MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Toelatingsnummer 8242 N

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 1 oktober 1996 (aanvraagnummer 96-363 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Halamid, toelatings-
nummer 8242 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 12 februari 1992 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Halamid

onder toelatingsnummer 8242 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 maart 1999."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Wageningen, 5 december 1997

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)

Aan:

AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.
BARCHMAN WUYTIERSLAAN 10
3818 LH AMERSFOORT

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

BIJLAGE I
behorende bij het besluit tot verlenging van datum dezes van de toelating van het middel Halamid, toelatingsnummer 8242 N.

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Halamid -een middel op basis van de werkzame stof natrium-p-tolueensulfonchlooramide- na 1 januari 1998 (einddatum van de werkzame stof natrium-p-tolueensulfonchlooramide). Het middel is uitsluitend toegelaten voor gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in of op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij, alsmede in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

Naar aanleiding van de Collegebehandeling van 25 september 1996 ( C-52.3.5) besloot het

College verlengingsvragen voor het middel Halamid-d (8241 N) te stellen. Gebleken is dat de termijn voor beantwoording van deze verlengingsvragen te kort is. De toelatinghouder heeft medegedeeld dat het onderzoek wordt opgeleverd in week 8 (20 februari 1998). Daar het middel Halamid-d dezelfde werkzame stof bevat en het dezelfde toelatinghouder is heeft het College besloten voor het onderhavige middel dezelfde procedure als voor het middel Halamid-d te volgen.

Voorgesteld wordt de toelating op basis van art. 7, vijfde lid RTB 1995 te verlengen en de einddatum van de stof te stellen op 1 maart 1999. In deze periode kunnen de in het vooruitzicht gestelde gegevens worden verschaft, samengevat en geëvalueerd en kan een integrale beoordeling op alle aspekten en voor alle toepassingen worden opgesteld.

Besluit:

Het College besluit op basis van art. 7, vijfde lid RTB 1995 -in afwachting van nadere besluitvorming op basis van nog te verschaffen gegevens en op te stellen beoordelingen- de toelating van het middel Halamid te verlengen tot 1 maart 1999.

Als expiratiedatum wordt 1 maart 1999 (= einddatum natrium-p-tolueensulfonchlooramide) vastgesteld.

Wageningen, 5 december 1997

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)