Toelatingsnummer 11407 N

Opus Team  

 

11407 N

 

 

 

 

 

 

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

 

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

 

Gelet op de aanvraag d.d. 29 maart 2011 (20110368 THG) van

 

BASF Nederland B.V.

Groningensingel 1

6835 EA  ARNHEM

 

 

tot herregistratie van de toelating als bedoeld inartikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fenpropimorf en epoxiconazool

 

Opus Team

 

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

 

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Opus Team is toegelaten tot 30 april 2013. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating van het middel Opus Team wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 31 december 2013.

 

 

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

 

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel Opus Team
(11407 N), een middel op basis van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling:

a. in de teelt van wintertarwe en zomertarwe;

b. in de teelt van wintergerst en zomergerst;

c. in de teelt van winterrogge;

d. in de teelt van suikerbieten en rode bieten.

 

Het loof van suikerbieten en rode bieten mag niet worden vervoederd.

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

De werkzame stof fenpropimorf is bij Richtlijn 2008/107/EG, d.d. 27 november 2008 geplaatst op bijlage I van Richtlijn 91/414/EG.

 

De werkzame stof epoxiconazool is bij Richtlijn 2008/107/EG, d.d. 27 november 2008 geplaatst op bijlage I van Richtlijn 91/414/EG.

 

Deze stoffen zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011).

 

2.3 Voorgeschiedenis

De aanvraag is op 29 maart 2011 ontvangen; op 30 maart 2011 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen.

 

 

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

 

Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel Opus Team, een middel op basis van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool.

Er is tijdig een aanvraag tot herregistratie ingediend. Hierop kan nog niet worden beslist. Het vervallen van de termijn van de toelating kan op grond van artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeschort tot
31 december 2013.

  

De opschortingstermijn is gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming voor de aanvraag voor toelating van het middel volledig af te ronden. De termijn is als volgt opgebouwd:

 

Actie

Doorlooptijd

Beoordeling door het collegesecretariaat

  8 maanden

 

Conclusie

 

Het vervallen van de termijn van de toelating wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot 31 december 2013.

 

 


Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

 

 

Wageningen, 26 april 2013

 

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw

voorzitter