Toelatingsnummer 8733 N

TACHIGAREN 70 WP  

 

8733 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 WIJZIGING SAMENSTELLING MIDDEL

 

Gelet op het verzoek d.d. 12 oktober 2007 (20071104 WSGNW) van

 

Sumi Agro France S.A.S.

14 Rue de Bassano

F-75783 PARIS CEDEX 16

FRANKRIJK

 

tot wijziging van de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof(fen) hymexazool

 

TACHIGAREN 70 WP

 

gelet op artikel 125, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125),

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

§ I  Wijziging samenstelling middel

De toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP is laatstelijk  verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De samenstelling van het middel TACHIGAREN 70 WP wordt gewijzigd als bedoeld onder 3.

 

§ II  Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

 

§ III  Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I onder A bij dit besluit is voorgeschreven.


 

§ IV Classificatie en etikettering

 

Gelet op artikel 29, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

1.    De aanduidingen, welke ingevolge artikel 36 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15e van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

 

aard van het preparaat: Spuitpoeder

 

werkzame stof:

gehalte:

hymexazool

70 %

 

 

op verpakkingen die (mede)  bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik: het kca-logo

(het kca-logo is het logo voor klein chemisch afval bestaande uit een afvalbak met een kruis erdoor als opgenomen in bijlage III bij de genoemde Nadere regels)         

 

letterlijk en zonder enige aanvulling:

 

andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):  

-

 

gevaarsymbool:

aanduiding:

Xi

Irriterend

F

Licht ontvlambaar

 

 

Waarschuwingszinnen: 

 

Licht ontvlambaar.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 

 

Veiligheidsaanbevelingen:

 

In goed gesloten verpakking bewaren.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

 

Specifieke vermeldingen:

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.


 

2.    Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorge­schreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

 

a.       letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A.

 

b.      hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn
.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de samenstelling van het middel
TACHIGAREN 70 WP (8733 N.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

Niet van toepassing gelet op de aard van het verzoek.

 

2.3 Karakterisering van het middel

Niet van toepassing gelet op de aard van het verzoek.

 

2.4 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 12 oktober 2007 ontvangen; op 4 december 2007 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Bij brief d.d. 6 december 2007 is de aanvraag in behandeling genomen.

 

3 GERINGE WIJZIGING 

 

Het betreft het vervangen van een component door een vergelijkbaar component.

Op grond van de geleverde gegevens is vastgesteld dat de gevraagde wijziging van de samenstelling van het middel TACHIGAREN 70 WP geen invloed heeft op de conclusie in het besluit d.d. 28 januari 2005 en dat het middel TACHIGAREN 70 WP op basis van de werkzame stof hymexazool voldoende werkzaam is en geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens en het milieu (artikel 28, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

 

Paragraaf IV onder 1. is niet gewijzigd.

 

 


 

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 7 maart 2008

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

(voorzitter)