zaai:

Pyramin DF bij voorkeur direct na zaai of poten toepassen op vochtige grond, op een voldoende fijn en goed aaneengesloten liggend zaaibed.

Doseringen:

De richtdosering is 4 kg per ha (volvelds).

Op humusarme zandgronden, zeer lichte zavel en zandkoppen in de polders 2-3 kg per ha gebruiken.

 

Tijdens en na opkomst:

Pyramin DF kan tijdens en na opkomst van de bieten in combinatie met andere daarvoor toegelaten herbiciden worden toegepast op kleine onkruiden.

Dosering:

       op kiemend onkruid: 0,5 kg/ha

       op onkruiden met 1 echt blad, vanaf gestrekt kiembladstadium van de bieten: 0,75 kg/ha

       op onkruiden met 2 echte blaadjes, vanaf begin tweebladstadium van de bieten:
0,95 kg/ha

Opmerkingen:

       In totaal maximaal 4 kg Pyramin DF toepassen.

       Bij temperaturen boven 23C in na opkomst tegen de avond spuiten.

 

 

Zaaiuien, eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien en sjalotten

Pyramin DF dient na opkomst van het gewas te worden toegepast op zeer kleine onkruiden, in combinatie met een ander daarvoor toegelaten herbicide. De toepassing herhalen wanneer weer jong onkruid verschijnt.

Dosering: 0,5 kg Pyramin DF per ha.

Vanaf 4 cm gewaslengte kan de dosering worden verhoogd tot 1 kg per ha.

 

Kroten (rode bietjes)

Na zaai:

Dosering: 2 tot 4 kg Pyramin DF per ha, afhankelijk van de grondsoort (zie onder bieten).

 

Bloembollen

Pyramin DF kan in de bloembollenteelt uitsluitend worden gebruikt voor de onkruidbestrijding in tulpen, irissen, narcissen, hyacinten en lelies. Voor een goed effect is een voorafgaande behandeling met chloorprofam (chloor-IPC) noodzakelijk.

Spuit niet in perioden met nachtvorst of na stuifschade.

 

Tulp

Alleen gebruiken op zavel en kleigronden met tenminste 20% slib en 2% humus.

Toepassen kort vr of na de opkomst, doch in ieder geval voor het spreiden van het gewas. Uitsluitend vr de opkomst kan Pyramin DF gecombineerd worden gespoten met chloorprofam.

Dosering: max. 3 kg per ha.

 

Iris

Alleen gebruiken op zavel en kleigronden met tenminste 20% slib en 2% humus.

Toepassen ca. 7-10 dagen na een voorafgaande bespuiting (enkele dagen na het ontdekken) met chloorprofam.

Dosering: max. 3 kg per ha.

 

Narcis

Toepassen ca. 2 weken na een voorafgaande bespuiting (enkele dagen na het ontdekken) met chloorprofam.

Niet toepassen op humusarme zandgronden (nieuwe tuinen).

Dosering: 2 kg per ha.

 

Hyacint

Toepassen ca. 7-10 dagen een voorafgaande bespuiting (enkele dagen na het ontdekken) met chloorprofam.

Pyramin DF alleen toepassen bij grotere maten (vanaf 9 cm) en uitsluitend tot een spruitlengte van 5 cm.

Niet toepassen op humusarme zandgronden (nieuwe tuinen).

Dosering: 1,5-2 kg per ha.

 

 


Lelies

Toepassen rond of kort na de opkomst na een voorafgaande bespuiting (ruim voor opkomst van het gewas) met chloorprofam. Alleen spuiten op een afgehard gewas bij temperaturen beneden 20C. Als men na de toepassing wil beregenen, dient men hiermee minstens 1 dag te wachten.

Dosering: 2 kg per ha.

 

Boomkwekerijgewassen

Pyramin DF kan in de boomteelt gebruikt worden als bodemherbicide kort na het zaaien in de teelt van zaailingen. In verband met de kans op schade en de beperkte ervaring is het gebruik vooralsnog alleen verantwoord op grondsoorten met een organisch stofgehalte van minimaal 5%. Bij organische stofgehaltes boven 10% is de werking onvoldoende.

Dosering: 4 kg per ha.

Wageningen, 26 april 2002

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

 

BIJLAGE II bij het wijzigingsbesluit van het middel Pyramin DF,
toelatingsnummer 12228 N

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de toelating voor het middel Pyramin DF, een middel op basis van de werkzame stof chloridazon. Dit middel is toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van bieten, kroten, uien, bloembolgewassen en boomkwekerijgewassen.

 

 

Motivatie van het besluit

 

De toelatinghouder van het bovengenoemde middel heeft een aanvraag ingediend tot wijziging van het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing van het middel. Het gaat om een aanpassing van de doseringsvoorschriften en de restrictiezin voor het gebruik in de teelt van bieten.

 

Het verzoek tot wijziging van het WG/GA kan uit milieu-oogpunt worden gehonoreerd, aangezien voldaan wordt aan de norm voor toxiciteit waterorganismen, en de wijziging geen andere consequenties heeft voor de beoordeling van risicos voor de overige milieu-aspecten.

De voorgestelde wijziging heeft geen noemenswaardige invloed op de overige beoordelingsaspecten. De wijziging van het WG/GA wordt derhalve gehonoreerd.

 

 

Besluit

Het College besluit in het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing de volgende wijzigingen door te voeren:

 

Na de restrictiezin voor de toepassing op bieten- en krotenpercelen wordt de volgende zin toegevoegd: In dien op deze percelen het middel uitsluitend na opkomst wordt toegepast is gebruik toegestaan met driftarme doppen conform het lozingenbesluit.

 

De dosering voor de toepassing in de teelt van bieten tijdens en na de opkomst op onkruiden met 2 echte blaadjes, vanaf het begin tweebladstadium van de bieten wordt gewijzigd in 0,95 kg/ha

 

 

 

 

Wageningen, 26 april 2002

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)