MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Toelatingsnummer 10211 N

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 7 juni 1995 (aanvraagnummer 95-250 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel SUMICIDIN SUPER, toelatingsnummer 10211 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 15 februari 1989 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

SUMICIDIN SUPER

onder toelatingsnummer 10211 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

“2. De toelating geldt tot 1 mei 2000.”

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden verzonden naar: Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. het Bureau bezwaarschriften en geschillen, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 19 augustus 1996

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

SUMITOMO EUROPE B.V.
WEENA-ZUID 108
3012 NC ROTTERDAM

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

BIJLAGE I
behorende bij het besluit tot verlenging van datum dezes van de toelating van het middel SUMICIDIN SUPER, toelatingsnummer 10211 N.

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating met als actieve stof esfenvaleraat.

Bij besluit van 3 april 1995 werd de toelating op grond van artikel 49, derde lid, Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 ambtshalve verlengd tot 1 augustus 1996 om de toelatinghouder de gelegenheid te geven een aanvraag tot verlenging in te dienen.

De einddatum van de werkzame stof esfenvaleraat is 1 mei 2000.

Besluit:

Het College besluit de toelating van het middel SUMICIDIN SUPER te verlengen.

Als expiratiedatum wordt 1 mei 2000 (= einddatum esfenvaleraat) vastgesteld.

Wageningen, 19 augustus 1996

DE MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)