Toelatingsnummer 8733 N

Het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen,

gelet op de aanvraag d.d. 10 juni 1998 (aanvraagnummer 98-489 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel TACHIGAREN 70 WP, toelatingsnummer
8733 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

In zijn besluit van 7 december 1993 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

TACHIGAREN 70 WP

onder toelatingsnummer 8733 N, wordt het bepaalde onder § 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 september 2007."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 8 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN.

Wageningen, 23 maart 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)

Aan:

SUMITOMO BENELUX ROTTERDAM
Weena-Zuid 108
3012 NC ROTTERDAM

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het verlengingsbesluit van het middel TACHIGAREN 70 WP,

toelatingsnummer 8733 N

Prioriteitstelling

Voor de door het CTB vastgestelde aanpak van de prioriteitstelling in de (her)beoordeling van bestrijdingsmiddelen in Nederland wordt verwezen naar beleidsnota "Prioriteitstelling" van het CTB, december 2000.

De voorliggende verlenging

Het bestrijdingsmiddel TACHIGAREN 70 WP is gebaseerd op de werkzame stof hymexazool. Deze stof is in het kader van de prioriteitstelling in de B -categorie geplaatst.

Het middel is een gewasbeschermingsmiddel.

Voor deze middelen geldt dat een verlengingsaanvraag niet verder wordt behandeld, in afwachting van besluitvorming in Europees verband. De toelating wordt verlengd (procedurele verlenging), als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7, vijfde lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995.

De volgende verlengingstermijn worden gegeven:

1. Gewasbeschermingsmiddelen

Indien de EU-planning (91/414/EG) gevolgd wordt, dienen de volgende verlengingstermijnen gehanteerd te worden (tenzij op het moment van besluitvorming de EU reeds een andere datum heeft vastgesteld):

stoffen 2de fase: Annex I van richtlijn 451/2000/EC: expiratiedata juli 2005 - juli 2007;

stoffen 3de fase: Annex II van richtlijn 451/2000/EC: expiratiedata juli 2007 - juli 2009;

stoffen waarvoor in de 2de en 3de fase niet genotificeerd is: expiratiedatum: juli 2003;

• stoffen uitgezonderd van de 3de fase-doc. SANCO/361/2000 rev. 3: categorie A t/m H-: januari 2010 - januari 2012.

2. Biociden

Rodenticiden en Houtconserveringsmiddelen expiratiedatum na mei 2006;

Overige stoffen expiratiedatum: januari 2010 – januari 2012

Er bestaat voldoende zekerheid dat binnen die termijn een volledige beoordeling kan plaatsvinden ten behoeve van de besluitvorming over verdere verlenging.

De aanvrager/toelatinghouder heeft;

er voor zorg gedragen dat de voorliggende aanvraag conform de kruisjestabel volledig is ingevuld);

alle in het verleden gevraagde gegevens overgelegd.

De aanvraag is administratief volledig bevonden.

Gelet op het vorenstaande wordt een procedurele verlenging op basis van artikel 5, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 7, vijfde lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen gegeven tot 1 september 2007.

Het CTB zal de besluitvorming op de voorliggende aanvraag 14 maanden voor de nu vastgestelde einddatum gaan afronden op voorwaarde dat dan een dossier conform de alsdan geldende dossiervereisten is overgelegd en dit dossier inhoudelijk volledig is.

Besluit

• Het College besluit de toelating van het middel TACHIGAREN 70 WP te verlengen.

• Als expiratiedatum voor het middel TACHIGAREN 70 WP wordt 1 september 2007 (=einddatum hymexazool) vastgesteld.

Wageningen, 23 maart 2001

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)